Wie ben ik? – deel 1

In het verleden heb ik onder de naam René van Daatselaar op de website Beyondthematrix van Martin Vrijland diverse artikelen geplaatst. René van Daatselaar was mijn schrijverspseudoniem, maar ik vind het nu hoog tijd om onder mijn echte naam verder te gaan: René Mäkel. Omdat mijn persoonlijke avonturen niet passen op de website van Martin Vrijland, ben ik de website “de loonslaaf” begonnen.

Maar wat is eigenlijk mijn “echte” naam? Zelf heb ik nooit voor deze naam gekozen. Mijn naam heb ik gekregen van mijn ouders, waarbij zij enkel mijn voornamen hadden gekozen. Mijn achternaam is dezelfde als die van mijn vader, waar mijn vader ook niet voor had gekozen. Hoewel ik wel reageer op mijn naam, haal ik mijn identiteit niet uit mijn naam.

Een menselijke naam is een label voor de genetische biologische hardware, ook wel bekend als het DNA, dat samen met de geïncarneerde ziel een levend menselijk lichaam vormt op aarde. De geïncarneerde ziel kan min of meer met het besturingssysteem van een computer worden vergeleken, waarbij het menselijk lichaam kan worden vergeleken met de hardware van de computer. Momenteel zijn de omstandigheden op aarde van dien aard, dat de mensen niet tot bloei kunnen komen, zodat zij niet hun volledige potentieel kunnen benutten. De mensen op aarde kunnen worden vergeleken met computers die nog wel kunnen worden opgestart, maar die nagenoeg geen opdrachten meer kunnen uitvoeren. Datgene, dat op aarde de mensen belet tot bloei te komen en bepaalt hoe de mensen worden geleefd op aarde, wordt ook wel de matrix genoemd. De matrix heeft ernstig de mogelijkheden van de geïncarneerde ziel onderdrukt, zodat de ziel onder meer is vergeten wie hij is en is afgesloten van de voor het menselijk oog onzichtbare dimensies om hem heen. Hierdoor blijft een mens na de geboorte leven, maar daar is dan eigenlijk ook alles mee gezegd.

In analogie met een computer, worden bij mensen in de matrix diverse softwarepakketten van jongs af aan geïnstalleerd door middel van conditionering. De propaganda kan worden vergeleken met de software updates op de computer. Nagenoeg alle mensen gaan zich gedurende hun leven vereenzelvigen met deze softwarepakketten, terwijl een dergelijk softwarepakket niets anders is dan een aangenomen rol, zoals in een film of toneelstuk. Als een persoon in de matrix wordt gevraagd hoe het gaat, dan wordt in de meeste gevallen oppervlakkig ingegaan op de gezondheid van het menselijk lichaam, terwijl meestal uitgebreid wordt ingegaan in hoeverre men succesvol is in het spelen van hun rol in de matrix.

Als kind heb ik nooit de ambitie gehad om een belangrijke rol in het systeem te gaan vervullen, dat wij ook wel kennen als de maatschappij. Als tiener wist ik bijna nooit welke dag het was van de week, omdat het mij niet interesseerde. Wat mij wel interesseerde was mijn expressiviteit. Niet dat ik mij hier bewust van was, want ik wilde gewoon spelen en de wereld om mij heen ontdekken én begrijpen. Al vanaf de kleuterschool zag ik om mij heen de competitie. Niet dat ik daar destijds mee bezig was, maar omdat ik als volwassene genoodzaakt was te begrijpen hoe de maatschappij in elkaar zat, ben ik blij dat mijn herinneringen tot ver in mijn jeugd teruggaan, zodat ik kan zien welke invloed de maatschappij van jongs af aan op de mensen heeft.

Na vele jaren in het onderwijssysteem te zijn geconditioneerd, zullen de mensen als volwassene een rol moeten gaan spelen in het systeem, dat de maatschappij laat draaien. In het artikel “Het systeem een gezicht geven” had ik de mensen ingedeeld in drie categorieën, aangaande de rol die de mensen vervullen in het systeem: de mislukkelingen, de brave burgers en de ratten. Ik denk dat ik in mijn onwetendheid een brave burger wilde zijn en daarom had ik ook een technische studie gekozen, waarin ik als volwassene mijn creativiteit dacht kwijt te kunnen. Ik was totaal niet geïnteresseerd in status of veel geld verdienen. Nu weet ik, dat het niet allemaal zo had mogen lopen. Op mijn drieëntwintigste werd ik van de een op de andere dag zwaar depressief en kwam er al snel achter dat de reguliere psychische gezondheidszorg gebaseerd is op leugens. Pas na een onmenselijke zoektocht van elf jaar lukte het mij om voorgoed van mijn depressies af te komen en wist ik dat vanaf dat moment mijn zoektocht pas echt was begonnen. Deze zoektocht duurt tot op heden voort. De essentiële vragen voor mij waren en zijn: Wie ben ik,  hoe is de wereld/maatschappij waarin wij leven ontstaan en wie bepalen wat er in de wereld/maatschappij gebeurt?

Ik kwam er al snel achter dat de wereld heel anders in elkaar zat, dan dat mij op school was geleerd. Hoe de wereld wel in elkaar zat was met een onderdrukt bewustzijn erg moeilijk te doorgronden, zeker toen er nog geen internet was. Ik ontdekte als jong volwassene al snel, dat het systeem niet op zoek was naar creatieve en getalenteerde vrije geesten, maar juist mensen beloonde die uitermate goed waren geconditioneerd en daardoor voorspelbaar waren in hun gedrag. Tegenwoordig geldt dit ook. De voorspelbare en daardoor eenvoudig bespeelbare mensen zijn trots op hun rol in het systeem en zijn daardoor uitermate geschikt om het systeem te helpen handhaven. Deze mensen zorgen ervoor, dat voor de dissonanten geen plaatst is in het systeem. Nu gedroeg ik mij tot voor kort niet echt als een dissonant, maar blijkbaar werd mij geen plek gegund om als brave burger in het systeem een functie te mogen vervullen. Nu ik sinds enkele jaren duidelijk zie waar de mensheid op aarde op af stevent, heb ik niet meer de ambitie om als brave burger een rol te vervullen in het tot op het bot verrotte en corrupte systeem. Dat het systeem verrot en corrupt is, laat ik u zien aan de hand van mijn beleefde avonturen in het systeem.

Gedurende de diverse feodale stelsels, die het verleden heeft gekend, maakte de aristocratie de dienst uit en parasiteerde op de bevolking. Deze feodale stelsels zijn niet verdwenen, maar hebben een ander jasje gekregen. Veel mensen begrijpen wel dat de huidige situatie in Nederland verre van eerlijk en ideaal is, maar het is de kunst om te gaan doorzien waarom het huidige systeem in essentie niet functioneert en verre van eerlijk is. De waarheid is, dat de aristocratie nog altijd bestaat. Vroeger was duidelijk te zien waar de macht lag, die de mensen onderdrukte en uitbuitte. Tegenwoordig hebben deze machthebbers zich verscholen achter het systeem, dat enkel is ontworpen om de aristocratie te dienen.

Deze zogenaamde aristocratie of adel heeft andere biologische genetische hardware of DNA dan de mensen uit het volk. Om dit DNA zo zuiver mogelijk te houden zoeken deze mensen voornamelijk hun partner binnen hun eigen gelederen voor het verkrijgen van nagelacht. Dit doen zij omdat zij een ander soort ziel hebben, die niet geschikt is om te incarneren binnen een menselijk lichaam zonder adellijk bloed. Om deze reden worden de adellijke bloedlijnen al vele generaties bijgehouden door de Hoge Raad van Adel. Op de internetsite van de Hoge Raad van Adel zijn onderstaande twee citaten te vinden:

“Onder adel verstaan we een groep van mensen die behoren tot een oorspronkelijk bevoorrechte, in historische zin eerste maatschappelijke stand: de stand der edelen.”

“Bij de grondwetsherziening van 1848 werd de standenmaatschappij afgeschaft. Hiermee kwam aan de staatsrechtelijke rol van de adel een einde. Het enige wettelijke voorrecht, dat de adel behield, was het mogen voeren van een predikaat of een titel en een bij Koninklijk Besluit vastgesteld wapen.”

Ik hoop dat u zich realiseert, dat deze adel of aristocratie zijn machtspositie destijds nooit zo eenvoudig had opgegeven en dat het een illusie is, dat het volk werkelijk een stem in de vorm van democratie en tevens gelijke rechten had gekregen. Bovendien bent u in een systeem geboren waarom u nooit heeft gevraagd. Om te gaan zien, dat u nagenoeg geen inbreng hebt op het inrichten van uw eigen leven, hoeft u enkel om u heen te kijken. Dit heeft alleen zin indien de betovering bij u op het punt staat verbroken te worden en/of u langzaam uit uw slaap aan het ontwaken bent. Enkel gedurende uw ontwakingsproces kunt u verder kijken dan de bij u opgelegde en door uzelf gecreëerde werkelijkheid, die een fragiele zeepbel blijkt te zijn. U gaat steeds beter de leugens en propaganda doorzien, die enkel dienen om u te laten geloven in het systeem, dat volledig wordt beheerst en bestuurd door de aristocratie.

Nu heb ik meerdere malen het woord aristocratie of adel genoemd, maar de werkelijkheid is dat deze machthebbers uit diverse groepen bestaan en ook zelf een sterk hiërarchisch systeem hanteren, dat enkel is gebaseerd op afkomst; het DNA. De top van deze machthebbers is niet geïncarneerd in een lichaam. Dit is de reden waarom de top van de machtspiramide op het één dollar biljet boven de piramide zweeft en niet is gebouwd van stenen. Dit alziend oog staat symbool voor de entiteiten die de aarde tot op heden volledig beheersen en uitbuiten. Dit alziend oog ziet zowel de ware afkomst als de ware aard van de geïncarneerde wezens op aarde. De hoogste rangen van de aristocratie zijn zich goed bewust van de groep entiteiten die hiërarchisch boven hen staan.

Gedurende de laatste jaren ben ik er achter gekomen wat mijn rang is in het systeem. Ik behoor tot het proletariaat, het uitschot van de maatschappij. Diverse malen heeft het systeem mij geprobeerd kapot te maken, terwijl ditzelfde systeem de mensen uit de hogere rangen bevoorrecht en bij misdaden zelfs vrijuit laat gaan. Zoals de aristocratie boven de wet staat, ben ik in feite rechteloos. Ik heb dan ook een boekenplank vol dossiers waarmee ik kan aantonen het systeem verre van eerlijk en integer is en dat mensen als ik als stront worden behandeld. Om die reden ga ik het systeem dan ook middels diverse artikelen een gezicht geven, waarbij ik mijn dossier stukje bij beetje openbaar ga maken.

Natuurlijk willen de machthebbers niet dat de leugens naar buiten komen en hebben dan ook in het Wetboek van Strafrecht in Artikel 261 vastgelegd dat geen smaad en laster mag worden verkondigd, tenzij “het algemeen belang de telastlegging eiste”. Simpel geformuleerd betekent Artikel 261 dat het handhaven van leugens of het onderdrukken van de waarheid in het algemeen belang kan zijn, indien de rechter dit beslist. De waarheid is, dat in onze maatschappij geen algemeen belang is. Er zou enkel van een algemeen belang sprake kunnen zijn, indien onze maatschappij een samenleving zou zijn waar saamhorigheid heerst. In werkelijkheid leven nagenoeg alle mensen in angst om hun behaalde (financiële) positie of status te verliezen en zijn daarbij in talloze groepen en klassen verdeeld, zodat zij eenvoudig kunnen worden overheerst. Overigens leeft de aristocratie in deze tijd ook in angst, want zij zien dat de mensheid aan het ontwaken is. Artikel 261 is dan ook primair in het leven geroepen om de aristocratie te beschermen en secundair om de vele leugens in het systeem onder de pet te houden, zodat de massa blijft geloven in het systeem.

Ik ben de leugens waarop onze zogenaamde samenleving is gebouwd helemaal zat. Ik heb geen zin meer om mijn diensten gedwongen ter beschikking te stellen aan het tot op het bot verrotte systeem, dat heimelijk altijd nog door de aristocratie wordt beheerst om de bevolking uit te buiten en tegen elkaar uit te spelen. Hier blijft het niet bij, want uiteindelijk streven de machthebbers naar een wereldorde met een gecentraliseerde macht waar ieder mens op aarde volledig afhankelijk van is. Hoe langer het duurt voordat de mensen uit de bevolking gaan inzien dat dit hun lot zal zijn, des te moeilijker het wordt om het tij te keren.

Om u bewust te maken van de vele leugens waarop “onze” maatschappij is gebouwd, ga ik Artikel 261 uit het Wetboek van Strafrecht trotseren. Indien u mij wilt steunen, dan kunt u dat doen door eenvoudigweg deze website te delen en uzelf te verdiepen in wat er werkelijk afspeelt in de maatschappij.