Luteijn – 18 maart 2008

Hieronder is de “toelichting en advies” weergegeven uit het “selectieonderzoek extern”, zoals deze door de psychologe Suzan van Tongeren is opgemaakt op 18 maart 2008 bij Luteijn Personeelsdiensten te Arnhem.

 

Intellectuele capaciteiten

De heer Mäkel heeft diverse tests gemaakt die samen een beeld geven van het algemene werken denkniveau. Zijn testscores zijn daarvoor vergeleken met de scores van een normgroep. De gebruikte normgroep is selectienorm HBO. Dat wil zeggen dat zijn scores zijn vergeleken met de scores van personen die allen een opleiding hebben afgerond op dit niveau.

De intellectuele capaciteiten van de heer Mäkel zijn op een hoog HBO-niveau te taxeren. Dit betekent dat hij goed in staat is om zich op dit niveau nieuwe stof eigen te maken. Zijn figurale capaciteiten zijn hierbij het sterkst ontwikkeld; zijn score hierop is goed. Hierbij gaat het logisch redeneren met abstracte reeksen hem goed af en is zijn ruimtelijk inzicht voldoende. Zijn cijfermatige capaciteiten zijn ruim voldoende ontwikkeld. Hierbij is zijn praktische rekenvaardigheid goed te noemen en zijn vermogen om wetmatigheden te onderscheiden in cijfermatig materiaal is voldoende. Zijn verbale capaciteiten tenslotte komen op een gemiddeld HBO-niveau uit. Zijn vermogen om de rode draad te ontdekken in teksten en zaken logisch te beredeneren is net voldoende. Zijn woordenschat is groot.

Persoonlijkheid

In het gesprek maakt de heer Mäkel een defensieve en bij tijden vijandige indruk. Daarbij schemert er tijdens de gehele dag een nogal negatieve houding bij de heer Mäkel door. Hij omschrijft zichzelf als iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel, als een gevoelsmens en als iemand die zijn afspraken nakomt. Het benoemen van zijn aandachtspunten kost hem moeite. Uiteindelijk noemt hij zijn ongeduld en eigenwijsheid als aandachtspunt. Ook geeft hij aan dat hij er soms moeite mee heeft om de sociale houding die hij van binnen heeft ook uit te dragen naar buiten toe. In het verdere persoonlijkheidsonderzoek komt de heer Mäkel naar voren als iemand die zijn emoties over het algemeen goed onder controle weet te houden. Doorgaans heeft hij voldoende vertrouwen in zijn capaciteiten. Wanneer hij met zaken bezig is waar hij minder verstand van heeft, vraagt hij om advies en heeft hij bevestiging van anderen nodig. In zijn gedrag is hij risicomijdend te noemen en speelt hij graag op zeker. Hij heeft een weinig kritische houding naar zichzelf en hij heeft nogal de neiging om anderen de schuld te geven. In zijn communicatie is de heer Mäkel weinig effectief te noemen. Hij vertoont ongepast sociaal gedrag waaruit een bepaalde onvolwassenheid en rancune blijkt. Hij is erg overtuigd van zichzelf en zijn mening en hij heeft de neiging in mindere mate te luisteren naar de ander. Wanneer hij kritiek krijgt, reageert hij nogal defensief en wordt hij rigide in zijn gedrag. De heer Mäkel is sterk gericht op de sfeer en harmonie binnen een groep. Spanningen ervaart hij dan ook als onprettig en deze kunnen hem uit zijn evenwicht brengen.

In zijn werkwijze is hij zorgvuldig te noemen. De heer Mäkel stelt zichzelf hoge eisen wat betreft de kwaliteit van zijn werk. Verder is hij gericht op details en blijft waakzaam en consciëntieus ook als het om routinewerkzaamheden gaat. Door zijn behoefte kwalitatief hoogstaand werk af te leveren, functioneert de heer Mäkel onder tijdsdruk minder goed. Wanneer het nodig is, is hij in staat om sneller te werken maar geeft hij daar vooraf bij aan dat de kwaliteit van zijn werk hierdoor lager wordt. Hij werkt bij voorkeur in een gestructureerde omgeving waar de verwachtingen duidelijk zijn en er voldoende tijd is om zijn werk naar behoren te voltooien. In zijn werkwijze hanteert hij bij voorkeur ook een bepaalde structuur. Hij ordent zijn werk redelijk gemakkelijk en hij is in staat om prioriteiten te stellen. Hij blijft te allen tijde kritisch naar zowel zijn eigen werk als naar het werk en de ideeën van anderen. Hij is iemand die denkt voordat hij handelt en hij pakt zaken systematisch aan. Voordat hij een beslissing neemt, verzamelt hij graag eerst alle relevante informatie zodat hij een afgewogen besluit neemt. In zijn aanpak is hij hierdoor afstandelijk en objectief.

De heer Mäkel is iemand die gemakkelijk creatieve oplossingen bedenkt voor problemen. Hij is in staat om buiten de geijkte paden te denken en komt hierdoor met originele ideeën. Verder neemt hij vanzelfsprekend het initiatief op zich en stelt hij zich zeer pro-actief op. Hij geeft snel zijn (ongezouten) mening en hij bepaalt graag de richting. Hierdoor heeft hij er moeite mee om autoriteit te accepteren. Alhoewel hij zich conformeert aan de ideeën van de organisatie vaart hij bij voorkeur zijn eigen koers. Hij heeft een enigszins behoudende instelling; voordat hij meegaat met veranderingen moet hij overtuigd worden van het nut en de noodzaak hiervan. Zijn kritische houding komt hier dan weer om de hoek kijken. Alhoewel hij zegt flexibel te zijn, blijkt uit zijn voorbeelden dat hij zich op momenten juist extreem halsstarrig opstelt.

Teamrolonderzoek

Bij teamrolonderzoek wordt ervan uitgegaan dat een persoon een aantal rollen in een team hanteert die worden bepaald door diens persoonlijkheidskenmerken. Deze rollen, ook wel ‘teamrollen’ genoemd, zeggen iets over de wijze van samenwerken en probleemoplossend vermogen van deze persoon binnen een team (zie bijlage).

In een team is de heer Mäkel het meest geneigd om de rollen van Bedrijfsman, Monitor en Groepswerker op zich te nemen. Dit schetst hem als iemand die in een team doet wat gedaan moet worden; nuchter en consciëntieus. Hij is behulpzaam en coöperatief en als hij iets ziet dat hier-en-nu van belang is, pakt hij dat direct op. Omdat hij niet van conflicten en onaangename confrontaties houdt, past een voortrekkersrol, waar de voornaamste taak bestaat uit het verkopen van nieuwe gedragslijnen aan anderen, minder bij hem. Hij is betrouwbaar in het afhandelen van al het op zijn schouders genomen werk en hij houdt ervan om persoonlijke initiatieven te ontplooien. Hij heeft oog voor details en hij is waakzaam en consciëntieus als het om routinewerkzaamheden gaat. Verder is hij nuchter en realistisch en heeft hij een meer dan gemiddeld niveau van zelforganisatie. Hij is goed in het omzetten van plannen in doeltreffende actie en hij is bereid om te doen wat gedaan moet worden. De rollen die het minst bij de heer Mäkel passen, zijn die van de met drang en dwang zaken in beweging zettende Vormer en de solistische Specialist die uitsluitend op zijn eigen vakgebied gericht is.

Vaardigheden

In een praktijksimulatie waarin de heer Mäkel een medewerker moet overtuigen van een plan van aanpak als oplossing van een probleem in de organisatie komt hij snel ter zake. In zijn inleiding geeft hij veel openheid van zaken maar verzuimt hij de noodzaak tot een oplossing duidelijk aan te geven. In zijn presentatie mist hij een zekere kracht. De heer Mäkel laat vrijwel alle relevante aspecten van de situatie de revue passeren maar hij heeft geen concreet plan van aanpak. Doordat hij geen richting heeft, weet hij deze ook niet aan de ander te geven en blijft het gesprek enigszins aan de oppervlakte en weinig concreet. Alhoewel hij open staat voor de bezwaren van de ander en deze meeneemt in zijn verhaal stelt hij zich richting de ander weinig onderzoekend op. Hij stelt geen verkennende vragen en hij heeft de neiging uit te gaan van vooronderstellingen. Toch doorziet hij de zaken redelijk en weet hij een aantal dwarsverbanden te leggen. Hij maakt echter niet alle aspecten van het probleem duidelijk aan zijn gesprekspartner en hij draagt geen oplossingen aan. Het gesprek wordt beëindigd met een aantal vragen die de heer Mäkel beantwoord wil zien. Deze vragen zijn echter enigszins vaag geformuleerd waardoor de ander weinig praktische handen en voeten krijgt voor de uitwerking. Aldus scoort de heer Mäkel matig op probleemoriëntatie, overtuigingskracht, prestatiemotivatie, probleemanalyse en plannen en organiseren.

In een praktijksimulatie waarin de heer Mäkel een aantal problemen in de organisatie moet oplossen en een medewerker moet aanspreken op zaken komt hij vlot ter zake. Hij geeft het doel van het gesprek weer en hij zorgt ervoor dat alle agendapunten besproken worden. De heer Mäkel wijst zijn gesprekspartner op diens verantwoordelijkheden en hij neemt eveneens zijn eigen verantwoordelijkheden. Daarbij draagt hij verbeterpunten aan en wijst hij de ander deels op consequenties en eventuele maatregelen. Hij is er sterk op gericht om consensus te bereiken en onderneemt in mindere mate pogingen om de ander te overtuigen van zijn zienswijze. Hij heeft een zeer kritische houding maar hij mist een bepaalde kracht in zijn presentatie. In het gesprek is zijn houding open en gezamenlijk. Alhoewel hij zeer vriendelijk en rustig is en tevens ruimte geeft aan de ander zet hij deze vaardigheden enigszins instrumenteel in. Hij doorziet zijn aandeel in de problematiek en hij schuift de schuld niet naar de ander. Hij gaat actief op zoek naar bijkomende zaken en hij staat open voor de bezwaren van de ander. Aldus scoort de heer Mäkel hoog op samenwerken en probleemoriëntatie en gemiddeld op overtuigingskracht en leidinggevende vaardigheden.

Conclusie

Wanneer wij de persoonlijkheid en capaciteiten van de heer Mäkel relateren aan de criteria die gelden voor de functie van Constructeur WTB komen wij tot de volgende conclusies.

De kwaliteiten van de heer Mäkel liggen onder andere in zijn intellectuele capaciteiten. Deze zijn getaxeerd op een hoog HBO-niveau en dit betekent dat hij goed in staat is om zich op dit niveau nieuwe stof eigen te maken en hiermee voldoet hij aan de gestelde eis. Een andere kwaliteit is zijn kritische en kwalitatieve instelling. Hij stelt zichzelf hoge eisen met betrekking tot de kwaliteit van zijn werk en hij werkt hiervoor nauwkeurig en zorgvuldig. Ook is hij kritisch ten aanzien van zowel zijn eigen werk als het werk en de ideeën van anderen. Hij gaat niet zomaar overal klakkeloos in mee. Hierdoor zorgt hij ervoor dat de kwaliteit en de effectiviteit hoog blijft. Daarnaast is hij innovatief te noemen. Hij is in staat om voor problemen creatieve en originele oplossingen te bedenken. Daarbij heeft hij een zeer pro-actieve houding. Wanneer hij signaleert dat iets fout gaat of beter kan, onderneemt hij actie. Hij is loyaal en gemotiveerd om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Zijn kritische houding zorgt ervoor dat hij wellicht eerder dit soort signalen binnen krijgt dan anderen. Ook uit hij zijn mening over zaken gemakkelijk. Hij heeft zijn mening snel geformuleerd en hij houdt deze zelden voor zich. Verder bepaalt hij graag de richting. Het uiten van zijn mening is een manier waarop hij invloed kan uitoefenen op de koers.

Naast deze kwaliteiten is er ook een aantal aandachtspunten geconstateerd. Als eerste noemen wij zijn persoonlijke effectiviteit. In zijn gedrag en houding is de heer Mäkel in mindere mate constructief te noemen. Dit komt voornamelijk doordat hij vaak negatief reageert op kritiek en doordat hij een verongelijkte instelling heeft. Hij heeft de neiging direct naar anderen te wijzen wanneer zaken fout lopen en hij kijkt weinig kritisch naar zijn eigen gedrag. Onder tijdsdruk wordt de kwaliteit van zijn werk minder. Hierdoor boet hij in op de competentie stressbestendigheid. Ook heeft hij er moeite mee wanneer zaken hem worden opgelegd. Het accepteren van autoriteit wordt hierdoor bemoeilijkt. Tenslotte is hij in mindere mate flexibel te noemen. Wanneer zaken hem niet aanstaan, wordt hij star en rigide in zijn gedrag.

Samenvattend kan gezegd worden dat de kwaliteiten van de heer Mäkel goed aansluiten bij het gevraagde functieprofiel. Zijn aandachtspunten achten wij echter zeer zwaarwegend en zien wij als een belemmering voor een goede uitoefening van de functie van Constructeur WTB. Het geheel in ogenschouw nemend, zijn wij dan ook onvoldoende overtuigd van zijn geschiktheid voor de functie van Constructeur WTB bij VMI Epe Holland BV en geven wij derhalve een negatief advies aangaande zijn kandidatuur voor deze functie.