De norm: leugens

Leugens zijn de norm TRIMOnwetendheid, angst en leugens zijn de norm
De geschiedenis heeft keer op keer laten zien, dat het psychopaten keer op keer is gelukt om een machtsstructuur te creëren, waarbij één of meer psychopaten parasiteren op een populatie (groep) mensen. Deze gedupeerde populatie mensen kan groot of klein zijn en derhalve uit vele miljoenen of een handvol individuen bestaan. Om succesvol een populatie mensen middels dwang onder de duim te kunnen houden, wordt door de psychopaten steevast gebruik gemaakt van onwetendheid, angst en leugens en een sterk hiërarchische machtsstructuur. Deze hiërarchische machtsstructuur is altijd georganiseerd volgens het piramide model, waarbij de gehele machtspiramide bestaat uit kleine piramides.

Omdat doorgaans in grotere populaties mensen het percentage psychopaten te klein is om de gehele populatie in bedwang te kunnen houden, worden door de psychopaten dikwijls mensen met grote ego’s uit het volk aan de top van deze kleine machtspiramides geplaatst. Deze mensen met grote ego’s, die zo graag een succesvolle persoonlijkheid willen zijn, behoren niet tot de heimelijk heersende aristocratie. Een dergelijke (top)positie geeft deze grote ego’s privileges ten opzichte van de rest van de bevolking. Deze grote ego’s doen doorgaans alles om hun behaalde positie te behouden en zijn derhalve zeer flexibel of beter gezegd: corrupt.

Hierboven is niet alleen de basis van de machtsstructuur van bijvoorbeeld het Nazi Duitsland beschreven, maar ook van de huidige westerse maatschappij waarin we nu leven. De grote ego’s op de topposities van de kleine piramides krijgen voor hun diensten hun privileges voornamelijk uitbetaald in een dik salaris; voor geld is immers nagenoeg alles te koop in de wereld. Het is de kunst voor ieder individu uit de bevolking om de betovering te verbreken, wakker te worden en de door de aristocratie middels het zielloze en meedogenloze systeem opgelegde onderdrukking te gaan doorzien. Dit geldt voor zowel de grote ego’s, als de rest van de bevolking, dat zich als makke schapen nagenoeg alles laat welgevallen.

In de westerse maatschappij zijn onwetendheid, angst en leugens de norm. De aristocratie heeft deze op leugens gebaseerde cultuur in de westerse maatschappij na vele generaties weten te bewerkstelligen, door de onderlinge saamhorigheid van groepen mensen te vernietigen en in plaats daarvan een individualistische, egocentrische en hiërarchische maatschappij te bouwen. In plaats van dat de mensen in gelijkgestemde groepen leven, waarin saamhorigheid en een algemeen belang aanwezig is, leven de mensen in een maatschappij waar de indivuduen onderling verdeeld zijn. Omdat de mensen onderling verdeeld zijn, kunnen ze worden overheerst door het hiërarchische systeem. De vrijheid, de democratie, de gelijkheid, de gezondheidszorg, het rechtssysteem en het financiële systeem in het westen zijn allen gebaseerd op leugens. Deze leugens moeten verhullen dat de mensen nog altijd in een feodaal stelsel leven, waar de aristocratie de dienst uitmaakt en parasiteert op de bevolking.

Martin Vrijland is één van de mensen die de leugens is gaan doorzien en zijn medemensen op de leugens en het bedrog probeert te attenderen middels zijn website. Martin Vrijland schrijft voornamelijk over maatschappelijke kwesties, die uiteindelijk iedereen aangaan. Tevens probeert hij de geïnteresseerde lezers erop te attenderen, dat de aristocratie een verborgen agenda heeft om binnen afzienbare tijd een bepaald doel te kunnen realiseren.

In tegenstelling tot de door Martin Vrijland geschreven artikelen ligt de nadruk van de website http://www.deloonslaaf.nl voornamelijk op persoonlijke door René Mäkel meegemaakte “avonturen” in het systeem. Zijn persoonlijke avonturen laten zien dat het systeem niet de mensen dient en dat van gelijke behandeling totaal geen sprake is, terwijl dit ogenschijnlijk wel het geval zou moeten zijn. René heeft gedurende zijn leven ontdekt dat hij tot de laagste klasse behoort in het hiërarchische systeem: het proletariaat. Hij heeft daardoor vele malen moeten ervaren dat het systeem niet naar behoren functioneert, maar hem juist door zowel onwetendheid als moedwillige opzet keer op keer ernstig heeft benadeeld. Hierbij zijn ker op keer wetten, regels, voorschriften en procedures door mensen met een machtspositie (de grote ego’s en de psychopaten) in het systeem genegeerd.

Hoewel René vroeger weinig moeite had zich te gedragen “zoals het hoorde”, behoort hij nu tot het deel van de mensen, die hun creativiteit en energie niet meer ten dienste willen stellen van het tot op het bot corrupte systeem, dat de mensheid op de gehele aarde onderdrukt. Die enkele mensen die zich niet geheel willen conformeren aan het systeem, omdat deze enkelingen bijvoorbeeld een zeer levendig bewustzijn hebben, worden systematisch door de grote ego’s uit de bevolking en de aristocratie met behulp van het systeem uitgebuit en kapot gemaakt. Wanneer een individu eenmaal kapot is gemaakt, kan dit individu niet meer voor zichzelf zorgen, laat staan dat dit individu nog voor zijn rechten kan opkomen. De kans is zeer klein, dat een kapot gemaakt individu in de westerse maatschappij zijn gezondheid en kracht weer weet te hervinden. Ziek zijn is immers in deze verziekte maatschappij de norm. Hele volksstammen verdienen dan ook hun salaris in de gezondheidszorg, om de chronisch zieke mensen zogenaamd te helpen.

René is meer dan eens opzettelijk door het systeem kapot gemaakt! Toch kunt u op deze internetsite lezen over zijn “avonturen” en spreekt hij tevens voor die mensen die succesvol door het systeem kapot zijn gemaakt en derhalve voorgoed het zwijgen zijn opgelegd; deze mensen kunnen niet meer voor zichzelf opkomen.

De persoonlijke ervaringen van René met het systeem gaan iedereen aan die van jongs af aan heeft geleerd blindelings te vertrouwen op het systeem en als volwassene uit eigenbelang meehelpt het systeem in stand te houden. Anders gezegd zou het systeem er moeten zijn voor iedereen, zodat men oprecht zou kunnen spreken van een samenleving waar een “algemeen belang” aanwezig is. Helaas zit daar de kern het probleem. De huidige maatschappij is geen samenleving, zodat van een algemeen belang dan ook geen sprake kan zijn. Mensen moeten tegen elkaar strijden om een goede, een betere of simpelweg een plek te krijgen, of deze plek zelfs te kunnen behouden in het zielloze en hiërarchisch opgebouwde systeem, waar de aristocratie nog altijd heimelijk met de scepter zwaait. Indien mensen uit het volk niet succesvol zijn in het verkrijgen van een (goede) positie in het systeem, dan zijn zij overgeleverd aan wat de machthebbers hen gunnen in de vorm van een uitkering, subsidies en een woning in een achterstandswijk. Deze zogenaamde mislukkelingen in de achterstandwijken hebben ook een functie, daar zij dienen als afschrikmiddel voor de mensen, die wel een “goede baan” hebben weten te bemachtigen in het systeem…

Het hiërarchische systeem heeft veruit de meerderheid van de mensen weten te vormen tot zielloze zombies, die gedurende hun bestaan in datzelfde systeem voor de gemakkelijkste weg kiezen dat het eveneens zielloze systeem hen “biedt”. Het gevolg is, dat het systeem volledig het leven beheerst van deze zielloze zombies; de doorsnee westerse mens. De doorsnee westerse mens kiest dan ook om niet in te grijpen, indien deze ziet dat het systeem in zijn directe omgeving een individu onrecht aandoet. Deze doorsnee westerse mens geeft als motivatie dat deze geen problemen wil, voor de lieve vrede geen actie onderneemt, er toch niets tegen kan doen of het onrecht niet gezien heeft (Ich habe es nicht gewusst). Diezelfde westerse mens geeft regelmatig aan goede doelen en liefdadigheidsinstellingen om zijn geweten te sussen. Deze goede doelen zouden geen bestaansrecht hebben gehad, indien in de westerse maatschappij daadwerkelijk saamhorigheid aanwezig zou zijn en gezamenlijk een algemeen belang zou worden nagestreefd.

Hieronder staan enkele redenen waarom in de westerse zogenaamd beschaafde maatschappij de leugens tot norm zijn verheven en in stand worden gehouden:

  1. De mensen benutten slechts enkele procenten van hun werkelijke potentieel, waardoor zij geen weet hebben van de werkelijkheid om hen heen. Meer over dit onderwerp is geschreven in het artikel “Cogito ergo sum”.
  2. De mensen worden onwetend over de werkelijkheid gehouden, doordat zij van jongs af aan zijn voorgelogen middels conditionering, indoctrinatie en propaganda.
  3. Voor de mensen is het nagenoeg onmogelijk de (machts)structuur van de maatschappij te begrijpen, te doorzien en te overzien, doordat de drijvende kracht achter de maatschappij, het systeem, met opzet zo complex mogelijk is gemaakt.
  4. De mensen uit het volk met grote ego’s hebben doorgaans belangrijke functies in het hiërarchische systeem weten te bemachtigen. Deze grote ego’s zullen niet alleen de leugens die zij in hun vakgebied tegenkomen door de vingers zien, maar tevens actief bijdragen deze leugens in stand te houden, teneinde hun functie met privileges in het systeem te beschermen en te behouden.
  5. De meerderheid van de mensen heeft schaamte en zelfs angst om aan de buitenwereld te laten weten dat zij geen mooie functie in het systeem hebben weten te bemachtigen en/of hebben gefaald hun functie te behouden.
  6. In het Wetboek van Strafrecht is middels Artikel 261 bepaald, dat een rechter kan beslissen dat het spreken van waarheid een misdrijf is, dat bestraft kan worden met een geldboete of zelfs een gevangenisstraf. Een uitgebreide uitleg van dit artikel vindt u onder “Wetboek van Strafrecht, Artikel 261”.

Het is het doel van deze internetsite, dat u minimaal bovengenoemde zes punten gaat doorzien. Ook u helpt passief of misschien zelfs actief mee het systeem zijn functies te laten vervullen, waardoor u meehelpt uw eigen gevangenis in stand te houden en zelfs uit te breiden.

Natuurlijk willen de huidige machthebbers niet dat René zijn “avonturen” middels deze internetsite naar buiten brengt. Zij willen dat u in het systeem blijft geloven en dit systeem passief of actief blijft steunen. Om te verhinderen dat mensen uit het volk het corrupte systeem aan de kaak stellen, is niet alleen in het wetboek van Strafrecht Artikel 261 opgenomen, maar is het hebben van een plicht tot geheimhouding met boetebeding in een arbeidsovereenkomst eerder regel dan uitzondering. Zou u het rechtvaardig vinden, indien werkgevers, waaronder de overheid, een geheimhoudingsplicht voor hun werknemers misbruiken om zaken te kunnen uitvreten jegens uw medemensen, die het daglicht niet kunnen verdragen?

 

Omdat het systeem niet is ontworpen om de mensheid te dienen, maar de aristocratie, leent het systeem zich ervoor om machtsposities te misbruiken. Het kunnen misbruiken van machtsposities is één van de voorop gezette doelen van het systeem. Om deze reden is het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt, dat zeer rijke mensen en grote bedrijven eenvoudig aan belastingontduiking kunnen doen. Het is niet voor niets, dat talloze grote bedrijven uit het buitenland juist in Nederland een brievenbusfirma hebben. Middels door het systeem mogelijk gemaakte wettige constructies met andere landen, waar niet of nauwelijks belasting hoeft te worden betaald, hebben deze bedrijven ervoor gezorgd, dat in eigen land niet tot nauwelijks belasting moet worden afgedragen aan de overheid.

Wanneer u op internet gaat opzoeken wat witte boorden criminaliteit is, dan wordt doorgaans uitgelegd dat het gaat om geweldloze en goed geplande criminele activiteiten van mensen op hoge posities in de maatschappij, die status en aanzien genieten. Hierbij valt te denken aan fraude, handel met voorkennis, bedrog, verduistering en corruptie. Veel van deze “machtige” mensen (zowel behorend tot de aristocratie als het volk) kunnen hun drang naar hebzucht niet bedwingen. Deze mensen zwichten dikwijls voor de verleiding om “kansen” te benutten. In veruit de meeste gevallen wordt de maatschappij of het zogenaamde “algemeen belang” door hun duistere praktijken benadeeld.

Bij witte boorden criminaliteit wordt zelden benoemd, dat individuele mensen met een lage sociale status en rang ernstig worden benadeeld door mensen op machtsposities. De psychopaten, machtswellustelingen en narcistische ego’s schromen zich er niet voor om individuen kapot te maken, die vanwege hun lage positie in het systeem niet weerbaar zijn. Wanneer daadwerkelijk in de westerse maatschappij sprake zou zijn van gelijkheid, democratie en rechtvaardigheid, dan zou dit niet mogelijk kunnen zijn. Helaas worden dagelijks vele individuele levens verwoest, doordat de witte boorden het op deze individuen hebben gemunt. Het slachtoffer met een relatief lage sociale status en rang is kansloos tegen het onrecht dat hem door de witte boorden wordt aangedaan. Ten eerste steunen de witte boorden elkaar bij het kapotmaken van hun slachtoffer door dik en dun. Ten tweede heeft het slachtoffer dikwijls een plicht tot geheimhouding, zodat deze geheimhoudingsplicht kan worden uitgebuit. Zelfs in het wetboek van strafrecht is min of meer deze plicht opgenomen, omdat het vertellen van de waarheid door het slachtoffer strafbaar kan worden bevonden door een strafrechter. Ten derde is vanwege het ontbreken van saamhorigheid in de huidige individualistische maatschappij de meerderheid van de bevolking niet geïnteresseerd in het onrecht dat een individu wordt aangedaan. Daarbij komt nog dat de misstanden tegen het slachtoffer vaak dermate ernstig en omvattend zijn, dat deze voor de meeste naïeve mensen uit het volk niet te bevatten zijn: “Dat kan toch niet waar zijn?”. Het ontkennen van deze problematiek is dan ook de makkelijkste weg.

Op deze site worden diverse door René beleefde “avonturen” in de westerse maatschappij beschreven. Deze avonturen laten zien, dat van saamhorigheid en een algemeen belang geen sprake is en dat witte boorden criminaliteit tegen onschuldige individuen aan de orde van de dag is.

Gaat u zich met uw medemens organiseren en actie ondernemen of blijft u liever in het “hier en nu” deze misstanden ontkennen?