Gezicht – deel 3

Het systeem een gezicht geven – deel 3

De huidige maatschappij is geen samenleving. We leven voornamelijk gescheiden en langs elkaar heen. Van saamhorigheid is geen sprake, maar van individualistisch en egocentrisch gedrag des te meer. Veel succesvolle geconditioneerde mensen met grote ego’s hebben zichzelf verloren in de “rat race” en zijn zogenaamd met hun carrière bezig. Niet alleen gunnen zij elkaar het licht in de ogen niet, daarnaast hebben zij in hun blindheid om hun egocentrische doelen te bereiken niet door, dat zij actief meehelpen de teloorgang van de maatschappij te bewerkstelligen. Met de dag verergert zich het egocentrische gedrag van deze door succes verblinde zielen, vooral bij de mensen die al een leuk plekje in het systeem hebben weten te bemachtigen. Vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen, laten de mensen elkaar aan hun lot over en verwachten blijkbaar dat het systeem deze mensen helpt, terwijl juist in veruit de meeste gevallen ditzelfde systeem die mensen kapot heeft gemaakt. Schijnbaar zijn er talloze goede doelen nodig, omdat het systeem tekort schiet. Hele volksstammen zitten ’s avonds aan de buis gekluisterd en zijn blij dat zij een zap knop op hun afstandsbediening hebben.

Met “belangrijke” sportwedstrijden proberen de machthebbers het volk de illusie van een samenleving te geven en de mensen af te leiden van wat er werkelijk speelt in de wereld. Zo zien we “ons” koninklijk echtpaar (bewust niet met hoofdletter k geschreven) op Olympische spelen “onze helden” aanmoedigen en aanwezig zijn bij belangrijke wedstrijden van het Nederlandse elftal. Het trieste en hilarische is, dat bij het treffen van Nederlandse voetbalclubs onderling dikwijls van saamhorigheid geen sprake is en drastische maatregelen genomen moeten worden om de supporters elkaar letterlijk niet te laten afslachten. Deze transformatie van de supporters laat zien hoe eenvoudig de mensen te manipuleren zijn, omdat ze vanaf hun geboorte zijn geconditioneerd en hun bewustzijn voor het grootste deel nog slapende is. Mensen die uit deze hypnose wakker aan het worden zijn en hun medemensen proberen te attenderen op wat er werkelijk aan de hand is, worden voor complotgekkies uitgemaakt, want de machthebbers kunnen het volk niet in bedwang houden door verdeel en heers tactiek, indien de mensen eensgezind de echte vijand buiten spel zetten.

Een belangrijke peiler waarop het huidige systeem is gebouwd is anonimiteit en geheimhouding. De anonimiteit is de dagelijkse hel voor veel mensen, die afhankelijk zijn van één of meerdere van de vele bureaucratische instellingen die ons leven zo fantastisch heeft verrijkt. Vooral bij dit soort instellingen werken de zielloze en gewillige geconditioneerde zombies die “slechts hun werk doen”. Bij deze organisaties wil niemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de ellende die zij helpen veroorzaken en zijn de “belangrijke” mensen in de top van deze instellingen enkel bezig hun eigen belangen te behartigen in de vorm van het vullen van hun zakken. Geheimhouding moet voorkomen dat teveel mensen gaan doorzien dat de belangrijkste pijler waarop onze zogenaamde beschaafde samenleving is opgebouwd bestaat uit leugens, uitbuiting, list en bedrog. Niet alleen speelt de aristocratie al generaties lang de mensheid tegen elkaar uit, maar bedriegen zij het volk ook nog eens en worden de mensen op alle mogelijke manieren uitgebuit en misbruikt. Het financiële systeem, waarbij de beurzen en prijzen ook nog eens worden gemanipuleerd, is hier slechts een voorbeeld van. Om zich tegen het lekken van schandalen en misdragingen te beschermen, heeft de aristocratie in het Wetboek van Strafrecht artikel 261 laten opnemen, waarin staat uitgelegd dat mensen strafbaar zijn, indien zij zich schuldig maken aan smaad en laster. Het artikel begint met:

 “Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt…”

Bovenstaand begin van het artikel verraadt voor wie deze wet is aangenomen: niet voor de mensen uit de massa. Mensen uit de anonieme massa kunnen ten eerste nauwelijks gezichtsverlies lijden. Ten tweede zullen Anita of Sjonnie uit de Schilderswijk, de Jordaan of het Arnhemse Klarendal nooit door het Openbaar Ministerie worden geholpen, indien zij aangifte doen bij de politie wegens smaad en laster jegens hun persoon. Ook de anonieme “brave burger” zal niet geholpen worden, die iedere dag gedwee uitvoert wat het systeem van hem verwacht. Artikel 261 beschermt de lieden die voor het publiek zichtbaar en onzichtbaar op de machtsposities zitten. Deze lieden zullen er dan ook alles aan doen om hun zogenaamde eer en goede naam hoog te houden, zodat zij niet in hun geloofwaardigheid worden aangetast. Wanneer deze lieden waarachtig integer en eerlijk zouden zijn, waarom zijn zij dan zo bang voor enkele onbetekenende mensen uit de massa, die zogenaamd verschrikkelijke leugens over deze mensen naar buiten zouden brengen? Indien het een dergelijk individu uit de massa zou lukken in de schijnwerpers te komen, dan zou in een dergelijk geval de massa toch meteen begrijpen dat dit leugens zijn? De werkelijkheid is, dat de massa steeds meer begint te begrijpen dat het huidige systeem niet eerlijk is en dat de machthebbers er niet voor de massa zitten. Er is dan ook weinig nodig om de geloofwaardigheid van deze machthebbers als sneeuw voor de zon te doen laten verdwijnen, omdat de massa weet dat ze voorgelogen worden. Artikel 261 eindigt met lid 3:

 “Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.”

Bovenstaand citaat maakt duidelijk dat het Openbaar Ministerie niet tot strafrechtelijke vervolging zal overgaan, indien aan twee voorwaarden wordt voldaan. In ieder geval moet de dader de geuite smaad en laster kunnen bewijzen en daarnaast moet de geuite smaad en laster in “het algemeen belang” zijn, een terminologie die ik eerder in dit artikel al had aangehaald. Wanneer door één of meerdere mensen de smaad en laster bewezen kan worden, dan nog kan een rechter beslissen dat het gaat om een strafbaar feit, omdat “het algemeen belang” in het gedrang zou kunnen komen. Ik hoop dat het u onderhand duidelijk mag zijn dat de terminologie “het algemeen belang” een conditionering is, die de mensen van jongs af aan is aangeleerd. Er is geen algemeen belang in onze westerse maatschappij! Om dit te kunnen begrijpen hoeft men alleen maar om zich heen te kijken. Er is maar één belang dat men probeert veilig te stellen door dit Artikel 261: het belang van de heersende klasse. In dit artikel wordt Artikel 261 uitgebreider behandeld.

Het systeem met de vele subsystemen geeft de mensen geen rechten, maar ontneemt juist de mensen hun rechten. Toch blijven de mensen angstvallig het systeem steunen, omdat de mensen door conditionering in hun onwetendheid denken dat zij er afhankelijk van zijn. De waarheid is omgekeerd; de aristocratie heeft het systeem nodig om te kunnen voortbestaan. Wanneer het huidige systeem zou ophouden te bestaan, dan zou dit het einde van de machthebbers betekenen. Met betrekking tot het steunen van het systeem, kunnen de mensen uit het volk grofweg worden ingedeeld in drie categorieën:

De eerste categorie mensen noem ik de “mislukkelingen”. De mislukkelingen leveren geen bijdrage aan het systeem en worden door het systeem onderhouden… voor zolang het duurt. De mislukkelingen leven meestal van een uitkering en hebben zeer beperkte mogelijkheden om hun leven invulling te geven. Ik hoop dat het u duidelijk mag zijn, dat deze mensen juist geen mislukkelingen zijn, maar slachtoffers van het meedogenloze en zielloze systeem.

De tweede categorie mensen noem ik de “brave burgers”. Deze mensen hebben een baan en leveren daarmee hun actieve bijdrage aan het systeem. Deze brave burgers proberen zich zo veel mogelijk aan de opgelegde wetten te houden, omdat er brood op de plank moet komen en men problemen zoveel mogelijk wil vermijden. Wanneer zij zien dat het systeem niet deugt, beweren zij niet bij machte te zijn het systeem te kunnen veranderen. Zij beweren dat het geen zin heeft om met hun baan te stoppen, omdat dan een andere werknemer hun baan zou overnemen. Hoewel de ene baan een grotere bijdrage levert aan het systeem dan de andere baan, helpt iedere betaalde baan mee het systeem in stand te houden door onder meer de belastingplicht. De brave burgers zijn de voornaamste reden dat het systeem in stand wordt gehouden. Ik hoop dat het u duidelijk mag zijn, dat ik de brave burgers helemaal niet braaf vind, maar zielloze zombies die dikwijls in hun onwetendheid trots zijn op hun behaalde positie in het systeem dat zij angstvallig in stand houden, terwijl dit systeem de gehele mensheid onderdrukt. Uiteindelijk zijn natuurlijk ook de brave burgers slachtoffer van het systeem.

De derde categorie mensen noem ik de “ratten”. De ratten zijn de mensen uit het volk, die gedreven door ego en/of financieel gewin een zo hoog mogelijke plaats in het systeem nastreven. De ratten deinzen er niet voor terug om hun positie te verbeteren ten koste van hun medemensen. Daarnaast negeren de ratten de wet- en regelgeving, indien zij denken er mee weg te kunnen komen. Zelfs de ratten zijn slachtoffer van het systeem, omdat zij bijvoorbeeld ook een onderdrukt bewustzijn hebben.

Tegenwoordig is het heel normaal dat een werknemer zich in een arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding. Helaas is mijn ervaring, dat deze plicht tot geheimhouding door te veel werkgevers wordt misbruikt. Zo heb ik uit eerste hand van een schoonmaker van vakantiehuisjes vernomen, dat hij opgedragen werd met hetzelfde sopje en doekje de toiletten en het fornuis te reinigen. Vanwege de in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen verplichting tot geheimhouding wilde hij deze misstanden niet naar buiten brengen. Het systeem in deze maatschappij is zodanig ingericht, dat de een aspirant klokkenluider zich tweemaal zal bedenken, voordat hij daadwerkelijk de klok gaat luiden. Een klokkenluider zal te maken krijgen met een verwoeste carrière, een eventuele contractuele plicht tot geheimhouding, Artikel 261 in het Wetboek van Strafrecht en het moderne windmolenpark waartegen het moet worden opgenomen. De klokkenluider zal het in zijn eentje moeten opnemen tegen het gezichtsloze, zielloze, meedogenloze en corrupte systeem, dat in stand wordt gehouden door de brave burgers, die slechts hun werk doen.

Het toeval wil (of is het geen toeval?), dat ik meerdere ernstige misstanden in deze maatschappij heb moeten doorstaan, terwijl ik daar helemaal niet naar op zoek was. Ook ik was als brave burger gewoon op zoek naar een leuke baan. Persoonlijk heb ik onder meer al vijf rechtszaken moeten meemaken en heb helaas moeten constateren dat het merendeel van de advocaten én rechters verre van integer en eerlijk is. Rechters zitten er dan ook niet primair voor het volk, maar voor de aristocratie. Gezien het proces van wakker worden waarin ik mij bevind en het feit dat een stabiele functie in het systeem als brave burger niet aan mij is gegund, heb ik besloten schrijver en klokkenluider te worden. Ik ben dan ook van mening, dat de veroorzakers van de vele misstanden in de huidige maatschappij een gezicht dienen te krijgen. Op deze website zal ik in de nabije toekomst onder het kopje “blog” diverse door mij beleefde “avonturen” plaatsen, waarbij mensen op machtsposities in het systeem zich ernstig jegens mij hebben misdragen. Deze misdragingen zijn in diverse gevallen zelfs strafbare feiten! Deze misdragingen en misdaden tegen mij zijn natuurlijk voornamelijk gepleegd door mensen met een hoge functie in het systeem: de “witte boorden”. Zij zijn gewend dat zij met hun misdragingen wegkomen, omdat zij elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden. Ook van deze praktijken zal ik op deze website de bewijzen geven. Het mag voor u duidelijk zijn, dat deze “witte boorden” er alles aan zullen doen om mijn luiden van de noodklok te stoppen. Wat u hier in deze fase tegen kan doen, is de artikelen op mijn website grondig lezen, tot u laten doordringen en mijn website kenbaar maken aan uw kennissen en vrienden.