Brief – 6 juli 2009

Brief van NIP aan René Mäkel, 6 juli 2009

Geachte heer Mäkel,

In afwachting van uw repliek las ik met verbazing uw brief van 1 juni 2009. Bijgaand treft u kopieën van de aan u gezonden brieven van 26 maart 2009, 24 april 2009 (het verweer) en 28 april 2009. De adressering is mijns inziens correct.

 

Graag ontvang ik van u bericht: hetzij de repliek, hetzij een bevestiging dat u, zoals u in uw brief van 1 juni jl. aangeeft, zich terugtrekt uit deze klachtprocedure.

Omdat u kennelijk voornoemde brieven niet hebt ontvangen, verzoek ik u mij binnen een termijn van maximaal 4 weken na heden te berichten.

 

Hoogachtend,

Mw. Mr. F.M. Pekelharing-de Planque

Secretaris College van Toezicht NIP