De oorzaken van anorexia nervosa

De moderne westerse maatschappij brengt vele problemen met zich mee. Niet alleen wordt ten gevolge van “de technologische vooruitgang” de aarde en het leven daarop in rap tempo vernietigd, maar tevens worden de mensen vooral de laatste decennia in toenemende mate ziek. De mensen zijn over het algemeen het meest ziek in gebieden op aarde waar de industriële revolutie vroeg is begonnen en zeer succesvol is geweest. De Verenigde Staten zijn daarvan een voorbeeld. Ouderdomsziektes komen in de VS steeds meer voor op jongere leeftijd en het lijden aan overgewicht en bijkomende klachten wordt bijna normaal gevonden. Naast de toename van lichamelijke ziektes zijn eveneens de psychische problemen toegenomen. In een moderne westerse maatschappij hebben de mensen grote kans vroeg of laat het slachtoffer te worden van depressie, overspanning, burnout, eetstoornissen, misdragingen van psychopaten en nog veel meer. Anorexia nervosa behoort tot de vele varianten bij de eetstoornissen.

De interactie tussen de anorexia nervosa patiënt en zijn omgeving is cruciaal voor het ontstaan van deze eetstoornis en overigens ook van het ontstaan van vele andere psychische stoornissen. Om de oorzaken van anorexia nervosa te kunnen begrijpen, is het dus zaak om de omgeving waarin deze psychische stoornis ontstaat te doorzien. Dit is heel moeilijk, daar mensen vaak niet beter weten aangaande de (westerse) cultuur waarin zij opgroeien; ze hebben geen vergelijkingsmateriaal, omdat je maar één keer opgroeit. De westerse mens begrijpt wel dat er maatschappelijke problemen zijn en geeft daarom grif aan zogenaamde goede doelen om zijn geweten te sussen. Ook blijft men maar de macht uit handen geven aan politici, die beloven de problemen te zullen oplossen, maar men doorziet niet hoe ziek de westerse maatschappij werkelijk is. In een gezonde maatschappij zijn geen goede doelen nodig, worden mensen niet uitgebuit, viert criminaliteit en corruptie geen hoogtij, worden mensen niet uit hun huis op straat gezet en zijn ziektes een zeldzaamheid. De mensen zouden gezond oud worden.

GESCHIEDENIS VAN DE MAATSCHAPPIJ

Wanneer Nederland als voorbeeld wordt genomen, dan leefden tweehonderd jaar geleden de mensen voornamelijk verspreid door het hele land. Steden bestonden wel, maar waren niet zo groot en massaal als tegenwoordig. Een stad kon ook niet te groot worden, daar de mensen voornamelijk moesten zien te leven van de opbrengsten van het land om hen heen. Het voedsel werd door de mensen zelf verbouwd, de vissen werden zelf gevangen en het hout werd zelf gekapt. Voor de mensen was het dus zaak om zoveel mogelijk in harmonie met de natuur om hen heen te leven, want van dode en vervuilde natuur kon men niet leven. Helaas was er destijds één spelbreker, die verhinderde dat de mensen in harmonie leefden en deze levenswijze doorgaven aan hun nageslacht: de koninklijke bloedlijnen en de aristocratie.

De aristocratie leefde ook door het hele land in hun kastelen, burchten en paleizen. Zij hadden alle grond in bezit, omdat hun voorvaderen zich dat ergens in het verleden hadden weten toe te eigenen. De bevolking leefde op het land van de aristocratie. Opbrengsten werden verkregen met behulp van de menselijke arbeid en deze opbrengsten gingen voor een belangrijk deel naar de aristocratie, die op hun beurt weer een deel afstond aan een koning, keizer of wie dan ook. De bevolking werd door de aristocratie uitgebuit en tegen elkaar opgezet. Het was in die tijd voor een ieder duidelijk zichtbaar waar de macht en rijkdom zich bevonden. Het leven was voor de mensen uit het volk weliswaar hard, maar het was eenvoudig en simpel. Voor mensen uit het volk was duidelijk wat hun functie in het systeem was en kinderen hadden weinig te kiezen. Kinderen hoefden niet naar school en begonnen op jonge leeftijd vaak met het werk dat zij van hun ouders of in hun omgeving leerden.

De aristocratie startte de industriële revolutie met het doel de resterende autonomie van de bevolking te ontnemen en de macht zoveel mogelijk te centraliseren. Dit werd gedaan door geleidelijk aan het volk zoveel mogelijk afhankelijk te maken van het door diezelfde aristocratie ontworpen en gecontroleerde systeem. Dit proces is nog altijd aan de gang. Wanneer mensen volledig afhankelijk zijn van een systeem, dan heeft dit systeem volledig de macht over de mensen. Het proces van centralisatie van macht werd mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen. De aristocratie had niet alleen arbeiders nodig om de fabrieken te bouwen, maar ook om daarin te werken. Rondom deze fabrieken ontstonden de arbeiderswijken. De eerste fabrieksarbeiders waren dan ook de mensen die vanaf het land naar de steden trokken. Later deed de bevolkingsgroei de rest, maar tegenwoordig trekken de jongeren nog altijd naar de steden. De aristocratie verliet ook geleidelijk aan de landelijke gebieden om in de steden te gaan wonen, maar dan niet in de arbeiderswijken. Vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw werden door de aristocratie grote en statige huizen gebouwd aan de randen van de grote steden.

Ook gaf de aristocratie het volk zogenaamd de macht door stapsgewijs democratie in te voeren. Het volk werd natuurlijk niet verteld, dat de aristocratie ervoor zorgde dat hun eigen telgen werden aangedragen voor deze machtsposities. Het volk moest geloven dat deze politici en bestuurders getalenteerde mensen uit het volk waren. Een paar generaties later was het voor het volk niet meer te zien dat de macht nog altijd bij de aristocratie lag, terwijl het financiële systeem, de grote multinationals, de politiek, de rechterlijke macht, het gehele ambtenarenapparaat, de media en het onderwijs in handen was van de aristocratie… en nog altijd is. De mensen gaan al generaties lang “vrijwillig” aan het werk in het door de aristocratie in het leven geroepen systeem, omdat een baan de enige manier is om brood op de plank te krijgen. De mensen hebben geen idee hoe zij autonoom in hun basisbehoeften zouden kunnen voorzien, zodat er geen macht over hen zou kunnen worden uitgeoefend.

De media en het onderwijs zijn cruciaal om het volk onder de duim te houden door middel van onwetendheid. U hebt bijvoorbeeld op school nooit geleerd dat het huidige geldsysteem is gebaseerd op leugens en bedrog en dat de aristocratie nog altijd heimelijk de macht in handen heeft. De reguliere media hadden het volk voorgehouden, dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had teneinde Irak te kunnen binnenvallen. Later bleek dit een leugen te zijn. Ook hebben de media u anno februari 2018 nog altijd niet laten zien dat het instorten van de Twin Towers in New York in “inside job” was. Het volk wordt middels educatie en de media een schijnwerkelijkheid voorgehouden, die enkel ten doel heeft om de aristocratie de macht te laten behouden en te versterken.

HET SYSTEEM STIMULEERT HET EGO

De maatschappij is vergeleken met tweehonderd jaar geleden door de aristocratie met opzet zeer ingewikkeld gemaakt. De drijvende kracht achter de maatschappij is het zielloze en hiërarchische systeem, dat zo immens en onoverzichtelijk is geworden, dat het niet te begrijpen is. Wil een kind als volwassene een goede kans maken om een mooi plekje in het systeem te bemachtigen, dan dient het succesvol te zijn op school. Educatie heeft ten doel dat kinderen leren een zogenaamde autoriteit te gehoorzamen, zodat zij als volwassene een functie kunnen vervullen in het systeem. Kinderen wordt dus niet spelenderwijs geleerd als volwassene autonoom in groepen te leven. Ook wordt kinderen afgeleerd buiten de vooraf gestelde kaders na te denken, maar wordt de kinderen geleerd zich te gedragen “zoals het hoort”. Verder onderdrukt educatie het bewustzijn. Meer hierover kunt u lezen in de drie artikelen “De matrix en het ego”.

Kinderen die op school goed kunnen leren worden door de massa nog altijd intelligent geacht. Goed kunnen leren is gelijk aan het zich goed laten programmeren of conditioneren, zodat men op latere leeftijd succesvol een functie in het systeem kan vervullen. Het ego van deze zogenaamde intelligente kinderen wordt gevoed door de hoge beoordelingen die zij krijgen ten opzichte van de andere kinderen. Die andere kinderen zijn zogenaamd minder intelligent of kunnen zelf dom worden geacht. Het leren op school, het denken en het vereenzelvigen met dit denken gaan hand in hand met het vormen van het ego.

De huidige wetenschap is aangaande de oorzaken van anorexia nervosa patiënten eigenlijk nog niet verder gekomen dan de constatering, dat deze patiënten dikwijls zeer intelligente mensen zijn met een ijzersterke sterke wil. Deze ijzersterke wil is het gevolg van een sterk ontwikkeld ego. Natuurlijk begrijpen de wetenschappers dat een wisselwerking tussen de patiënten en hun omgeving tot de oorzaken behoort voor het ontwikkelen van anorexia nervosa, maar hoe dit mechanisme in elkaar zit heeft men nog niet ontdekt. De huidige wetenschap zal dit ook nooit ontdekken, zolang men niet doorziet dat mensen spirituele wezens zijn. Daarentegen begint men in de natuurkunde aan de hand van experimenten wel langzaam te ontdekken dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat ons van jongs af aan geleerd is. De vraag is wanneer/of deze omslag massaal plaats zal vinden in de westerse gezondheidszorg.

MENSEN ZIJN MULTI DIMENSIONALE WEZENS

Mensen zijn spirituele wezens waarbij het bewustzijn met opzet door een bepaalde partij is onderdrukt. De aristocratie speelt een rol bij het onderdrukken van dit bewustzijn en gelukkig beginnen steeds meer mensen dit spel door te krijgen. Maar wat is spiritualiteit? Omdat het bewustzijn is onderdrukt en de meerderheid van de mensen in onwetendheid denkt dat zij slechts een stoffelijk lichaam van vlees en bloed zijn en wellicht één van de door de aristocratie in het leven geroepen godsdiensten aanhangen, is dit nagenoeg niet uit te leggen. Iemand die doof is geboren, kan immers ook moeilijk worden uitgelegd wat geluid is. Het zal helemaal een onmogelijke opgave worden om dit individu vervolgens uit te leggen wat muziek is. Doordat het bewustzijn gelukkig niet volledig is onderdrukt, zijn er toch mensen die spirituele ervaringen hebben en het soms niet eens doorhebben. Een spirituele ervaring en/of levensinstelling is voor ieder individu verschillend.

Eens mens is een multi-dimensioneel spiritueel wezen. Het menselijk lichaam van vlees en bloed is slechts een voertuig voor een bewustzijn, dat multi-dimensioneel en onsterfelijk is. Niet alleen is het bewustzijn multi-dimensioneel, maar ook alles om ons heen. Doordat het bewustzijn is onderdrukt, zijn de mensen (bijna) volledig afgesloten van deze dimensies. Toch zijn er mensen die deze dimensies of vormen van bewustzijn (gedeeltelijk) kunnen waarnemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van helder zien. Ook zijn helder ruiken, helder proeven, helder voelen, helder horen en zelfs helder weten mogelijk. Mensen die duidelijk helder kunnen zien, kunnen lichtgevende kleuren waarnemen om alle levende wezens en materie. Wanneer een individu goed helder kan zien, dan ziet deze ook de bewustzijnsvormen om ons heen, die zich niet in een lichaam van vlees en bloed bevinden.

Alle levende wezens hebben chakra’s. Chakra’s zijn voor het menselijke oog onzichtbare draaikolken van energie of bewustzijn in en om het lichaam, die gecentreerd zitten in het lichaam. Iemand die helderziend is kan chakra’s zien. Ieder chakra staat in verbinding met een bepaalde dimensie en wisselt informatie uit (zenden en ontvangen) tussen deze dimensie en het levende wezen. In dit artikel wordt enkel het menselijk lichaam beschouwd met het doel de oorzaken van anorexia nervosa te kunnen verklaren.

Een bevruchte eicel zal enkel levensvatbaar zijn, indien een menselijk bewustzijn van de bevruchte eicel bezit zal nemen. Het bewustzijn moet passen bij het DNA van de eicel om een connectie te kunnen maken. De eicel zal vervolgens groeien tot het voertuig voor het multi-dimensionele bewustzijn, dat een ervaring gaat hebben in de stof. Dit voertuig kennen we als bijvoorbeeld het menselijk lichaam, maar in feite zijn alle organismen voertuigen voor bewustzijn. Zolang het menselijk lichaam nog niet is volgroeid, kan het bewustzijn niet volledig tot zijn recht komen. Het bewustzijn bij een baby kan dus zeer beperkt tot zijn recht komen. Anderzijds is het aanwezige bewustzijn bij de pasgeboren baby nog niet helemaal onderdrukt door conditionering, propaganda en angst, zodat het vaak nog spirituele ervaringen heeft. Het groeien van het menselijk lichaam en het zich daarin tot zijn recht komen van het multi-dimensionele bewustzijn gaat hand in hand. Voor het bewustzijn verloopt dit proces stapsgewijs, waarbij iedere stap overeenkomt met een dimensie waarmee contact wordt gemaakt. Iedere dimensie komt weer overeen met een bepaald chakra in het lichaam.

Het probleem in de matrix is echter, dat het multi-dimensionele bewustzijn wordt onderdrukt en daardoor slechts beperkt tot bloei kan komen. Indien het bewustzijn niet zou worden onderdrukt, dan zou met het volwassen worden van het lichaam tevens het multi-dimensionele bewustzijn volledig tot bloei kunnen komen. Een dergelijk individu zou herinneren wie hij/zij is en zou in verbinding staan met alles om hem/haar heen. Een smartphone zou hij/zij dus niet nodig hebben, want hij/zij zou continu in contact staan met het multi-dimensionele netwerk, waarmee alle andere bewustzijnsvorm in contact zouden staan. Het idee van het internet is in essentie dus niets nieuws, maar dat terzijde.

Een mens heeft veel meer dan zeven chakra’s, maar voor het gemak worden in dit artikel zeven belangrijke chakra’s genoemd. De stapsgewijze ontwikkeling van de chakra’s gaat hand in hand met de ontwikkeling (groeien) van het menselijk lichaam en begint bij het eerste chakra. Ieder chakra heeft vele facetten in zich, maar omdat in de matrix de chakra’s zich niet tot het potentieel kunnen ontwikkelen dat past bij de spirituele ontwikkeling van het betreffende individu, wordt in dit artikel enkel de belangrijkste eigenschap of functie (in de matrix) voor enkele chakra’s omschreven. Het leggen van de basis van ieder chakra verloopt eveneens synchroon met de lichamelijke ontwikkeling van het stoffelijk lichaam. Wanneer bij het groeien van het lichaam de basis van een chakra zich door een belemmering niet kan ontwikkelen, dan geeft dit problemen voor de ontwikkeling van de hoger gelegen chakra’s. Bij een individu is dit te herkennen aan het ontstaan van psychische problemen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chakra

Het eerste chakra bevindt zich bij het stuitje. Bij een baby wordt de basis gelegd voor dit eerste chakra. Dit chakra heeft met rust en veiligheid te maken. Wanneer een baby opgroeit in een omgeving waar het geen rust en veiligheid kan ervaren, dan wordt het eerste chakra belemmerd zich goed te ontwikkelen. Een belangrijk orgaan dat bij het eerste chakra hoort is de dikke darm. Wanneer mensen doodsangsten moeten uitstaan, doen zij het vak in hun broek, omdat het eerste chakra in het gedrang komt.

Wanneer de baby verder groeit, gaat het op een gegeven moment kruipen en de omgeving verkennen. Dit is de fase dat de basis wordt gelegd voor het tweede chakra. Het tweede chakra heeft dan ook met het ervaren van “eigen ruimte” te maken. Wanneer een kind te weinig ruimte wordt gegeven om zichzelf te uiten en zich niet vrij kan bewegen in zijn omgeving, dan geeft dit spanningen. De nieren zijn de belangrijke organen, die horen bij het tweede chakra. In het geval van spanningen produceren de nieren stresshormonen. Kinderen die nagels bijten gaan meestal gebukt onder spanningen waar zij geen weet van hebben. Wanneer het eerste chakra bij het kind (ernstig) is beperkt in de ontwikkeling, dan zal het kind verlamd van angst moeite hebben om zijn tweede chakra te ontwikkelen. De geslachtsorganen horen ook bij het tweede chakra.

Op een gegeven moment krijgt het kind de leeftijd, dat het verder gaat dan zijn omgeving verkennen en vorm en richting wil gaan geven aan zijn/haar leven. Het kind krijgt specifieke wensen en wil bijvoorbeeld buiten spelen, op gitaarles of ontwikkelt de wens later veel geld te verdienen. Het vorm en richting geven heeft te maken met het derde chakra. Het derde chakra bevindt zich vlakbij de navel en een belangrijk corresponderend orgaan is de maag. In het Sanskriet wordt het derde chakra het Manipura Chakra genoemd, waarvan het woord “manipuleren” is afgeleid.

Wanneer het kind vorm en richting gaat geven aan zijn leven, dan zou het tevens moeten gaan ontdekken of dit de gewenste uitwerking heeft. In een gezonde omgeving zou het kind leren te voelen wat de uitwerking is (of zou zijn) van zijn activiteiten. Het vierde chakra heeft met voelen en gevoelens te maken. Het voelen heeft betrekking op wat het kind zelf wil en wat anderen willen. Wanneer het derde chakra gezond is ontwikkeld, dan krijgt het vierde chakra de kans om zich te ontwikkelen (binnen de beperkingen van de matrix), zodat het kind niet alleen leert te luisteren naar zijn eigen gevoelens, maar ook rekening leert te houden met de gevoelens van de mensen en dieren om zich heen. Helaas krijgt het vierde chakra onvoldoende de gelegenheid zich te ontwikkelen in de ongezonde egocentrische westerse maatschappij, waar de meeste mensen niet verder komen dan het derde chakra. Voor dit artikel heeft het dan ook geen zin om het vijfde, zesde en zevende chakra te behandelen.

HET ONTSTAAN VAN HET EGO

Het menselijke “manipuleren” wordt gevormd vanuit het derde chakra en kan ongezonde vormen aannemen onder invloed van het ego. Het ego ontleent zijn bestaansrecht doordat het bewustzijn is onderdrukt en daardoor niet meer weet wie hij/zij is. Het gevolg is, dat het individu een kunstmatig gefabriceerde identiteit gaat aannemen, dat men in het westen kent als “persoon”. Het Latijnse woord persona betekent “masker”. Achter dit masker gaat de werkelijke identiteit van het bewustzijn verscholen, waar de mensen zich grotendeels niet van bewust zijn. In de psychologie heeft men het ook wel over het “onderbewuste”. Het masker wordt gevormd door het resterende stukje bewustzijn dat nog wakker is in samenwerking met het ego, waarbij het ego wordt beïnvloed door invloeden van buitenaf. Deze invloeden van buitenaf zijn vooral in westerse maatschappijen sociale- en culturele invloeden, indoctrinatie en propaganda. Mensen die het zogenaamd ver hebben geschopt in de westerse maatschappij zijn vaak grote persoonlijkheden. De door hen gecreëerde en aangenomen persoonlijkheid is vergelijkbaar met een rol in een film of toneelstuk, waarmee zij zich gedurende hun leven hebben geïdentificeerd. Een grote persoonlijkheid kan dan ook van zijn voetstuk vallen, indien het masker onvoldoende blijkt te zijn om de ware identiteit van het individu te verbergen, dat zoveel moeite had gedaan de door hem gecreëerde schijnwerkelijkheid in stand te houden.

Indien het bewustzijn door de matrix niet zou zijn onderdrukt, dan zou er geen reden zijn om een kunstmatige persoonlijkheid (masker) te creëren, daar het bewustzijn de wereld en de wezens (mensen) om zich heen zou “zien”, zoals deze werkelijk zouden zijn. Bovendien zou zonder matrix het individu geen “onderbewustzijn” hebben, want het gehele bewustzijn zou toegankelijk zijn en bij het volwassen worden zijn ontwikkeld tot het potentieel behorend bij het betreffende individu.

Het ego, dat in de matrix hand in hand wordt gevormd met het derde chakra onder invloed van het denken, heeft twee belangrijke eigenschappen: in stand houden en vernietigen. Het ego zal moeite doen om de kunstmatige persoonlijkheid en de daarbij horende valse werkelijkheid in stand te houden. Indien dit niet lukt, dan zal het ego overgaan tot vernietiging van datgene dat een bedreiging vormt voor de door het ego gecreëerde kunstmatige persoonlijkheid. De westerse maatschappij wordt geplaagd door grote ego’s, die koste wat het kost hun gecreëerde valse werkelijkheid in stand willen houden en daarbij tot vernietiging overgaan van individuen, die niet (volledig) willen meewerken aan het in stand houden van deze schijnwerkelijkheid.

De aristocratie doet er alles aan om de bevolking zo on- en onderbewust mogelijk te houden. Onderwijs is een belangrijk middel dat de aristocratie hierbij toepast. Het onderwijs in het westen brengt de kinderen met hun aandacht en energie in hun hoofd. Het gevolg is tweeledig. Ten eerste krijgen het eerste en het tweede chakra minder aandacht en energie, zodat deze chakra’s minder de kans krijgen zich gezond te ontwikkelen. Om deze reden moeten de kinderen op steeds jongere leeftijd naar school en leren met hun hoofd. Ten tweede gaat de ontwikkeling van het ego hand in hand met het denken. Kinderen die succesvol zijn op school ontlenen hun identiteit aan hun behaalde successen en ontwikkelen doorgaans grote ego’s. Het zielloze en meedogenloze westerse systeem heeft grote ego’s en on(der)bewuste individuen nodig, zodat deze succesvol, hetzij in onwetendheid en/of met trots een functie zullen innemen in het zielloze systeem. Deze individuen zullen hun behaalde positie verdedigen, zodat het systeem in stand wordt gehouden.

ANOREXIA NERVOSA

Anorexia nervosa laat zich aan de buitenkant zien als een eetstoornis. De patiënt vermagert ernstig door doelbewust te weinig te eten (en/of binnen te houden) en kan op den duur zelfs overlijden aan de gevolgen van ondervoeding. De patiënt zit blijkbaar met iets in zijn maag, waarmee deze niet overweg kan. De maag is één van de organen dat hoort bij het derde chakra en de onevenwichtigheid van het derde chakra laat zich bij de patiënt voelen in het gebied in en rond de maag. Wil het derde chakra zich bij een individu gezond kunnen ontwikkelen (voor zover dat binnen de matrix mogelijk is), dan zal het individu voldoende ruimte moeten krijgen om vorm en richting te kunnen geven aan zijn leven. De basis voor deze ruimte zou eerder gelegd moeten zijn bij de ontwikkeling van het tweede chakra. Indien het tweede chakra zich niet gezond heeft kunnen ontwikkelen, dan zal dit negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de bovenliggende chakra’s; te beginnen met het derde chakra. Wanneer het derde chakra niet de vrijheid heeft om vorm en richting te gegeven aan het leven van de patiënt, dan zal de energie van het chakra zich van zijn andere zijde laten zien: vernietigen. Omdat deze vernietigende energie door de beperkte ruimte niet op de omgeving van de patiënt kan worden gericht, zal deze energie op de patiënt zelf gericht zijn. Het gevolg is, dat de anorexia nervosa patiënt een innerlijke strijd zal moeten uitvechten tussen de vernietigende energie van het derde chakra en de wil om te leven.

De ruimte die een individu nodig heeft bij de ontwikkeling van het tweede chakra kan worden beperkt door voornamelijk twee factoren: de thuissituatie waarin het kind opgroeit en/of de sociale- en culturele omstandigheden waarin het kind opgroeit.

Een thuissituatie, waarbij het kind te weinig ruimte wordt gegeven, wordt dikwijls veroorzaakt door (één van) de ouders. Bij een veeleisende ouder, een ouder die alle aandacht voor zichzelf opeist of een ouder die zijn/haar problemen thuis afreageert, krijgt het kind dikwijls niet de benodigde ruimte om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Zowel de betreffende ouder als het kind zijn zich vrijwel nooit van deze voor het kind kwalijke situatie bewust. Doordat het kind geen vergelijkingsmateriaal heeft, weet het niet beter. Het duurt vaak jaren voordat de patiënt in de gaten krijgt, dat één van de ouders nagenoeg alle ruimte had opgeëist, zodat het kind van destijds geen ruimte meer had voor zichzelf. De ouder heeft meestal een groot ego en was daarom voornamelijk met zichzelf bezig. In het geval dat door de ouders hulp wordt gezocht, zal de betreffende ouder zich hierbij netjes voordoen naar de buitenwereld. Dit is vrijwel nooit een probleem, daar anorexia nervosa voornamelijk ontstaat bij zogenaamde zeer intelligente mensen en de ouders meestal ook zeer intelligent zijn.

De sociale- en culturele omstandigheden die bijdragen tot anorexia nervosa moeten eveneens worden gezocht in het beperken van ruimte van het kind. In westerse landen moeten kinderen op steeds jongere leeftijd naar school. Niet alleen op school moeten de kinderen voldoen aan bepaalde verwachtingspatronen, maar ook buiten school worden de kinderen steeds meer geleefd door het systeem. Dit betekent dat kinderen naar buitenschoolse opvang moeten, naar de voetbalclub, muziekles en ga maar door. Wanneer aan een kinderen wordt gevraagd hoe het met ze gaat, dan wordt niet gevraagd hoe zij zich voelen, maar in hoeverre zij voldoen aan de opgelegde verwachtingspatronen. Het kind zal dan ook de schoolresultaten bekend maken, hoe goed het wel niet kan voetballen of andere prestaties kenbaar maken.

Met uitzondering van het eerste en het zevende chakra zijn de chakra’s bij de man en de vrouw verschillend wat betreft polariteit of richting van energiestroom. Dit is goed waar te nemen bij het tweede, derde en vijfde chakra.

Bij de man is de energie van het tweede chakra naar buiten gericht, terwijl bij de vrouw deze energie naar binnen is gericht. In het lichaam van vlees en bloed is dit te zien aan de geslachtsdelen. Bij de man is het geslachtsdeel naar buiten gericht en bij de vrouw naar binnen. Daarentegen is de energie van het derde chakra bij de man naar binnen gericht en bij de vrouw naar buiten. Om deze reden is een groot ego met het bijbehorende manipulerende tot zelfs vernietigende gedrag veel vaker waar te nemen bij een vrouw dan bij een man. Bij de man wordt minder snel de vernietigende energie van het derde chakra bereikt, omdat deze energie bij het tweede chakra in de vorm van agressie (vechten, woede uitbarsting) naar buiten komt, zodat het derde chakra deze energie niet hoeft te verwerken. Dat de energie van het derde chakra bij de vrouw naar buiten is gericht heeft tot gevolg, dat een grote meerderheid van de anorexia nervosa patiënten bestaat uit vrouwen en slechts een klein deel uit mannen. Het vijfde chakra, dat hoort bij de keel, is bij de vrouw naar buiten gericht en bij de man naar binnen. De energie komt hier bij de vrouw (en de man) naar buiten in de vorm van praten, schreeuwen of zingen.

Het westerse systeem is zielloos, mensonterend en onderdrukt de natuurlijke ontwikkeling bij de mens. Dit laat zich zien door onder meer de psychische problemen waar meer en meer mensen gedurende hun leven mee te maken krijgen, terwijl deze psychische problemen vroeger nauwelijks voorkwamen. Helaas worden door de “deskundigen” nog altijd oplossingen gezocht binnen het huidige systeem door sub systemen te creëren binnen het huidige systeem. Het systeem wordt daardoor met de dag complexer en onoverzichtelijker, met het gevolg dat relatief meer mensen psychische problemen krijgen. De enige manier om het tij te keren is het systeem massaal buitenspel te zetten.

Een gedachte over “De oorzaken van anorexia nervosa

  1. De transgender idolen die die jonge meisjes via tell lie vision en andere media krijgen opgedrongen zorgen dat veel jonge meisjes een ideaalbeeld nastreven dat tegennatuurlijk is. Vooral de smalle mannelijke heupen doen het um.
    Mooie site overigens @Loonslaaf

    Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s