Brief – 9 maart 2009

Brief van René Mäkel aan het NIP, 9 maart 2009

Geachte mevrouw Pekelharing-de Plaque,

In uw brief, gedateerd op 23 februari 2009, vraagt u mij na te vragen bij het NIP of de betrokken psychologen lid zijn van het NIP. Vervolgens vraagt u ook nog eens aan te geven wat ik de psychologen verwijt.

Navraag heeft mij duidelijk gemaakt dat slechts één van de twee psychologen is aangesloten bij het NIP. Het gaat hier om mevrouw Drs. Suzan van Tongeren, ten tijde van de opmaak van het psychologisch rapport werkzaam bij:

Luteijn Selecta Adviseurs voor Personeel & Organisatie

IJsselburcht 3

6825 BS    Arnhem.

De andere psychologe, mevrouw T. Rutgers, komt volgens het NIP niet in het ledenbestand van het NIP voor. Mevrouw T. Rutgers was ten tijde van het opstellen van de rapportage werkzaam voor:

CCM van de Politieacademie te Apeldoorn

Oude Apeldoornseweg 41-45

7333 NR   Apeldoorn.

Het hoofdkantoor van het CCM is gelegen aan de Sloterweg 700, 1066 CN te Amsterdam.

In het geval van mevrouw T. Rutgers krijgt het verhaal naar mijn idee een vreemde wending, daar in de rapportage als eerste gedragsregel staat vermeld dat:

”Het Centrum voor Competentiemeting en Monitoring (CCM) conformeert zich aan de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).”

Nu blijkt dat mevrouw T. Rutgers niet bekend is bij het NIP en ik bovendien zelf heb mogen ervaren hoe het CCM met mijn klacht is omgegaan, vind ik deze opmerking suggestief en misleidend, temeer omdat Drs. J. van Zielst schrijft in zijn brief, gedateerd op 6 juni 2007:

“Het psychologisch onderzoek dat het CCM verricht richt zich op functierelevante aspecten. De testresultaten worden afgezet tegen de normen die gelden voor de functie van Recherchekundige VOV en kunnen niet vergeleken worden met andere functies en/of situaties, aangezien het CCM strikt gebonden is aan landelijk vastgestelde normeringen. Het komt soms voor dat betrokkene of anderen zich niet helemaal herkennen in de resultaten van het onderzoek. Dit komt omdat er vanuit de functie van Recherchekundige VOV strikte normen worden gehanteerd, waardoor de vergelijkbaarheid met de dagelijkse situatie nauwelijks opgaat.

Verder voert het CCM een onafhankelijk onderzoek uit, hetgeen betekent dat beoordelingen vanuit het verleden of meningen van derden hierin niet kunnen worden meegenomen.”

Ik trek hier de conclusie uit dat volgens Drs. J. van Zielst het CCM niets met het NIP te maken heeft en dat Drs. Van Zielst niet geïnteresseerd is in het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het werk van het CCM. Volgens mij staat dit diametraal tegenover de eerste gedragsregel in de rapportage van het CCM.

Ik heb ook zo het idee dat Drs. J. van Zielst persoonlijkheidsprofielen, functieprofielen en normen/normeringen onder één noemer aanhaalt: normen

Ik neem aan dat u mijn klacht ten aanzien van mevrouw Drs. T. Rutgers en het CCM dus niet in behandeling zal kunnen nemen. Misschien kunt u het min of meer vinden met mijn klacht gericht aan het CCM en heeft u wellicht tips voor mij om eventueel verdere stappen tegen het CCM te ondernemen.

Mijn klacht ten aanzien van mevrouw Drs. Suzan van Tongeren kunt u dus wel in behandeling nemen. Ik hoop dan ook, dat u dat wilt doen. Hieronder heb ik dan ook mijn klachten ten aanzien van het door haar opgestelde psychologisch onderzoek kort uiteengezet. Uit de bescheiden die ik u reeds heb opgestuurd, kunt u wellicht conclusies trekken over het wel of niet (of misschien gedeeltelijk) gegrond zijn van mijn onderstaande klachten.

  1. Luteijn Selecta Adviseurs voor Personeel & Organisatie geeft inhoudelijk geen antwoord op mijn klachtenbrief. Dit getuigt naar mijn idee van het hebben van geen respect voor de kandidaat, die voor mijn gevoel hiermee tot een voorwerp wordt gedegenereerd. Ook getuigt dit naar mijn mening aan het hebben van gebrek aan argumentatie. Ik wil graag inhoudelijk antwoord op deze klachtenbrief en dan goed beargumenteerd en niet overgoten met drogredenen, waar overigens het CCM wel een handje van heeft.
  2. Omdat ik van Luteijn Selecta Adviseurs voor Personeel & Organisatie inhoudelijk geen antwoord op mijn brief heb gekregen, concludeer ik hieruit ook dat Luteijn Selecta Adviseurs voor Personeel & Organisatie haar verantwoordelijkheid niet wil nemen.
  3. De hoogte van de scores, die ik met tests achter de computer heb gehaald, heeft Drs. Suzan van Tongeren naar eigen goeddunken aangepast. Hier ben ik het dus niet mee eens en heb hier dus eveneens een klacht over. Liever zou ik hebben gezien wat mijn scores waren en haar eigen interpretatie, zodat daar dan een gemiddelde van genomen zou kunnen worden.
  4. Ik vind dat ik niet eerlijk door Drs. Suzan van Tongeren ben beoordeeld. Naar mijn mening druipt de aversie en afgunst af van de rapportage. Ik heb dus een klacht ten aanzien van de integriteit van Drs. Suzan van Tongeren.

Ik herhaal dat het NIP het op haar website heeft over “verantwoordelijkheid”, “integriteit”, “respect” en “deskundigheid”. Kunt u beoordelen in hoeverre u de door mij vier hierboven genoemde punten terecht vindt of niet?

Met vriendelijke groet,

René Mäkel