brief – 12 juli 2007

Brief van CCM/Politieacademie aan René Mäkel

Geachte heer Mäkel,

Op 19 april jl. heeft u een klacht gestuurd over de inhoud van de Rapportage Psychologisch Onderzoek (dossiernummer 200609986) die opgesteld is naar aanleiding van het psychologisch onderzoek dat u heeft ondergaan in het kader van de selectie voor de functie van Recherchekundige algemeen, niveau 5.

Op 12 juni jl. heeft de heer J. van Zielst, waarnemend directeur van het Centrum voor Competentiemeting en Monitoring (CCM) op uw klacht gereageerd,

Op 22 juni jl. heeft u een tweede klacht ingediend over bovengenoemde rapportage en onze reactie daarop van 12 juni jl.

Op 6 juli jl. zond u ons een aangetekend schrijven waarin u ons nogmaals attendeert op uw brief van 22 juni jl.

Klachten die bij de Politieacademie worden ingediend, worden beschouwd als zijnde gericht aan het College van Bestuur. Ook uw klacht d.d. 19 april jI. is als zodanig in behandeling genomen. Bij ontvangst van een klacht bekijkt het College van Bestuur of de klacht in behandeling genomen kan worden. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk als het een klacht betreft over een zaak die meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden of als de klacht in een eerdere klachtenprocedure in behandeling is genomen. Als een klacht niet in behandeling genomen kan worden, dan informeert het College van Bestuur de klager hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht.

Indien de klacht in behandeling genomen kan worden dan wijst het College van Bestuur een klachteigenaar aan. De klachteigenaar doet onderzoek en brengt de klagende partij schriftelijk op de hoogte van zijn oordeel en oplossing. Indien de uitslag van het onderzoek daar aanleiding toe geeft, dan worden maatregelen getroffen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Juridisch gezien is het conform hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde Klachtenregeling van de Politieacademie, niet mogelijk dat het College van Bestuur uw tweede bezwaar van 22 juni jI. over hetzelfde onderwerp als uw bezwaar van 19 april jI. in behandeling neemt. Wel kunt u zich binnen een jaar richten tot de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC DEN HAAG. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nationale Ombudsman: http://www.ombudsman.nl.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Het College van Bestuur, n/d de plv. voorzitter,

D. Hilardes Commissaris van Politie