Brief – 23 februari 2009

Brief van NIP aan René Mäkel, 23 februari 2009

Geachte heer Mäkel,

In vervolg op ons schrijven d.d. 17 februari jl. deel ik u mede dat het College van Toezicht alleen klachten tegen individuele personen in behandeling kan nemen c.q. tegen psychologen die lid zijn van het NIP. Of een psycholoog NIP-lid is, kunt u navragen bij het NIP, (020) 410 xxxx.

Ik wil u daarom verzoeken mij alsnog de naam en het adres te geven van de psycholo(o)g(en) tegen wie de klacht is gericht en aan te geven wat u de psycholo(o)g(en) precies verwijt.

Voor de goede orde wijs ik u er op dat correspondentie in een klachtzaak in het belang van beide partijen vertrouwelijk wordt behandeld. De stukken bestemd voor het College van Toezicht dienen schriftelijk (per post) en voorzien van een handtekening te worden ingediend, gezien bij verzending per fax of e-mail voornoemde vertrouwelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

In afwachting van uw nadere berichten,

Hoogachtend,

Mw. Mr. F.M. Pekelharing-de Planque

Secretaris College van Toezicht NIP