Symboliek – deel 4

Symboliek deel 4 - 1De vroegste beschaving, waarbij de vogel met twee koppen gevonden schijnt te zijn, zijn de Hettieten. Deze beschaving bestond ongeveer van 1700 tot 1200 voor Christus en besloeg een groot gedeelte van het huidige Turkije. Misschien is de vogel met twee koppen nog door vroegere beschavingen gebruikt, maar daar zijn naar mijn weten geen bewijzen van. Het interessante is, dat daarna door de eeuwen heen de vogel met twee koppen in de symboliek door diverse beschavingen werd gebruikt. Deze beschavingen herrezen blijkbaar uit het niets, om na verloop van tijd na een korte periode van verval te verdwijnen. De beschavingen verdwenen, maar de vogel met twee koppen wist op wonderbaarlijk wijze als een Phoenix uit de as te herrijzen bij het ontstaan verschillende andere beschavingen.

De vogel met twee koppen is tegenwoordig over een groot gedeelte van de wereld te vinden, zoals in het wapenschild van de Russische Federatie (kortweg: Rusland), in het wapenschild van diverse landen in Oost Europa waaronder Albanië en Montenegro en in de Verenigde Staten bij diverse vrijmetselaarsloges. Ook in Nederland is de vogel met twee koppen op het wapen van diverse gemeenten terug te vinden. Niet alleen de overheid gebruikt dit symbool. De vogel met twee koppen wordt ook als symbool gebruikt door de Grieks-orthodoxe kerk, maar is waarschijnlijk het meest bekend van de vrijmetselaars.

Symboliek deel 4 - 2     Symboliek deel 4 - 3

De vrijmetselaars zijn onder te verdelen in twee groepen of stromingen: de York Ritus en de Schotse Ritus (officieel heeft de Schotse Ritus een langere naam). Bij de vrijmetselaars is men dol op hiërarchie en zo heeft de Schotse Ritus 33 graden. Voor iedere graad wordt een symbool gebruikt en voor de hoogste (drieëndertigste) graad is dit de vogel met twee koppen. Waarschijnlijk heeft het getal 33 te maken met het aantal wervels in de wervelkolom van de mens. Soms heeft de menselijke wervelkolom 34 wervels. Zou er dan soms stiekem ook een vierendertigste graad zijn?

Mensen worden niet zomaar toegelaten tot te hoogste gelederen van de vrijmetselarij. Goed kunnen leren, integer gedrag of het hebben van respect voor de medemens schijnt niet van belang te zijn om toegelaten te kunnen worden tot de hoogste graden. Wanneer je op internet gaat zoeken, blijken er verdacht veel mensen op posities met macht in de samenleving een 33-ste graad in de vrijmetselarij te bezitten. Dit zijn dan overigens enkel de personen waarvan dit bekend is. Gaat bij u al een lichtje branden aangaande wat voor een mensen in de hoogste regionen van de vrijmetselarij zitten? Het zijn de mensen die koninklijk- of adellijk bloed hebben.

Voordat in de negentiende eeuw in het huidige West Europa de “democratie” stapsgewijs werd ingevoerd voor het gewone volk, hadden de machthebbers zich ook volgens een strikte hiërarchie georganiseerd. Men gebruikte verschillende adellijke titels om onderling de pikorde te bepalen. De koning stond natuurlijk bovenaan… of de keizer of misschien wel de kerk. Vroeger werd een koning of keizer gekroond door de paus, waarbij de aanstaande koning of keizer voor de paus door de knieën ging. Voor mij gaan ze niet door de knieën! Wie was en is dan de paus? De rooms-katholieke kerk heeft ook een hiërarchische structuur en ze zijn daar dol op symbolen en rituelen, net als bij de adel en de Koninklijke huizen. Het is dan ook geen toeval dat de Griek-orthodoxe kerk ook een vogel met twee koppen als symbool heeft, want als het gaat om een religie, een staatsvorm of geld, het zijn allemaal door de machthebbers uit dezelfde club bedachte systemen met spelregels om macht over het volk te kunnen uitoefenen

Waarom heeft de vogel twee koppen? Wanneer men de symboliek van de landen wereldwijd bestudeert, dan kan men zien dat dezelfde club machthebbers al heel lang over de hele wereld actief is. Een mooi voorbeeld vind ik de vogel met twee koppen die voor het Heilige Roomse Rijk (962–1806) werd gebruikt. Op een afbeelding gemaakt in 1510 staan op de vleugels van de vogel allemaal wapenschilden afgebeeld. De wapenschilden staan voor de adellijke families, die bepaalde gebieden onder hun hoede hadden. Al deze gebieden vielen onder het Heilige Roomse Rijk. Buiten het Heilige Roomse Rijk waren ook Koninklijke- en adellijke families. Nagenoeg heel Europa was in “eigendom” van deze bloedlijnen. Overigens gold dit voor meer gebieden over de wereld, maar laat ik het simpel houden.

Het fenomeen landsgrenzen was al lang geleden verzonnen door de machthebbers. Op deze manier konden zij na verloop van tijd een saamhorigheidsgevoel onder de bevolking creëren. Dit valse gevoel van saamhorigheid was nodig om oorlogen te kunnen voeren. Voor deze oorlogen werd de bevolking gemobiliseerd om te gaan vechten tegen een ander volk. Deze oorlogen hadden veel bloedvergieten tot gevolg, terwijl na deze slachtpartijen meestal weinig tot niets was veranderd. Misschien waren de landsgrenzen veranderd of zat er een ander poppetje op een machtige positie, maar uiteindelijk diende de bevolking altijd nog te werken voor hun bestaan en belastingen te betalen aan de eventuele nieuwe machthebbers die parasiteerden op de bevolking. De vogel met twee koppen staat dus symbool voor twee partijen, die nodig zijn om tegen elkaar te kunnen strijden. Boven deze vogel met twee koppen staat meestal een kroon afgebeeld. Dit is de club die boven de strijdende partijen staat. Vaticaanstad heeft een Zwitserse garde en Zwitserland is in conflicten altijd “neutraal” geweest. Ik denk dat ik wel weet waar ik de mensen moet zoeken die bij de kroon horen, die boven de vogel met twee koppen is afgebeeld.

Hoe komt het dat de mensen op aarde zo eenvoudig verdeeld kunnen worden in twee of zelf meer partijen om vervolgens vol overgave elkaar de hersenpan in te slaan? Dit was niet alleen in vroeger tijden, maar geldt ook vooral in onze beschaafde samenleving. Om deze strijd te vinden, is het onnodig ver van huis te zoeken. We hoeven in Nederland maar naar een sportwedstrijd te gaan om te concluderen dat verschillende supporters van de partijen elkaar maar wat graag te lijf zouden gaan. Hoe korter de afstand tussen de thuisbasis van beide partijen, des te heviger de strijd vaak is. Ook bij (ex)geliefden kan de strijd vaak zo hevig zijn, dat ik geweld en vernietiging in diverse vormen helaas veel om mij heen heb gezien en zelfs aan den lijve heb moeten ondervinden. Het antwoord op de vraag waarom de mensen zo eenvoudig tot destructief zijn over te halen of dit zelfs uit eigen vrije wil doen is eenvoudig: de mensen zijn zelf niet heel. Omdat de mensen niet heel zijn, zijn zij altijd op zoek naar het stukje dat ontbreekt in hun leven. Om deze leegte op te vullen storten mensen zich op een carrière, nemen een kind of een huisdier, gaan van alles verzamelen of raken verslaafd aan wat dan ook. Helaas kan verliefdheid deze leegte ook slechts voor korte of langere tijd opvullen.

Dat de mensen niet heel zijn is heel vaak goed te zien aan hun gedrag. Veel mensen laten zich bij hun gedrag meestal sturen door hun emoties en kunnen daarbij onverstandige dingen doen. Tenzij deze mensen handelen uit blinde woede, weten zij bijna altijd dat hun handelen onverstandig is. Toch doen mensen veel van deze stomme dingen. Hadden deze mensen bijvoorbeeld tijdens een gruweldaad naar hun hart geluisterd, dan hadden zij deze daad niet kunnen uitvoeren. Helaas wordt een dergelijke gruweldaad gestuurd door het ego, dat bepaalde denkbeelden heeft en vorm en richting probeert te geven aan het leven. Wanneer het ego door een hindernis volgens deze denkbeelden geen vorm en richting kan geven aan het leven, wordt vaak overgegaan tot vernietiging van deze hindernis. Des te minder innerlijke rust het individu heeft en daardoor nauwelijks naar het gevoel kan luisteren, des te groter de kans is dat tot vernietiging wordt overgegaan. Vernietiging kan zich op diverse manieren manifesteren, zoals moord, schelden, pesten, ontslaan, veroordelen en kleineren.

Bij een mens is het centrum voor het gevoel het hart en het centrum van het door het ego gestuurde denken het hoofd. De machthebbers proberen ons dan ook van jongs af aan zo veel mogelijk in ons hoofd te houden, zodat we zo weinig mogelijk leren te voelen. Hierdoor handelt het merendeel van de mensen als voorspelbare machines, waarbij het ego de software is dat de machine aanstuurt. Mochten er mensen zijn die leren te voelen met hun hart en hiernaar willen leven, dan zal dit onmogelijk worden gemaakt door die geconditioneerde medemensen, die tot vernietiging van deze ontwakende mensen overgaan. Zo hoort het immers!

Symboliek deel 4 - 4   Symboliek deel 4 - 5

In de Bhagavad Gita wordt de mens vergeleken met een wagen met vijf paarden. In de wagen bevinden zich de goddelijke ziel (het voelen) en de persoonlijke ziel (het ego met het denken). De persoonlijke ziel heeft de teugels in handen en probeert de paarden naar haar inzicht te mennen. De goddelijke ziel kijkt hulpeloos toe hoe de persoonlijke ziel de wagen langs de afgrond probeert te sturen. Volgens de Bhagavad Gita staan de paarden voor de vijf zintuigen van de mens. Bij de paarden zijn op de borst symbolisch deze zintuigen weergegeven. Ik beschrijf verder niet wat de Bhagavad Gita over deze wagen met paarden te vertellen heeft, want ik ben van mening dat de Bhagavad Gita hier onvolledig is. Zoals het geval is met veel heilige geschriften over de gehele wereld, is er naar mijn idee ook met de Ghagavad Gita door de machthebbers gerommeld om de ware kennis en inzichten bij het volk weg te houden. Zouden de vijf paarden werkelijk staan voor de vijf zintuigen? Hoe staat het dan met ons zesde zintuig? Mensen die zich in de chakra psychologie hebben verdiept, kunnen weten dat met de vijf zintuigen vijf belangrijke chakra’s bij de mens worden aangeduid. Alleen ontbreken dan twee chakra’s of twee paarden. Als we naar het voorblad van het boek “Sexual energy and yoga” van Elisabeth Haich kijken, dan zien we wel zeven paarden. Bovendien hebben de goddelijke- en de persoonlijke ziel zich verenigd tot één heel mens dat straalt. Dit goddelijke wezen heeft volledige controle over de zeven paarden.

Waarom zijn de mensen in onze maatschappij niet heel en hebben zij de grootste moeite hun paarden onder controle te houden? Naar mijn mening zijn de meeste mensen zeer slechte paardenmenners en richten zij zeer veel schade aan! Moeten we dan een heel leven gaan wijden aan yoga en meditatie? Uit eigen ervaring weet ik dat yoga en meditatie het besturen van de wagen makkelijker maakt, maar in mijn wagen zaten nog altijd twee zielen in plaats van één verenigde ziel. Dan heb je nog die slechte paardenmenners, die je niet met rust laten; je moet immers meedoen aan het systeem. Bovendien is er op de hele wereld nog geen mens dat verlicht is, want dat stelt de afbeelding op het boek van Elisabeth Haich met zeven paarden voor. Er zijn mensen die en heel eind zijn, maar ook deze mensen zijn niet verlicht. Ik heb eerder het idee dat zij vaak hun paarden tot stilstand hebben weten te brengen. Hierdoor brengt de wagen geen schade meer toe aan de omgeving en kunnen de goddelijke- en de persoonlijke ziel met elkaar praten, maar beide zijn nog altijd afgescheiden.

Wat is er aan de hand op aarde, dat het blijkbaar zo moeilijk is één te worden? Het antwoord dienen we te zoeken bij de machthebbers. Die vogel met twee koppen staat tevens symbool voor de mens, waarbij de goddelijke- en de persoonlijke ziel niet één zijn. De machthebbers hebben het op één of andere manier voor elkaar gekregen een energetische firewall over de aarde te werpen. Deze energetische firewall is één van de steunpilaren waarop de matrix is gebouwd. Door deze energetische firewall werkt het energetische deel van het menselijk lichaam niet naar behoren waardoor we ons niet kunnen herinneren wie we werkelijk zijn. Bovendien kunnen we niet tot bloei komen. Hierdoor lopen we als slapende zombies over de aarde en worden we naar believen door de machthebbers geprogrammeerd. We voelen ons niet heel maar afgescheiden en er is maar weinig nodig om ons tegen elkaar op te zetten.

We hoeven niet ver te kijken om de vogel met twee koppen in ons gedrag te herkennen. Omdat we niet heel zijn, zijn onze waarnemingen onvolledig en ook nog eens gekleurd door ons ego en onze ervaringen. Anders gezegd: de mensen hebben een verschil in perceptie. Iedereen baseert zijn feiten aan de hand van zijn eigen perceptie. David Icke begreep dit maar al te goed en gaf één van zijn boeken dan ook de titel: “The perception deception”.

Ik mag hopen dat u het met mij eens bent, dat die vogel met twee koppen maar eens moet verdwijnen van de aarde.

Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hettieten

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aloude_en_Aangenomen_Schotse_Ritus

http://nl.wikipedia.org/wiki/York_Ritus

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wervelkolom

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks-orthodoxe_Kerk

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Roomse_Rijk

http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/bce_500back/upanishads/chariot/chariot.html