“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 2

WERELDWIJD DEZELFDE ARCHITECTUUR

Bouwwerken in de vorm van piramides zijn over de gehele wereld terug te vinden. In China probeerde de overheid vele van deze piramides zelfs te verbergen door deze in het verleden te laten bedekken met planten. Niet alleen piramides komen over de gehele wereld voor, maar ook de “Nederlandse” vestingstad. In het Engels noemt men deze (voormalige) vesting (of vestingstad) “Star Fort” en “Bastion Fort”. Wikipedia heeft een uitgebreide lijst waar deze Star Forts op de wereld gevonden kunnen worden:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_star_forts

Deze lijst is overigens verre van compleet, want Colm Gibney heeft op youtube een filmpje geplaatst waarin hij aangeeft er meer dan 1000 te hebben gevonden.

In de Oekraïne en Rusland blijken op google earth vele stervormige nederzettingen te zien, die zij begroeid of (gedeeltelijk) met grond en vegetatie zijn bedekt. Colm Gibney heeft daar ook een interessant filmpje over gemaakt. Waarom is de leerlingen bij de geschiedenisles nooit verteld dat de zogenaamde vestingsteden wereldwijd voorkwamen en dat vele bedolven zijn geraakt? Het antwoord is eenvoudig, maar moeilijk in te zien en te accepteren.

In de relatief recente geschiedenis was er een beschaving die zich over de gehele wereld had verspreid, maar die niet in de geschiedenisboeken wordt genoemd. Deze beschaving had steden gebouwd waarin de gebouwen een zeer herkenbare architectuur hadden. In veel van deze steden reden trams. Tevens had deze beschaving in bepaalde gebieden netwerken van spoorwegen en kanalen aangelegd. De door deze beschaving gebruikte bouwtechnieken waren hoog ontwikkeld en waarachtig duurzaam, zodat de bouwwerken de tand des tijds en vaak zelfs aardbevingen goed konden doorstaan. Vele van deze bouwwerken zouden met de huidige moderne technologie niet nagebouwd kunnen worden, zonder in kwaliteit in te boeten.

Bovenstaande bewering wordt al iets makkelijker te begrijpen, indien men het beton van de klassieke Romeinen nader bekijkt. Dit beton uit de oudheid blijkt van betere kwaliteit te zijn dan het moderne beton. Het moderne beton kan bijvoorbeeld relatief slecht tegen zeewater, terwijl het Romeinse beton op één of andere manier na verloop van tijd sterker schijnt te worden door te reageren met het zeewater. In de vakliteratuur wordt doodleuk vermeld, dat de receptuur voor het Romeinse beton uit de oudheid verloren is gegaan. Is dat niet vreemd? We leven in een schijnbaar hoog technologische maatschappij, maar we kunnen de kwaliteit van het Romeinse beton nog immer niet evenaren.

Was het beton wel van de klassieke Romeinen? Immers, bekende Romeinse bouwwerken zijn ook met gebruik van beton gemaakt, waaronder het Pantheon in Rome, dat nog volledig in tact is. Zou het mogelijk kunnen zijn, dat de klassieke Romeinen en de klassieke Grieken nooit hebben bestaan? Wanneer oude foto’s en oude bouwwerken worden bekeken, dan zal het bij mensen met open geesten langzaam doordringen, dat de klassieke Romeinen en klassieke Grieken een verzinsel is van de overwinnaars van de vreselijke wereldoorlog.

Een bekende wereldwijde stroming in de kunst is het neoclassicisme, die ook in de architectuur in vooral de negentiende eeuw zijn intrede zou hebben gedaan. Bij deze stroming zou de kunst en architectuur van de klassieke Romeinen en de klassieke Grieken weer zijn opgeleefd. Deze neo-klassieke architectuur is over de gehele wereld terug te vinden, zij het dat veel van deze gebouwen door de tijd zijn afgebroken, zoals uit deze reeks artikelen zal blijken aan de hand van enkele kenmerkende voorbeelden. Wanneer men de geschiedsvervalsing gaat doorzien, dan blijkt dat de geschiedvervalsers verschillende namen hebben verzonnen om verwarring te zaaien, terwijl met deze verschillende namen hetzelfde wordt aangeduid: de bouwwerken van een voormalige hoogontwikkelde beschaving, die uiteindelijk in de negentiende eeuw was vernietigd na een hoog technologische wereldoorlog. Vele bouwwerken van deze verdwenen beschaving hebben de oorlog overleefd en worden bijvoorbeeld aangeduid met neoclassicisme, Palladianisme, neogotiek, barok, rococo, Victoriaans, koloniaal en Indo-Saracenic.

De bouwwerken van deze uit de geschiedenis gewiste beschaving zijn dikwijls niet alleen technische-, maar ook logistieke hoogstandjes. Deze beschaving gebruikte veelal natuurlijk gesteente uit de regio, kunstmatig gemaakt gesteente (lijkend op zandsteen, marmer en graniet) en rode bakstenen. Rode bakstenen werden dikwijls bedekt met een laag hoogwaardige pleister, die de suggestie van grote natuurlijke stenen moest geven. Ook werden de bakstenen vaak zichtbaar gelaten, zodat deze een rol speelden bij de versiering van het bouwwerk. De “klassieke Romeinen” gebruikten eveneens vaak rode bakstenen als basis en konden ook in natuurlijk gesteente bouwen.

De gebouwen van de uit de geschiedenis gewiste beschaving waren rijkelijk versierd aan de buitenzijde, waarbij dezelfde thema’s wereldwijd terugkwamen. Deze versieringen waren in duurzame stenen of pleister aangebracht, zodat het onderhoud beperkt was. Deze verdwenen beschaving maakte speels gebruik van weelderige fonteinen en beeldhouwwerken, waarbij de “goden” veelal in Romeinse kleding werden uitgedost. Het lijkt er op, dat veel van deze zogenaamde uitgebeelde “goden” gewoon mensen of archetypes uit deze verdwenen beschaving representeerden, die wellicht waren gekleed in traditionele of feestelijke kledij.

TARTARIA (Tartarië)

Zowel het bestaan, als de herkomst van in deze reeks artikelen behandelde wereldwijde beschaving, wordt door de ware machthebbers bewust bij het volk weggehouden. Deze beschaving lijkt volgens het NewEarth kanaal op youtube zijn oorsprong te vinden in het huidige noordpoolgebied, waar voorheen Hyperboria gelegen zou hebben. Op diverse zeer oude landkaarten zijn grote stukken land weergegeven in het noordpoolgebied, zo ook op onderstaande kaart van Gerardus Mercator uit 1595. Het eiland “Frislant” is ook op deze kaart getekend (Friesland is tegenwoordig een provincie in Nederland), waarvan in de linker bovenhoek een gedetailleerder tekening is weergegeven, compleet met steden.

Gerardus Mercator_Septentrionalium_Terrarum 517px

Voor de lezers uit België is deze kaart wellicht ook interessant, omdat de naam “Belgian” meerdere keren voorkomt naast de namen “Gog” en “Magog”, in een gebied dat tegenwoordig het noordoostelijke gebied van Siberië is en zee. Veel mensen geloven deze kaarten niet, maar zij kunnen niet verklaren hoe de bekendste kaart tot stand is gekomen, die in 1513 zou zijn gemaakt door de Ottomaans-Turkse admiraal Piri Re’is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis-kaart

Op de kaart van Piri Reis staat onder meer de oostkust van Zuid-Amerika afgebeeld en een deel van Antarctica. De weergave komt niet accuraat passend overeen met de huidige situatie, maar delen zijn zeer treffend in gelijkenis. Volgens het officiële verhaal zou Antarctica pas in 1820 zijn ontdekt, terwijl het slechts een paar honderd kilometer verwijderd ligt van de uiterste punt van Zuid-Amerika. Toch had Piri Reis, 21 jaar na de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus in 1492, van Zuid-Amerika en Antarctica een kaart weten samen te stellen, inclusief binnenlandse rivieren, waarbij hij uitdrukkelijk het woord “samenstellen” had gebruikt. Hij had dan ook op zijn kaart geschreven, dat hij meerdere bronnen had gebruikt voor het tekenen van zijn kaart, waaronder Arabische- en Indische bronnen en de kaart die door Columbus zou zijn gemaakt. De kaart van Columbus was helaas verloren gegaan (!).

Op de kaart van Piri Reis zit het kleine stukje afgebeelde Antarctica vast aan Zuid-Amerika. De kustlijn van het afgebeelde Antarctica komt niet overeen met de huidige kustlijn. Het is dan ook interessant om op de Nederlandse Wikipedia over de Piri Reis kaart te lezen:

In zijn boek Maps of the Ancient Sea Kings stelde de Amerikaan Charles Hapgood o.a. dat de weergave van Antarctica accuraat de kustlijn van 10.000 jaar geleden aangaf.

Naast dat het aan het volk verkochte verhaal van de mammoeten vol tegenstrijdigheden zit, roept de herkomst van de informatie vragen op, die door de admiraal Piri Reis werd gebruikt om zijn beroemde kaart samen te stellen. Het meest logische is wellicht, dat de door Piri Reis gebruikte kaarten wel correct waren, maar dan alleen voor een bepaald moment in het verleden met bijpassende geografie. Als in het verleden de zeespiegel in één of meerdere gebeurtenissen wereldwijd was gestegen, dan waren met het stijgen van de zeespiegel niet alleen de kustlijnen veranderd, maar wellicht ook eilanden verdwenen of misschien wel ontstaan. Ook zouden tektonische platen met landmassa’s verplaatst kunnen zijn. Wanneer de cartograaf (tekenaar van landkaarten) niet op de hoogte was, dat de door hem gebruikte kaarten een mix was van kaarten voor- en na het stijgen van de zeespiegel en wellicht andere wereldwijde rampen, dan zouden nieuw getekende kaarten dus een weergave zijn van niet alleen een mix van zowel voor als na de stijging van de zeespiegel en andere rampen, maar ook een mix van klimatologische omstandigheden. Zo zijn in het verleden de Noord- en Zuidpool ijsvrij geweest en groeiden er boven de poolcirkel palmbomen, zodat dit een verklaring zou kunnen zijn, dat op zeer oude kaarten land op beide polen ijsvrij wordt weergeven.

Onderstaande wereldkaart is van Abraham Ortelius en zou zijn gemaakt in 1570.
OrteliusWorldMap1570 KLEIN

De kaart van Abraham Ortelius is zowel voor Nederland en België zeer interessant, omdat de eilanden “Frieslant” en “Vlaenderen” zijn weergegeven! Vlaanderen is een gebied in België. De Friezen in Nederland hebben duidelijk hun eigen taal, dat de bevestiging zou kunnen zijn, dat zij oorspronkelijk ergens anders vandaan komen. Zou een cartograaf die eilanden uit zijn duim hebben gezogen? Hoogstwaarschijnlijk niet, want er zijn ook gedetailleerde kaarten van het eiland Frieslant.

OrteliusWorldMap1570 TRIM

Verder is het opvallend, dat op de kaart van Abraham Ortelius uit 1570 wereldwijd vele steden zijn getekend en dan ook nog eens in gebieden waar het tegenwoordig onpraktisch is om steden te bouwen. Zo zijn in de huidige nagenoeg onbewoonbare en gortdroge Sahara diverse steden getekend en stroomden daar ergens in het verleden zelfs rivieren. Het blijkt dat steden in geheel Afrika op de kaart zijn getekend. Ook in het koude Siberië boven de poolcirkel zijn steden en bomen getekend. Ook van deze regio zijn door cartografen gedetailleerder kaarten, waarop vele steden zijn getekend, die nu boven de poolcirkel zouden liggen.

Op de kaart van Ortelius is het tevens opvallend, dat Zuid-Amerika aan de westkust veel groter is dan nu het geval is. Chili is tegenwoordig een relatief smal en lang land langs de westkust van Zuid-Amerika, terwijl het Chili op de kaart van Ortelius groot en breed is, waarvan blijkbaar veel land in de oceaan is verdwenen. Dit zou dan deels een verklaring kunnen geven voor het raadsel van Paaseiland. Op Paaseiland zijn hoog technologische bouwkundige werken te vinden, waaronder de bekende standbeelden, die verborgen voor het oog voor het grootste deel onder de grond blijken te zitten. Blijkbaar behoorde Paaseiland nog niet zo lang geleden tot het door Ortelius getekende Chili. Verder is het nog vermeldenswaard, dat Londen, Barcelona, Rome en Berlijn niet op de kaart van Ortelius zijn getekend, terwijl het in de moderne tijd zeer grote hoofdsteden met oude gebouwen betreft, die zeker vermeldenswaard zouden zijn.

Op internet is sinds einde 2018 onder bepaalde waarheidszoekers een stroomversnelling ontstaan naar het onderzoek van het hoe en waarom van de steden die op oude kaarten wereldwijd zijn te vinden. Ook blijkt het grootste land uit de geschiedenis te zijn gewist. Op bepaalde oude kaarten werd het gebied van het huidige Rusland en Azië (inclusief het huidige India en China) aangeduid met Tartarië (Engels: Tartaria). Dit Tartarië werd op nieuwere kaarten alsmaar kleiner, totdat het volledig was verdwenen. Zoals eerder in deze reeks artikelen is vermeld, zijn wereldwijd in veel moderne grote steden oude gebouwen te vinden, waarvan het onderste gedeelte bij nader onderzoek met grond bedolven is geraakt, terwijl dit bij de bouw niet het geval kon zijn geweest. Ook zijn de mammoeten reeds aangehaald, die onder meer in Rusland in een meters dikke laag modder worden gevonden. Blijkbaar zijn niet alleen mammoeten in Siberië onder de modder verdwenen, maar ook gehele steden!

Ook in oude boeken wordt melding gemaakt van het land Tartarië. Het blijkt dat Tartarië een koninkrijk was, dat de uil als symbool had. De koninklijke familie had een griffioen (Engels Griffon) als symbool. De griffioen had de kop, voorpoten en vleugels van een roofvogel (gekromde snavel), terwijl het achterlijf van een leeuw was. Hieronder staan de griffioen en de uil op een vlag afgebeeld uit het oude boek: “A Display of the Naval Flags of all Nations”. Helaas klopt de afbeelding van de Griffioen niet helemaal.

A Display of the Naval Flags of All Nations - 1838 - Tartary
A Display of the Naval Flags of All Nations. Collected from the Best Authorities – Liverpool: at the Caxton Press by Henry Fisher.

De Tartaren hadden nog meer kenmerkende symboliek, die zij in hun rijkelijk versierde bouwwerken verwerkten. De vogel met één of twee koppen en de leeuw zijn wellicht de bekendste voorbeelden. Eenvoudig geformuleerd lijkt de bouwstijl van de Tartaren op die van de “klassieke Romeinen” en de “klassieke Grieken”. Zoals het er nu naar uitziet, zijn deze twee klassieke beschavingen een verzinsel van de huidige machthebbers om de Tartaren uit de geschiedenis te wissen, zodat de bevolking geen weet heeft van de wereldwijde oorlog die schijnbaar in de negentiende eeuw was geëindigd en de cultuur van de Tartaren grotendeels was verdwenen.

In deze reeks artikelen en op internet wordt de wereldwijd verdwenen beschaving met Tartarië (Engels: Tartaria) aangeduid, terwijl hun oerdegelijke en schitterende bouwwerken niet alleen in Europa en Azië zijn te vinden, maar ook in het huidige Amerika, Afrika en Australië, terwijl op oude kaarten deze gebieden blijkbaar nooit als een gebied behorende bij Tartarië werden aangeduid. De bouwstijlen en de manier van bouwen liegen echter niet, hoewel veel van deze gebouwen met opzet door de overwinnaars zijn vernietigd, aangepast of gewoon door het volk bezocht kunnen worden. Wereldwijd zouden vele gebouwen van de Tartaren dan net zo goed door de “klassieke Romeinen” gebouwd kunnen zijn, temeer daar veelvuldig van klassieke zuilen met versieringen gebruik werd gemaakt.

RESTAURATIE van de SINT-EUSEBIUSKERK te ARNHEM

Zelfs in de huidige schijnbaar hoog technologische westerse maatschappij lukt het niet om vele bouwwerken van de Tartaren wat betreft architectuur, vormgeving en duurzaamheid te evenaren, laat staan dat men enkele decennia geleden hiertoe in staat was. Zelfs het restaureren van deze oude gebouwen geeft regelmatig problemen. Hiervoor hoeven we niet naar Keulen te gaan om de Keulse Dom als voorbeeld te nemen, die schijnbaar nooit af is. Dichter in de buurt is de Sint-Eusebiuskerk te Arnhem een triest maar goed voorbeeld.

In de Tweede Wereldoorlog is bij de Slag om Arnhem heftig gevochten om de brug over de Nederrijn. De Sint-Eusebiuskerk was hierbij grotendeels ingestort. De kerk kreeg na de oorlog bij de herbouw een toren naar ander ontwerp, die in 1964 gereed was. De herbouwde kerk vertoonde reeds na enkele decennia problemen, omdat de tufstenen bekleding aan de buitenzijde niet weerbestendig bleek te zijn. Van 1991 t/m 1994 vond voor veel geld een grote restauratie plaats, waarbij onder meer broos tufgesteente werd vervangen door andere beter weerbestendige natuurlijke steensoorten. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Eusebiuskerk)

In 2009 bleken er wederom problemen te zijn met de tufstenen bekleding, zodat de kerk wederom in de steigers werd gezet. In 2019 hoopt men klaar te zijn met de restauratie, waarbij tevens nieuwe functies voor gebruik door het publiek aan de kerk zijn toegevoegd. In 2013 bedroeg de begroting van enkel de restauratie € 24 miljoen!

De Sint-Eusebiuskerk is nog relatief klein en eenvoudig vergeleken met vele andere oude beroemde bouwwerken. Hoe hadden de Tartaren het in het verleden voor elkaar gekregen prachtige rijkelijk in steen versierde paleizen, kerken, kathedralen en huizen te bouwen? Blijkbaar hadden zij niet alleen de beschikking over hoogwaardiger beton, maar beschikten zij over technieken om bijvoorbeeld met gebruik van gieten en/of pleisteren natuurlijke steensoorten na te bootsen, die wat betreft uiterlijk niet van echt te onderscheiden waren. Deze technieken waren ook toegepast bij de Sint-Eusebiuskerk, waarvan de basis bestaat uit rode bakstenen; vaak gebruikt als bouwmateriaal door de Tartaren.

De zuilen aan de binnenzijde van de Sint-Eusebiuskerk moeten de suggestie wekken, dat deze volledig uit natuursteen zijn vervaardigd. Dit is echter schijn. De basis van de zuilen bestaat uit bakstenen, die zodanig zijn bedekt met natuursteen, dat de illusie wordt gewekt dat deze zuilen volledig in natuursteen zijn opgetrokken. Bij de heropbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog heeft men natuurlijk steen gebruikt, terwijl de Tartaren het er waarschijnlijk gewoon hadden opgesmeerd en nabewerkt om natuurstenen blokken na te bootsen. De Tartaren hadden waarschijnlijk recepten voor hoogwaardige en zeer natuurgetrouwe geopolymeren (een soort kunststeen), terwijl geopolymeren tegenwoordig nog volop in ontwikkeling zijn. Daarnaast konden zijn waarschijnlijk diverse steensoorten zacht maken om deze na bewerking weer te harden. Zie onderstaande video op youtube van NewEarth voor meer informatie over het zacht maken en weer hard maken van steen.

KOLONISEREN

De aan het volk voorgeschotelde geschiedenis is gebaseerd op een vermenging van leugens en het vervormen van waarheden, dat in onderstaand filmpje leuk wordt gebracht:

De overwinnaars van deze wereldoorlog hebben de huidige onmenselijke systemen ontworpen en nemen zelf daarbij de belangrijke posities in. Nagenoeg alles, maar dan ook alles, in de westerse maatschappij is gebaseerd op leugens en bedrog. Om de wereldwijd vele al dan niet verwoeste prachtige bouwwerken en logistieke hoogstandjes te kunnen verklaren, die door de Tartaren waren neergezet in hun kenmerkende architectuur, is de geschiedenis langer dan ongeveer 400 jaar geleden waarschijnlijk nagenoeg volledig verzonnen!

De middeleeuwen hebben niet bestaan! Deze duizend jaar is door de aristocratie bedacht! Het is niet de bedoeling om in deze reeks artikelen uitgebreid het hoe en waarom van deze toegevoegde duizend jaar te verklaren, evenals het niet de bedoeling is een poging te doen de correcte geschiedenis weer te geven. Het komt erop neer, dat ergens in de zestiende en zeventiende eeuw de duizend jaar durende middeleeuwen werden toegevoegd. Dit was mogelijk, omdat voor jaartallen bijna altijd een letter “I” of “J” werden geplaatst om aan te duiden dat het om het aantal jaren na de geboorte van Jezus Christus ging. De aanduiding van een jaartal zag er dan uit zoals op onderstaande linker foto, die in het centrum van Arnhem is genomen. Bij onderstaande linker foto is het tevens opmerkelijk, dat de cijfers 562 strak tegen elkaar staan en de letter “I” juist met ruimte voor de drie cijfers is geplaatst. Deze letter “I” heeft men simpelweg bij latere data vervangen door het cijfer “1”. De linker foto is genomen in Arnhem en de rechter foto in Amsterdam.

Arnhem Kerkplein 8699 TRIM     _REN0679 TRIM

Als de middeleeuwen niet hebben bestaan, hoe zit het dan met bijvoorbeeld de pest (Zwarte Dood)? Zou het misschien kunnen zijn, dat de pest in het verleden tot het arsenaal van biologische oorlogsvoering behoorde? De zogenaamde deskundigen zijn het er altijd nog niet over eens hoe deze pandemieën destijds in Europa waren ontstaan en vele miljoenen slachtoffers eisten.

Hoe zit het met het koloniseren van de aarde door diverse West-Europese landen, nadat Columbus zogenaamd in 1492 het continent Amerika had ontdekt? De VOC, dat de eerste multinational op aarde zou moeten zijn geweest, heeft deze wel echt bestaan? En als de VOC wel heeft bestaan, in hoeverre klopt dan de geschetste geschiedenis van de VOC, die het volk met de paplepel is ingegoten? Vanwege het grootschalige bedrog dat al generaties aan de gang is, is het vrijwel onmogelijk hier een gedegen antwoord op te geven. In ieder geval wordt het koloniseren gebruikt voor het geven van een uitleg, waarom in verre landen over de gehele wereld de bekende koloniale bouwstijlen worden aangetroffen. Ook zou dit de verklaring moeten zijn van de vele forten die wereldwijd zogenaamd door deze koloniserende landen waren gebouwd om hun veroverde gebied te verdedigen tegen andere koloniale mogendheden uit het Europa van destijds. De werkelijkheid is, dat deze steden niet door de koloniserende mogendheden zijn gebouwd, want ze waren er al!

Als de geschiedenis van de VOC een leugen is, hoe zit het dan met de Gouden Eeuw in Nederland en in deze periode vervaardigde kunst? In ieder geval kan kunst van de grote meesters uit die periode en daarna worden vervalst, zoals de meestervervalser Han van Meegeren had laten zien (https://nl.wikipedia.org/wiki/Han_van_Meegeren). Vanwege de hoeveelheid kunstschatten en andere voorwerpen, is het logischer dat de aristocratie bestaande kunst, voorwerpen en gebouwen een andere betekenis had gegeven, door met data en andere gegevens te knoeien. Een interessant filmpje over kunst over vervlogen tijden is van het youtube kanaal CONSPIRACY-R-US: Classical art deception (Pompeii and Roman paintings)

Een duidelijk voorbeeld van een gebouw, dat door de Tartaren was neergezet, is het Paleis op de Dam in Amsterdam. Dit gebouw is zowel aan de buiten- als de binnenzijde rijkelijk versierd op een manier dat te kostbaar zou zijn om tegenwoordig na te bouwen. Het volk werd verkocht dat de handel van de VOC zoveel rijkdom had opgeleverd, dat het daardoor mogelijk was dat kunst en architectuur hoogtij vierden.

Op de toren van het paleis hebben de machthebbers een windhaan in de vorm van een VOC schip laten plaatsen, dat nooit door de Tartaren geplaatst zou kunnen zijn. Aan de rijkelijk versierde buitenkant van het paleis zijn echter toch kenmerken te vinden, dat het paleis ooit door de Tartaren is gebouwd, want de vogel met twee koppen is bovenaan bepaalde sierzuilen te zien.

Paleis op de Dam, Amsterdam, Nederland.Koninklijk_Paleis_Amsterdam 1200pxDoor Robert Scarth – originally posted to Flickr as Koninklijk Paleis, Amsterdam, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5807156

Amsterdam 0811 TRIM    Amsterdam 0625 TRIM

Het koloniseren ging hand in hand met het brengen van het Christendom in bepaalde gebieden. Religie werd gebruikt om de resterende oorspronkelijke kennis en bewijzen voor eerdere beschavingen bij de mensen weg te halen en de mensen volgzaam te maken.

Tartaria – Overzichtspagina
DEEL   1 – Inleiding & Het uitsterven van de mammoet

DEEL   2 – Wereldwijd dezelfde architectuur
DEEL   3 – Bruggen en spoorwegen
DEEL   4 – Bruggen en spoorwegen
DEEL   5 – Bruggen en aquaducten
DEEL   6 – Aquaducten en kanalen
DEEL   7 – Koepels
DEEL   8 – Triomfbogen en poorten
DEEL   9 – Theaters en opera’s
DEEL 10 – Nestel, epaulet en maliënkolder

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s