bijlagen: dictatuur deel 11

Hieronder staat weergegeven de essentiële inhoud van documenten uit het dossier van mevrouw Kalteren. Dit betekent dat gegevens zoals personalia zijn weggelaten.

Inhoudelijke tekst van de spreekuurrapportage:

Bedrijfsartsen-flex

Conclusie :Hij heeft zich ziek gemeld na toegenomen spanning op het werk waar hij mentaal last van had

Arbeidsgeschiktheid: De werk situatie   levert hem veel stress en spanning op Er is al wel over gesproken maar tot heden is er geen adequate voor alle partijen bevredigende oplossing gekomen

Reintegratiedoel: werkhervatting

Benutbare mogelijkheden: Ik acht hem niet arbeidsongeschikt door ziekte Hij kan werk doen maar er zal wel met werkgever tot een adequate oplossing gekomen moeten worden

Beperking: Hij heeft reactieve emoties veroorzaakt door de werksituatie

Arbeidsgerelateerd: ja

Aanvullende info: Stecr werkwijze is toegepast

Inhoudelijke tekst van de opdracht aan mevrouw Kalteren. Deze opdracht was geschreven door mevrouw Tineke Schaap van De Verzuimoplosser te Veenendaal:

Bedrijfsartsen-flex

Datum: 6-8-12

Werkgever: Nucletron

Bedrijfszorgbureau: DVZO

Probleemstelling: WN heeft zich op 25-7 ziek gemeld n.a.v. een arbeidsconflict (tussen WN en LG). WG heeft deze ziekmelding niet geaccepteerd en WN uitgenodigd voor een gesprek op 30-7 met HR advisor en LG, rekening houdend met enige time-out dagen. WN weigert dit gesprek i.v.m. aanwezigheid LG. WN wordt opnieuw uitgenodigd voor een gesprek met directeur PZ en HR advisor. Dit heeft op 31-7 plaatsgevonden. Besproken dat huidige werksituatie onherstelbaar beschadigd is en dat er geen andere functie beschikbaar is bij WG. Er wordt een beëindigingsvoorstel besproken waarvoor WN bedenktijd krijgt. WG geeft aan dat volgens de richtlijn STECR de 2 weken bedenktijd/time out as. woensdag voorbij is en dat verlenging van deze periode niet bespreekbaar is. Graag beoordeling of het verzuim ten gevolge is van ziekte en/of gebrek en, mocht dit verzuim niet ten gevolge van ziekte en/of gebrek zijn, WN graag wijzen op de wettelijke verplichtingen in het kader van de richtlijn STECR.

Inhoudelijke tekst van de medische kaart geschreven door mevrouw Kalteren:

Spreekuur 7-8-2012

Anamnese:

Ziekgemeld met psychische klachten. Desgevraagd doet betrokkene zijn verhaal.

Betrokkene heeft sinds jan 2011 een nieuwe manager.

Deze zou volgens betrokkene hem het werken onmogelijk maken. Betrokkene geeft aan dat hij vervolgens een slechte beoordeling heeft gekregen.

Het bedrijf waar betrokkene werkte is overgenomen door huidige werkgever Nucletron, hij deed daar aan ontwikkeling.

Volgens betrokkene zou zijn werkwijze niet bij zijn huidige werkzaamheden passen. (365 review van de test uitslagen). Betrokkene voelt zich niet eerlijk behandeld door zijn werkgever/LG. Er zouden op het werk afspraken zijn gemaakt over hoe betrokkene en zijn manager met elkaar moeten gaan omgaan.

Personeelszaken is erbij betrokken. De sfeer bleef slecht.

Betrokkene geeft aan dat het “pesten” toenam en er onredelijke dingen van hem werden verwacht.

Er worden tijdens het gesprek geen lichamelijke klachten aangegeven.

Betrokkene is niet onder behandeling.

Conclusie: reactief spanningsbeeld gerelateerd aan de situatie op het werk.[onmacht!] Het vertrouwen lijkt verstoord.

Lichamelijk onderzoek:

Tijdens op halen uit de wachtruimte, normaal niet afwijkend gangpatroon, komt soepel van zit tot stand. Gezien de gepresenteerde psychische klachten geen aanvullend specifiek lichamelijk onderzoek uitgevoerd.

Psychisch onderzoek:

helder bewustzijn, coherent, goed verzorgd uiterlijk, niet geagiteerd reagerend, verwoord zijn verhaald duidelijk en adequaat. Verder normaal oogcontact met een wisselende mimiek. Betrokkene maakt geen gespannen indruk maar is wel “geraakt” als hij over gerichte onderdelen van de werksituatie spreekt . Geen objectief tekenen depressie of enige andere vorm van psychopathologie.

Diagnose: geen ziekte in engere zin / verstoorde arbeidsrelatie.

Beperkingen: geen beperkingen die resulteren in enige mate van arbeidsongeschiktheid.

Beleid:

Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie, met daaraan gerelateerde [reactieve]klachten /gevoelens van oneerlijke bejegening: niet zijn te duiden als gevolg van ziekte.

De STECR-werkwijze conflict getoetst.   Advies: Dit zal tussen hem en de werkgever verder opgelost moeten worden.

De Casemanager gebeld voor mondelinge toelichting van de terugkoppeling en de uitwerking STECR-besproken.[nog een gesprek?bemiddeling?]

Volledige tekst van de volgens mevrouw Kalteren gemaakte aantekeningen tijdens het spreekuur:

persoonlijk aantekening makel geb 26-10-70

su 7-12-2012

  aanvang 1645

rustige man  loopt vlot mee uit wachtkamer.. komt relaxed over

problemen op werk .. gedoe over verandering van beleid?!

 geeft zijn versie van het geheel   veel voorbeelden

verteld rustig en chronologisch   hem tijd gegeven het mij uit te leggen

komt niet met andere medische klachten   geen andere problematiek   geen reden voor 4 dkl

geen behandeling..

werk situatie houdt hem bezig/beheerst hem   kan het niet los laten

Uitleg verschil tussen ziekte en reactief beeld op situatie

spanning is normaal

dit valt onder verstoorde werk situatie

mijn voorbeeld gebruikt om dit hem duidelijk te maken

uitgelegd dat hij met wg moet oplossen. Evt hulp med.

hij snapt het

persoonlijk: bijzonder dat hij zo rustig is en blijft   dus puur werk   medisch geen klachten

waarneembaar alleen aangeslagen door onrecht zoals hij dat voelt

nemen in goede sfeer afscheid van elkaar

eindtijd 1710