Ego – deel 3

Venetiaans masker 03De matrix en het ego

Omdat de kunstmatig in stand gehouden matrix het bewustzijn op aarde onderdrukt, weten de mensen vanaf hun geboorte niet meer wie ze zijn. De “matrix mens” benut slechts een fractie van het volledige potentieel dat de mensen zouden kunnen benutten. Het onsterfelijk menselijk bewustzijn (of ziel) bestaat niet uit materie, zoals de mensen zichzelf en de materialistische wereld om hen heen ervaren. Als kind heb ik vroeger uittredingen ervaren en gedurende deze uittredingen kon ik nog altijd nadenken… als ik dat op dat moment zou willen, want er was geen reden om na te denken. Omdat het bewustzijn niet materialistisch is, is het wetenschappers tot op heden niet gelukt het deel in de hersenen aan te wijzen waar het bewustzijn zich zou moeten bevinden. Het zal ze ook nooit lukken, omdat de functie van de hersenen kan worden vergeleken met een biologische computer of processor, die is verbonden met het menselijk bewustzijn.

Omdat bij de “matrix mensen” het bewustzijn is onderdrukt, zijn zij afgesloten van de voor het menselijk bewustzijn onzichtbare dimensies om hen heen en moeten de “matrix mensen” het slechts doen met de informatie afkomstig van de vijf zintuigen. Toch is de matrix niet volledig waterdicht en krijgen sommige mensen toch een klein beetje informatie door uit de dimensies om hen heen. Deze mensen hebben paranormale ervaringen. Omdat bij de meeste paranormale mensen de informatie niet compleet is, is het vaak moeilijk te begrijpen wat de boodschap is. Er zijn dan ook maar relatief weinig paranormale mensen, bij wie de informatie (nagenoeg) volledig en/of zuiver genoeg doorkomt, zodat zij de boodschap kunnen begrijpen. Wanneer de boodschap duidelijk doorkomt, hoeven de ontbrekende stukken niet te worden ingevuld door het beperkte en door het ego gedomineerde verstand van de “matrix mens”.

Er wordt wel beweerd, dat mensen met paranormale ervaringen vergeleken met andere mensen een (beter) ontwikkeld zesde zintuig hebben. De waarheid is, dat alle mensen het in zich hebben om gedeeltelijk in contact te komen met de dimensies om hen heen. Vooral in de alternatieve media komen regelmatig tips voorbij op welke wijze het zesde zintuig geactiveerd zou moeten worden. Dit zesde zintuig zou overeenkomen met het gebied tussen de wenkbrauwen op het voorhoofd, waar zich eveneens het chakra bevindt dat in verbinding staat met de pijnappelklier in de hersenen. Door met de aandacht naar dit gebied van het zesde zintuig te gaan, zou het chakra behorende bij het zesde zintuig op een gegeven moment worden geactiveerd. Persoonlijk ben ik het er mee eens dat de energie het meest aanwezig is waar iemands aandacht naartoe gaat, alleen is het raadzaam in contact komen met alle chakra’s en bijbehorende dimensies om iemand heen. Om dit voor elkaar te krijgen dient men juist met de aandacht naar het stuitje te gaan in combinatie met een diepe en rustige ademhaling. Indien men het voor elkaar krijgt ontspannen te worden, dan worden de chakra’s meer actief, zodat men spirituele ervaringen kan krijgen.

De aristocratie wil koste wat het kost vermijden dat de mensen wakker worden, spirituele ervaringen krijgen en uiteindelijk samen gaan werken. In de westerse maatschappij wordt dan ook op alle mogelijke manieren het menselijk lichaam aangevallen, zodat het minimaal kan functioneren of zelfs ziek wordt. Een ziek lichaam beperkt de mogelijkheden om te functioneren en spirituele ervaringen te hebben. Jonge kinderen hebben vaak nog wel spirituele ervaringen.

Na bovenstaande uitleg zal wellicht duidelijk worden dat er nog een reden is waarom kinderen vanaf een zo jong mogelijke leeftijd naar school worden gestuurd. De aristocratie bereikt niet alleen dat de kinderen van jongs af aan voor een functie in het systeem worden geconditioneerd, maar tevens wordt bereikt dat de kinderen zoveel mogelijk met hun aandacht in hun hoofd gaan zitten om de kans op spirituele ervaringen te beperken. De kinderen worden volgestopt met onzin om ze maar met hun aandacht in hun hoofd te krijgen. Daarbij zorgt de druk om te moeten presteren voor spanningen en stress waardoor de kinderen hun natuurlijke manier van ademen verliezen. Wanneer het kind op volwassen leeftijd uiteindelijk het onderwijssysteem achter zich mag laten, dan moet het solliciteren en met de rat race meedoen. Het is helemaal niet vreemd, dat in de westerse maatschappij zoveel mensen psychische problemen hebben.

Het door de matrix onderdrukte bewustzijn in een mens heeft de connecties met de vele dimensies om zich heen verloren, zodat communicatie via de vaste stof nog de enige manier is om contact met zijn omgeving te maken. Omdat het bewustzijn in de matrix niet volledig is onderdrukt, zal het kind op een gegeven moment zich bewust worden van zijn lichaam. Op een gegeven moment zal het kind zichzelf herkennen in een spiegel en weten dat hij het spiegelbeeld veroorzaakt. Het kind heeft zich vanaf deze fase vereenzelvigd met zijn lichaam. Het kind moet zich kunnen redden of handhaven in zijn omgeving en dient daartoe veel te leren. Om goed te kunnen leren moet een kind zich veilig voelen en een bepaalde bewegingsvrijheid hebben. Indien dit niet het geval is, dan geeft dit problemen voor de verdere ontwikkeling van het kind, omdat het kind zich voor de rest van zijn leven hoogstwaarschijnlijk nooit meer ontspannen en veilig zal voelen.

De ontwerpers van de matrix begrijpen goed dat het leren met het hoofd en het vormen van het ego hand in hand gaat. Wanneer de matrix het bewustzijn van de mensen niet zou onderdrukken en daardoor de mensen volledig tot bloei zouden kunnen komen, dan zouden er ook geen ego’s op aarde rondlopen. Het ego van de mensen is een groot probleem.

Ik heb diverse malen het woord ego gebruikt, maar nog niet uitgelegd wat ik mijn definitie is van het menselijk ego.

Het ego is het mechanisme dat er voor zorgt, dat een individu zich identificeert met een aangenomen en dus onechte identiteit en deze identiteit in stand probeert te houden door voor zichzelf en om zich heen zijn eigen werkelijkheid te creëren.

Het mechanisme dat het ego creëert, is ontstaan doordat de matrix het bewustzijn bij de mensen heeft onderdrukt. Het onderdrukte bewustzijn weet niet meer wie hij is en kan ook geen contact meer maken met de dimensies waar hij voor zijn geboorte mee in contact stond. Het kleine beetje resterende bewustzijn wordt door een individu gebruikt om zich te vereenzelvigen met zijn lichaam en een eigen identiteit aan te nemen. Deze identiteit is onecht en om die reden worden mensen ook wel personen genoemd. Het woord “persoon” is afgeleid van het Griekse woord “persona”, dat masker betekent. Een masker verhult de ware identiteit van een individu. Bovendien kan een individu naar gelang de omstandigheden verschillende maskers opzetten en daarmee verschillende rollen spelen. Om zijn rol goed te kunnen uitvoeren zal een individu zich vereenzelvigen met zijn rol. Deze rol zal passend zijn bij de werkelijkheid die hij om zich heen creëert binnen de beperkte mogelijkheden van de matrix.

Een individu heeft een groot ego, wanneer dit individu het heel belangrijk vindt om een bepaalde rol te spelen of identiteit te hebben in het systeem. Een dergelijk groot ego zal veel moeite doen om deze onechte identiteit in stand te houden en zal zijn omgeving desnoods met dwang proberen over te halen zijn zelf gecreëerde identiteit te bevestigen. Omdat dikwijls niet alle mensen in de omgeving van dit grote ego meewerken aan de bevestiging van het onechte zelfbeeld, dat dit grote ego voor zichzelf heeft gecreëerd, zal het grote ego waar mogelijk deze mensen vernietigen, om zodoende zijn onechte zelfbeeld te beschermen. Vernietigen heeft in deze context een ruime betekenis en kan bijvoorbeeld betekenen: vermoorden, lichamelijk en psychisch mishandelen, negeren, buitensluiten, ontslaan, pesten of kleineren.

Het westerse schoolsysteem heeft niet alleen het doel de kinderen te conditioneren en te voorkomen dat de kinderen met hun essentie in contact te komen, maar heeft tevens het doel grote ego’s te creëren. Deze grote ego’s moeten als volwassenen de belangrijke functies in het systeem gaan vervullen. De kinderen die goed zijn te conditioneren worden door veruit de meeste mensen intelligent bevonden. Het schoolsysteem wordt in stand gehouden en geperfectioneerd door mensen die zelf succesvol zijn geconditioneerd. Het toeval wil, dat een groot deel van de kinderen die goed zijn te conditioneren, tevens de aanleg hebben op het ontwikkelen van een groot ego. Dit begint reeds op jonge leeftijd, waar deze kinderen de beste leerlingen van de klas zijn. Deze uitblinkers leren tevens hun mond te houden of geen vragen te stellen, indien zij zelf iets niet weten of begrijpen om zodoende de schijn hoog te houden.

Deze zelf opgelegde plicht tot zijgen wordt ook de andere leerlingen met minder grote ego’s aangeleerd, daar zelden een leerling domme vragen wil stellen en maar weinig leerlingen willen toegeven dat zij iets niet begrijpen. Zelf heb ik in de eerste klas van de lagere school ooit aangegeven dat ik niet begreep wat de onderwijzeres even daarvoor klassikaal had uitgelegd. De onderwijzeres vertelde vervolgens voor de gehele klas aan mij dat ik dom was, want ik was de enige van de hele klas die het volgens haar niet begreep. Later in de pauze kwam ik er achter dat meer kinderen het niet begrepen hadden, maar dat zij hun mond niet hadden durven opendoen. Naast dat een leerkracht idioot kan reageren, zijn het dikwijls de klasgenoten zelf, die genadeloos zijn bij het uitlachen en belachelijk maken van andere kinderen. In de wereld van de volwassenen is dit niet anders.

Nadat de mensen het schoolsysteem hebben doorlopen en zij niet hebben kunnen presteren op school, accepteren veel mensen hun uitzichtloze positie in de samenleving. Wanneer deze mensen hun lot niet accepteren, dan valt er gewoonweg niets tegen te doen, want zij zijn compleet afhankelijk van het systeem waar zij nooit om hebben gevraagd en dat tot de dag van vandaag door bijna iedereen in stand wordt gehouden. De westerse maatschappij functioneert wat dat betreft in essentie niet anders dan het kastenstelsel in India, waar de laagste klassen eveneens hun lot accepteren.

De mensen, die zich zeer succesvol hebben laten conditioneren door het verplichte onderwijssysteem, bemachtigen op volwassen leeftijd dikwijls de machtige en belangrijke functies in het systeem. Deze macht is evenals het systeem gebaseerd op uitbuiting en vernietiging van andere mensen. Deze zogenaamde machtige mensen brengen een groot deel van hun leven door in kantoorpanden, waar zij zich bezighouden met managen, vergaderen en het eindeloos creëren van documenten. Feitelijk creëren deze mensen niets en zijn zij enkel bezig het systeem in stand te houden en verder uit te breiden. Hoeveel mensen in de westerse maatschappij creëren daadwerkelijk iets moois, zonder daarbij te parasiteren op anderen? De mensen in de achterstandswijken hebben nagenoeg niets om iets moois te kunnen creëren. Deze mensen zijn compleet afhankelijk van wat de machthebbers aan hen geven.

In het westerse systeem is macht gebaseerd op angst, leugens en uitbuiting. Het westerse systeem functioneert wat dat betreft in essentie niet anders dan een goed georganiseerde misdadigersbende, zoals bijvoorbeeld de maffia. Conditionering, propaganda en angst om de verkregen positie in het systeem te verliezen, maken dat de leugens collectief in stand worden gehouden.

Zelfs de rechtelijke macht helpt mee de leugens in de maatschappij in stand te houden. In het artikel “Wetboek van strafrecht, Artikel 261” heb ik geprobeerd uit te leggen wat het doel is van Artikel 261, dat het verkondigen van smaad en laster verbiedt. Wanneer het artikel goed wordt gelezen, dan staat er niets anders dan:

In Nederland mag geen waarheid worden gesproken ten koste van leugenaars, bedriegers en misdadigers met een belangrijke positie in de maatschappij, tenzij een rechter van mening is dat het algemeen belang dit vereist.

Er is geen saamhorigheid in de Nederlandse maatschappij, zodat het algemeen belang een door het collectieve ego gecreëerde illusie is. Het zogenaamd aanwezig zijn van een algemeen belang is een leugen, die door de aristocratie middels conditionering, propaganda en angst in stand wordt gehouden. Het enige belang dat Artikel 261 dient is het belang van de mensen met macht en status: de witte boorden. Deze wet is enkel aangenomen om de witte boorden op dergelijke machtsposities te beschermen door de mensen uit het volk de mond te snoeren, die slachtoffer zijn geworden van de witte boorden, die hun machtsposities in het systeem hebben misbruikt. Deze wet illustreert tevens hoe krom en verrot het huidige systeem is, omdat leugens en bedrog middels Artikel 261 worden beschermd om zodoende de massa in bedwang te kunnen houden. Volgens Artikel 261 zijn er blijkbaar gevallen dat de leugens in stand dienen te worden gehouden in het kader van het zogenaamde algemeen belang. Ik hoop dat bij u goed doordringt wat hier staat geschreven en dat het in stand houden van leugens en bedrog het doel is van Artikel 261 uit het Wetboek van Strafrecht.

Ik weiger een bijdrage te geven aan een maatschappij waar het collectieve ego het blijkbaar accepteert dat het volk door leugens en bedrog in bedwang wordt gehouden. Ik hoop dat u mijn mening deelt en uw medemensen attendeert op de deze internetsite.

Voor het “geslaagde” individu, dat het zogenaamd ver heeft geschopt, zal het ego een belemmering zijn om in te gaan zien dat hij fout bezig is, laat staan dat hij zijn verworven positie zal opgeven. Het opgeven van zijn verworven positie zal alleen kunnen geschieden indien dit individu wakker begint te worden en last krijgt van gewetensbezwaren. Deze gewetensbezwaren kunnen gaan opspelen, wanneer het individu steeds meer gaat zien dat zijn positie op leugens is gebaseerd en andere mensen uitbuit en benadeelt. Op het moment dat de gewetensbezwaren zwaarder wegen dan de negatieve (financiële) consequenties en het zogenaamde gezichtsverlies, dat het opgeven van de behaalde positie met zich meebrengt, dan zal het individu daadwerkelijk bewust de keuze maken om te stoppen met zijn functie in het systeem. Voor het functioneren van het systeem maakt het niet uit indien enkele individuen besluiten hun behaalde positie op te geven, omdat deze posities maar wat graag door andere individuen met grote ego’s worden ingevuld. Zeker nu de laatste jaren het moeilijker is om een plekje in het systeem te bemachtigen in de vorm van een betaalde baan, zijn genoeg mensen voor geld te koop.

Het systeem is zo krachtig, dat het ook voor een kleine groep individuen in bijvoorbeeld West-Europa onmogelijk is om volledig uit het systeem te stappen. Het systeem is eenmaal zodanig ontworpen, dat de mensen niet meer zonder het systeem kunnen en van jongs af aan niet beter weten. Om het systeem te laten vallen zal een kritieke massa mensen tegelijkertijd moeten besluiten zich niet meer te conformeren aan het systeem. Deze mensen zullen dus waarachtig moeten gaan samenwerken, terwijl zij dat nooit op school hebben geleerd. Naar mijn mening zal dit ergens in een kritieke plek in het systeem moeten gebeuren om het systeem te laten vallen. Deze plek zal dan ook in een land zijn dat volgens het westerse kapitalistische model wordt bestuurd. Dit betekent niet dat deze groep mensen meteen het systeem volledig naast zich zal neerleggen en meteen volledige autonomie zal nastreven, maar de groep zal wel laten zien, dat zij zelf invulling gaan geven aan hun leven en zich niet meer door parasieten laten regeren, besturen en uitbuiten. De groep moet groot genoeg zijn om voldoende autonoom kunnen functioneren, zodat de autoriteiten geen dwangmiddelen kunnen toepassen op de groep. Wanneer de autoriteiten zelfs zouden durven overgaan tot het toepassen van ernstige dwangmiddelen, dan zou dit juist een averechts effect tot gevolg hebben, zodat meer mensen zich zouden aansluiten bij de groep. Deze groep zal andere mensen aansteken hetzelfde te gaan doen, waardoor het systeem zal vallen. Dit zal geen eenvoudig proces zijn, daar de meeste mensen gedurende hun leven door het systeem zijn geleefd en daarom nooit hebben geleerd verantwoording voor hun leven te nemen buiten de door het systeem gestelde kaders.

Gaat u uw bijdrage leveren aan de kritieke massa?

Omdat de westerse maatschappij is gebouwd op leugens en los zand, staat deze nu op instorten. De aristocratie heeft met opzet de huidige systemen gebouwd op verrotte funderingen met het doel problemen bij de mensen te veroorzaken. Doordat de aristocratie met oplossingen komt voor de door hen zelf gecreëerde problemen, is de aristocratie in staat de macht stapsgewijs verder naar zich toe te trekken. Uiteindelijk heeft de aristocratie het doel, dat deze macht volledig gecentraliseerd zal zijn, waarvan alle mensen op aarde volledig afhankelijk zijn gemaakt. Tijdens de hongerwinter gingen veel mensen uit het westelijk deel van het land op zoek naar voedsel in het oostelijk deel van het land. Waar denkt u dat de mensen in heel Nederland naartoe moeten gaan indien om een of andere reden het systeem in de toekomst instort?

Met het schrijven van mijn artikelen probeer ik uw ogen te openen, zodat u gaat zien dat u in een gevangenis leeft, waarvan u de muren niet kunt zien. Bovendien is deze gevangenis tot op het bot verrot en corrupt. Veel van mijn artikelen gaan over mijn avonturen in het systeem. Diverse witte boorden heb ik in het verleden gewaarschuwd, dat ik met mijn dossiers naar buiten zou gaan treden. Deze witte boorden maken zich nergens druk om, omdat zij weten dat zij door het systeem worden gesteund. U kunt op deze website zelf lezen wat er met een slachtoffer van diverse misdrijven gebeurt, indien dit slachtoffer zich heeft weten te hervinden en deze misdrijven middels een blog op het internet in het openbaar brengt. Zou ik bijvoorbeeld worden vervolgd wegens smaad en laster… en als dat het geval zal zijn, laat u dat dan toe?

De matrix is een optelsom van mechanismen, dat als een soort firewall de mensen afsluit van hun ware identiteit. Wanneer de “matrix mensen” gaan doorzien, dat hun biologische avatars in een soort gevangenis leven en zich slechts hebben kunnen ontwikkelen tot een fractie van het per individu bereikbare potentieel, dan is de vraag: Hoe kan deze betovering worden doorbroken, zodat de mensen weer wakker worden?

In het sprookje Doornroosje wordt deze Schone Slaapster wakker gekust door een prins. Nadat Doornroosje ontwaakte, werd iedereen in het kasteel wakker. Blijkbaar is liefde de manier om de betovering te verbreken en wakker te worden. Helaas is liefde bij de “matrix mensen” een moeilijk begrip. Veel mensen denken en handelen nog altijd vanuit hun persoonlijk ego en stellen daarom vele eisen aan hun zogenaamde liefdespartner. Veel mensen beschouwen hun geliefde als een object, dat gebruikt moet worden en na gebruik in de afvalbak kan worden gedeponeerd. De teloorgang van de consumptiemaatschappij is niet alleen te zien op de vuilnisbelt en in de kringloopwinkel, maar ook op de talloze internet sites waar mensen op zoek zijn naar bijvoorbeeld een verzetje of een langdurige relatie. Ik draag daarom niet alleen het begrip liefde aan als oplossing, maar de begrippen balans, harmonie en onvoorwaardelijke liefde.

De huidige maatschappij is volledig in onbalans, waarbij de nog resterende harmonie voornamelijk in de natuur kan worden gevonden, die nog niet door de mensen is vervuild of vernietigd. Onvoorwaardelijke liefde is een middel om deze balans en harmonie te hervinden. De matrix mens is onder meer besmet met het angstvirus. Het nastreven van balans, harmonie en onvoorwaardelijke liefde zijn methodes om deze angst te overwinnen. In ieder geval wordt de matrix door de aristocratie in stand gehouden, door de mensen stress, angst en onbalans op te leggen met behulp van het meedogenloze en tot op het bot verrotte systeem. Wanneer u bij uzelf uw angsten, spanningen en onbalans gaat doorzien en erkennen, dan kunt u aan het werk om dit bij uzelf te veranderen. Deze verandering kan enkel met een actieve houding worden bereikt. Wanneer u ziet dat iemand onrecht wordt aangedaan door het systeem of anderen, dan bent u medeplichtig aan deze onbalans, indien u passief toekijkt, wegkijkt of zelfs wegloopt. Op uw meditatiekussen aan uw innerlijke transformatie werken is dus niet genoeg.

Ego – DEEL 2
Ego – DEEL 1