Steunt u “goede doelen”?

Kasteel Rozendaal 8599
Kasteel Rosendael

Samenvatting van dit artikel:

Goede doelen steunen heeft nagenoeg geen zin, zolang de basis van het huidige westerse systeem verrot en corrupt is en de meerderheid van bevolking dit misdadige systeem al dan niet in onwetendheid blijft steunen.

De westerse maatschappij kent zeer veel goede doelen. Deze organisaties zouden zich moeten inzetten voor bijvoorbeeld het behoud van de natuur, het helpen van oorlogsslachtoffers of het doen van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek naar ernstige ziektes. Deze goede doelen ontlenen hun bestaansrecht aan het feit, dat de westerse wereld en de daarbij behorende levensstijl in rap tempo de natuur op aarde vernietigt, over de gehele wereld oorlogen veroorzaakt en vooral in de westerse landen welvaartsziektes met zich meebrengt. Eenvoudig gezegd zijn de schijnbaar “ontwikkelde” en “democratische” westerse landen de oorzaak van de vele problemen op aarde en daarbuiten, want zelfs de ruimte om de planeet aarde wordt vervuild dankzij de zogenaamde wetenschap en technologische vooruitgang.

Wanneer als voorbeeld de (overgebleven) aboriginals, de Amazone indianen of de indianen in Noord-Amerika worden beschouwd, kan men eenvoudig concluderen, dat zij en hun bijbehorende levensstijl niet de oorzaken zijn van de vele problemen in de wereld. De aboriginals en de indianen zijn zelf slachtoffers van de door het westerse systeem opgelegde levensstijl, evenzo als de westerse mens in Europa vele generties terug slachtoffer was geworden van een systeem waar men nooit om had gevraagd. Vele generaties later wordt het huidige systeem van jongs af aan met de paplepel ingegoten middels indoctrinatie en propaganda. De westerse mens weet derhalve niet beter en dit gebrek aan waarachtige kennis en inzicht is een immens probleem!

In plaats van dat de Aboriginals en de Indianen in harmonie met hun omgeving en de natuur konden leven, werd het land hun door de westerse mens met geweld ontnomen, terwijl zij tot die tijd vele generaties op datzelfde land hadden geleefd. Voor de mensen die een paar honderd jaar terug leefden in het gebied dat men nu kent als Europa, was dit feitelijk niet anders; ook hun land waar zij op en van leefden werd hun door machtswellustelingen afgenomen. Vanaf die tijd die tijd leefde de bevolking in diverse feodale stelsels, waarbij koningen, keizers en de aristocratie zich land en water hadden toegeëigend en het volk hierop diende te werken.

De feodale stelsels waren altijd sterk hiërarchisch georganiseerd om de bevolking onder de duim te houden. De hedendaagse bekende goede doelen zijn eveneens georganiseerd volgens het hiërarchische model, waarbij de collectant het liefst zijn werk dient te doen op basis van vrijwilligheid, terwijl daarentegen de directeur een uiterst riant jaarsalaris met onkostenvergoedingen ontvangt. In plaats van dat de goede doelen de problemen in de wereld hebben doen laten afnemen, zijn de problemen enkel toegenomen. Blijkbaar heeft jarenlange steun aan goede doelen niet mogen baten. Wanneer gaan de mensen eens massaal inzien, dat het geen zin heeft om goede doelen te steunen door hun handtekening te zetten of geld te geven? En hoe zit het dan met ons belastinggeld en het werk van de politici? Is het niet de taak van de politici om de problemen de wereld uit te werken?

Op de buurtapp zag ik enkele dagen geleden, dat iemand vroeg handtekeningen te zetten om het leefgebied van de orang-oetans te beschermen. Ik kon het dan ook niet nalaten om te reageren en schreef dat ik niet meedeed met het kopen van aflaten, terwijl de westerse levensstijl verantwoordelijk was voor de vernietiging van alles wat leefde op aarde. Vervolgens werd mij gevraagd wat ik dan wel deed om een betere wereld te creëren. Iemand anders gaf een verstandige reactie, door uit te leggen dat de leefgebieden van de orang-oetans plaats moesten maken voor palmolieplantages. Vervolgens gaf zij voorbeelden in welke producten deze palmolie verwerkt was. Om de leefgebieden van de orang-oetans te beschermen was het dus verstandig geen producten te kopen waarin palmolie verwerkt was. Iemand benoemde ook nog dat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een oplossing zou kunnen zijn.

Vervolgens gaf ik onderstaande uitgebreide reactie:

De term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) was mij nog niet bekend. Op de website van MVO Nederland ben ik op zoek gegaan naar de definitie van MVO. Het blijkt dat deze website geen zinnige definitie kan geven van MVO. Op de website (https://mvonederland.nl/wat-mvo) is dan ook te lezen:

“Hoe weet je nou of je maatschappelijk verantwoord bezig bent? Dat is niet zo makkelijk te zeggen, want de maatschappij verandert voortdurend en er wordt steeds iets anders verwacht van bedrijven. Wat vandaag geaccepteerd wordt, is morgen taboe, en wat we in Nederland normaal vinden, is in Brazilië of China vreemd. MVO-richtlijnen kunnen helpen, maar vooral het voortdurend afstemmen van bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij is uiteindelijk het belangrijkste kenmerk van MVO.”

Het geven van een goede definitie van MVO is niet mogelijk, omdat je bedrogen wordt waar je bij staat!

De kreet MVO is bedrog, omdat een definitie gegeven zal moeten worden van het begrip “maatschappij”, omdat in de definitie MVO de terminologie “maatschappelijk verantwoord” wordt gebruikt. Een maatschappij kan vele vormen hebben, zoals in bovenstaande citaat van de website impliciet wordt aangegeven, door China en Brazilië als voorbeelden te noemen. Een dictatoriaal bewind is een maatschappij evenals een indianenstam in de Amazone. De vraag is natuurlijk in wat voor een maatschappij de mensen leven in bijvoorbeeld Nederland.

In Nederland worden de mensen behorend tot het volk geboren zonder grond. Omdat de mensen zonder grond worden geboren, kunnen zij niet in een gemeenschap in hun eigen basisbehoeften voorzien. Daarentegen zijn zij verplicht deel te nemen aan een systeem waar zij nooit om hebben gevraagd. Om dit te bereiken, worden de mensen als klein kind zo snel mogelijk bij hun ouders vandaan getrokken om middels scholing te worden geconditioneerd. Dit conditioneren heeft als doel, dat de kinderen niet beter weten en zij op latere leeftijd een goede bijdrage kunnen leveren aan het systeem. De kinderen die goed te conditioneren zijn, worden (volgens de eveneens succesvol geconditioneerde deskundigen) intelligent geacht en hebben daardoor als volwassene een goede kans op een mooie positie in het systeem. Een dergelijke goede positie wordt financieel goed beloond, zodat deze succesvolle mensen er alles aan zullen doen hun eigen bereikte positie in stand te houden, zodat zij daarmee het zielloze systeem in stand houden. Heel slim…

Verder wordt in bovenstaand citaat gesproken over “de belangen van de maatschappij”. Er wordt dus verder gebouwd op de definitie “maatschappij”, terwijl “maatschappij” niets anders is dan een loze kreet (hierboven reeds uitgelegd). Het citaat heeft het over “belangen” van iets (“maatschappij”), terwijl niet duidelijk is hoe deze maatschappij is vormgegeven en functioneert. Het is niet duidelijk of de bedoelde maatschappij de mensen van dienst is of de mensen zelfs uitbuit. In feite wordt in het citaat hetzelfde principe gebruikt, als bij de bekende kreten “maatschappelijk belang” en “algemeen belang”.

Vanwege het ontbreken van de kenmerken hoe “de maatschappij” in bijvoorbeeld Nederland eruit zou moeten zien, mag het duidelijk zijn, dat in Nederland noch een “maatschappelijk belang” als een “algemeen belang” bestaat! Deze uitdrukkingen behoren tot de conditioneringen en propaganda die de kinderen in Nederland van jongs af aan opgelegd krijgen, terwijl zij daar nooit om hadden gevraagd. Daarbij wordt middels scholing en propaganda de mensen niet verteld, hoe de basis van een harmonieuze en vredelievende maatschappij eruit zou moeten zien. In ieder geval zouden in een vredelievende maatschappij de mensen vanaf hun geboorte recht hebben op een stuk grond om op te leven. In Nederland is dit geenszins het geval. Daarentegen worden de mensen gedwongen aan een rat race mee te doen, waarbij geld het doel is. Met geld kan immers een stukje grond om op te leven worden gekocht of gehuurd. Maar wat is geld?

Met het benoemen van geld, komen we bij de financiele beloning die ondernemen én of werken met zich meebrengt. Waar doe je het anders voor? Mensen hebben immers in de huidige maatschappij geld nodig. Het huidige geldstelsel is wellicht het grootste bedrog tegen de mensheid en alles wat leeft op aarde. Om op een stuk grond te kunnen leven (huur of koop) heeft iemand geld nodig. Men zal dus een bijdrage aan het systeem moeten gaan leveren om aan geld te komen. Dit geld bestaat bij de gratie van schuld! Waarom? Het geld wordt door de banken uit het niets gecreëerd en uitgeleend als lening om te investeren, een hypotheek af te sluiten of wat dan ook. Dit uitgeleende fiat geld moet met rente aan de banken worden terugbetaald. Uiteindelijk moet er dus aan de banken meer geld worden terugbetaald, dan dat de banken hadden uitgeleend. “Fiat geld” betekent dat het geld geen intrensieke waarde heeft. De mensen betalen met fiat geld, omdat zij in de waarde van het geld geloven. Het is dan ook de taak van de centrale banken, dat de mensen blijven geloven in de waarde van het fiat geld dat door de banken wordt uitgegeven. Het huidige fiat geld systeem kan dan ook worden vergeleken met religie.

Rekenkundig gezien is het onmogelijk meer geld terug te betalen dat dat er door de banken was uitgeleend! Waarom werkt het huidige geldstelsel dan nog? De banken zorgen door het verstrekken van nieuwe leningen ervoor dat steeds meer (nieuw) geld in omloop komt, waardoor de meerderheid van de schulden met rente kunnen worden terugbetaald. Dat er steeds meer geld in omloop komt wordt inflatie genoemd. Inflatie is diefstal van de mensen die geld hadden gespaard, omdat de koopkracht van het geld door inflatie afneemt. Uiteindelijk zijn het de bankiers, die er met de winst vandoor gaan.

De bankiers behoren tot de hoogste rangen van de aristocratie/adel/koninklijke bloedlijnen en hebben door de generaties heen met hun (fiat) geldsystemen een groot deel van de aarde “opgekocht”. Vele generaties terug had de aristocratie in West Europa door geweld en bedrog het land van de bevolking ontnomen. Heden ten dage zijn niet alleen de mensen overal ter wereld slachtoffer van het corrupte financiële systeem, maar ook de dieren die bijvoorbeeld leven in de oerwouden.

Zo komen we terug bij de orang oetan. De mensen maken deze oerwouden met de grond gelijk, omdat zij geld nodig hebben. Met het verdwijnen van deze oerwouden verdwijnt de habitat van alles wat daarin leeft, inclusief de orang oetan. Met geweld wordt het leefgebied van de orang oetan ontnomen, zodat deze mensapen niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien en op uitsterven staan. De orang oetan zal immers niet als loonslaaf in het huidige systeem aan het werk kunnen om aan geld te komen teneinde een stuk oerwoud te kopen of te huren waarin zij kunnen leven. Begint u te zien hoe idioot het is, dat de mensen voor een stuk grond moeten betalen om op te kunnen leven, afgezien van het feit dat het financiële stelsel corrupt is?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat dus over “normen en waarden”. Welke normen en waarden worden gehanteerd in de huidige maatschappij? De overheid staat niet alleen toe dat het corrupte fiat geldsysteem van de bankiers wordt gebruikt, maar is ook een grote speler om dit corrupte financiële systeem in stand te houden. Hoe? Het huidige financiële systeem wordt mede in stand gehouden, doordat de geldhoeveelheid continue toeneemt (inflatie) met het verstrekken van nieuwe leningen. De partij die het grootste deel van de leningen bij de centrale bank aangaat om daarmee het continu groeien (inflatie) van de beschikbare hoeveelheid geld in omloop te bewerkstelligen, is de overheid zelf! Om deze reden int de overheid belastingen bij de loonslaven, waarmee onder meer de rente over de staatsschuld wordt betaald aan de bankiers. Zoals u wellicht begrijpt, groeit de staatsschuld in ieder westers land waar met fiat geld wordt betaald. Hoe zal dat eindigen? Dat een overheid moet bezuinigen, is dan ook pure onzin. Het begrip economie is ook onzin, want dat gaat over een spel van schaarste en oevervloed, terwijl er door de bankiers (en overheid) vals spel wordt gespeeld.

De overheden regelen ook de wetgeving in de westerse maatschappijen. In plaats van dat de mensen bij hun geboorte recht hebben op een stuk grond om op en van te leven, hebben zij daarvoor in de plaats de GRONDwet gekregen. De mensen hebben nooit om de grondwet gevraagd, maar het werd ze met de paplepel ingegoten. In de grondwet staan de surrogaat rechten genoemd van de loonslaven, omdat reeds bij de geboorte van de mensen hun menselijkheid werd ontnomen en zij tot loonslaaf waren gedoemd… enkel omdat zij niet beter wisten en in hun onwetendheid in het systeem geloofden. Wat wil jij later worden als je groot bent?

Wil men de oran oetang redden, dan heeft het weinig zin om handtekeningen te plaatsen. De fundering van het huidige systeem is verrot tot op het bot en parasiteert op nagenoeg alles dat leeft op aarde. Het heeft geen zin om op deze fundering een verbouwing te doen. Wil men de oran oetang redden en wellicht de gehele aarde met alles wat daarop leeft, dan zullen de mensen massaal het huidige systeem volledig terzijde moeten zetten. De verrotte fundering zal moeten worden afgebroken en door een geheel andere moeten worden vervangen. De basis van een nieuwe vredelievende en harmonieuze wereld zal moeten zijn, dat de mensen lokaal in hun eigen basisbehoeften gaan voorzien, zonder dat zij daarbij afhankelijk zijn van machtswellustelingen en grote ego’s. Het hiërarchische systeem, dat nagenoeg overal is terug te vinden en is gebaseerd op uitbuiting en vernietiging, zal moeten verdwijnen. De aristocratie zal deze hiërarchische structuur met hand en tand verdedigen, omdat zij de belangrijkste posities in deze hiërarchische systemen hebben ingenomen en er zorg voor dragen dat hun telgen op de belangrijke posities komen.

Gaat u nog handtekeningen zetten voor een goed doel en daarmee het huidige systeem helpen in stand te houden of gaat u actief aan het werk om het huidige systeem een halt toe te roepen?

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s