Brief – 6 juni 2007

Brief van CCM/Politieacademie aan René Mäkel

Apeldoorn, 6 juni 2007

Geachte heer Mäkel,

Allereerst excuses voor de late beantwoording van uw brief; door vakantie en grote drukte heeft dit langer geduurd dan gebruikelijk is. Ik heb uw brief, bij ons binnengekomen op 20 april 2007 ji. inmiddels aandachtig gelezen.

Hierin geeft u aan dat u zich met de strekking van het psychologisch rapport, opgemaakt na het bij het CCM verrichte onderzoek naar geschiktheid voor de functie van Recherchekundige VOV niet geheel kunt verenigen. U geeft aan dat u onvoldoende van uzelf herkent in de rapportage. Dit betreft met name de scores op de competenties Contactgerichtheid en Inlevingsvermogen. U vindt dat uw kwaliteiten op deze punten onvoldoende naar voren zijn gekomen in het interview en de rapportage. Tevens vindt u de rapportage onvoldoende zorgvuldig opgesteld. Ik kan u hierover het volgende mededelen.

Hoewel het onderzoek op een bepaald moment plaatsvindt, hebben de resultaten betrekking op relatief stabiele gedragspatronen en vaardigheden. Op basis van de door u verstrekte informatie tijdens de onderzoeken is het psychologisch rapport tot stand gekomen.

Het psychologisch onderzoek dat het CCM verricht richt zich op functierelevante aspecten. De testresultaten worden afgezet tegen de normen die gelden voor de functie van Recherchekundige VOV en kunnen niet vergeleken worden met andere functies en/of situaties, aangezien het CCM strikt gebonden is aan landelijk vastgestelde normeringen. Het komt soms voor dat betrokkene of anderen zich niet helemaal herkennen in de resultaten van het onderzoek. Dit komt omdat er vanuit de functie van Recherchekundige VOV strikte normen worden gehanteerd, waardoor de vergelijkbaarheid met de dagelijkse situatie nauwelijks opgaat. Verder voert het CCM een onafhankelijk onderzoek uit, hetgeen betekent dat beoordelingen vanuit het verleden of meningen van derden hierin niet kunnen worden meegenomen.

Het rapport van de psycholoog wordt opgesteld aan de hand van de resultaten tijdens het onderzoek dat bestaat uit een aantal testen, een praktijkproef en een interview met de psycholoog. In het laatstgenoemde onderdeel kunt u vanuit uw eigen situatie, waaronder uw werksituatie, voorbeelden geven.

De psycholoog heeft de competenties, nodig voor de functie, vanuit de door het CCM gehanteerde normen beoordeeld en ik kan hierin noch in de gehanteerde procedure onregelmatigheden aantreffen. Ook uw mening dat zij onzorgvuldig te werk zou zijn gegaan deel ik niet. Wij vinden bij het CCM zorgvuldigheid in de procedure en bij de uitvoering van de selectie juist erg belangrijk en weten heel goed welke consequenties ons werk voor sollicitanten kan hebben. Onze psychologen zijn daarom zeer goed opgeleid en getraind om dit werk te doen en worden hier ook regelmatig op beoordeeld.

De competenties Contactvaardigheid en Inlevingsvermogen zijn twee van de belangrijkste competenties voor een Recherchekundige VOV en worden daarom zeer kritisch beoordeeld. Dit heeft te maken met de druk die in de dagelijkse praktijk op de Recherchekundige VOV wordt gelegd bij de uitoefening van de taken. De score op deze punten worden o.m. uit het gesprek en de praktijkproef gehaald en is gebaseerd op het gedrag dat u zelf heeft laten zien op de selectiedag. Dit is m.i. goed in de rapportage verwerkt.

Op grond van het bovenstaande kan ik uw bezwaren over de inhoud van het rapport niet honoreren. Wel kan ik u een nagesprek aanbieden met de betrokken psycholoog mw. T. Rutgers, waarin zij (eventueel gesteund door een senior psycholoog) haar bevindingen nader kan toelichten. Dit verandert echter niets aan de uitslag. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven via 055-5392xxx; er zal dan met u een afspraak worden gemaakt.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Drs. J. van Zielst

Wnd. Directeur CCM