UWV beantwoordt klachtbrief met leugens!

Dit artikel is het vervolg op het artikel: SMB van Londen: zeer slechte werkgever!

Het vorige artikel SMB van Londen: zeer slechte werkgever liet zien dat het blijkbaar voor werkgevers loont om wet- en regelgeving aan hun laars te lappen, dat in dit geval ten koste ging van de gezondheid van een (voormalige) werkneemster. Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) bleek een wassen neus te zijn en beschermt indirect zich misdragende werkgevers onder het mom van geheimhouding. Helaas blijft het daar niet bij en blijkt het UWV eveneens (wederom) een wassen neus te zijn; van dienstverlening door het UWV is in geen geval sprake!

UWV loopt te koop met haar zogenaamde “dienstverlening”, maar wat is UWV eigenlijk? UWV heeft enkel als functie om de loonslaven onder druk te zetten, zodat deze aan het werk gaan… punt! Het logo van Werkplein spreekt boekdelen voor de mensen die het (durven) zien: de ring van Saturnus met daarin een maan. UWV heeft geen concurrentie en het merendeel van het personeel bij UWV is enkel bezig met het verdienen van brood op de plank en wil (of kan) niet zien wat de werkelijke functie is van UWV in dit tot op het bot verrotte systeem. Vooral op posities waar personeel beslissingsbevoegdheid en/of een machtspositie heeft, wordt stelselmatig wet- en regelgeving genegeerd. Dit is mogelijk, omdat de “klanten” van UWV, werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden, niet op de hoogte zijn van de betreffende wet- en regelgeving. Dit kan de “klanten” niet kwalijk worden genomen, want het is hun beroep niet. Bovendien wordt in dit land wet- en regelgeving met opzet zo ingewikkeld mogelijk gemaakt, zodat het halen van je recht steeds moeilijker wordt. Het hebben van rechten is een privilege, dat is voorbehouden aan mensen die behoren tot een bepaalde club, geld in overvloed hebben of corrupt zijn.

In veel gevallen zijn de “klanten” van UWV weerloos, omdat deze ziek zijn en derhalve andere zaken aan hun hoofd hebben, dan te vechten voor hun recht bij een zielloos gedrocht als UWV. De (voormalige) werkneemster van SMB van Londen is ook ziek en had zich drie maanden geleden aangemeld bij UWV in de veronderstelling dat zij een uitkering toegewezen zou krijgen. Ze is voor haar klachten bij twee medisch specialisten in behandeling. Hoe moeilijk zou het zijn? Tot op heden heeft de werkneemster nog altijd geen uitkering toegewezen gekregen door UWV. Na het indienen van een klacht bij UWV, kwam zij er achter, dat SMB van Londen een zogenaamde Eigen Risico Drager (ERD) is. Dit betekent, dat SMB van Londen verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van de ziektewet uitkering van de (voormalige) werkneemster.

Volgens de wet moet iedere ERD werkgever de werknemers op de hoogte stellen van de te volgen procedures in geval van ziekte. In het geval van ziekte moet door de ERD werkgever een bedrijfsarts worden ingeschakeld. De bedrijfsarts bepaalt of de (voormalige) werknemer arbeidsongeschikt is of niet. In het geval van arbeidsongeschiktheid moet de ERD werkgever zorg dragen voor de kosten van re-integratie en het betalen van de ziektewet uitkering. (Ex-)werknemers van ERD werkgevers hebben dus in feite in eerste instantie niets te maken met UWV, afgezien van de eventuele aanvraag van een deskundigenoordeel, dat door UWV uitgevoerd wordt. Toch heeft UWV in het geval van ERD werkgevers een functie: UWV moet toezicht houden op ERD werkgevers, opdat zij zich houden aan de wet- en regelgeving. Daarbij blijft UWV eindverantwoordelijk voor de goede uitvoering van ziektewet uitkeringen door ERD werkgevers.

Omdat SMB van Londen een ERD werkgever blijkt te zijn en UWV eindverantwoordelijk is voor een correcte uitvoering van de ziektewet door SMB van Londen, zou het logisch zijn geweest, dat bij de aanvraag van de ziektewet uitkering door de (voormalige) werkneemster, UWV meteen bij de aanvraag van haar ziektewet uitkering aan haar had medegedeeld, dat SMB van Londen verantwoordelijk was voor de opvolging van de ziektewet en indien SMB van Londen dit niet correct zou uitvoeren, dat UWV dan passende maatregelen zou nemen. In werkelijkheid verzocht UWV de werkneemster om aan SMB van Londen te verzoeken een bedrijfsarts in te schakelen en legde daarmee de verantwoording bij de zieke werkneemster. UWV had weliswaar ook zelf deze vraag bij SMB van Londen neergelegd, maar liet het daar bij. SMB van Londen willigde dit verzoek natuurlijk niet in, omdat handhaving van zich misdragende werkgevers een wassen neus blijkt te zijn.

Op advies van De Loonslaaf diende de werkneemster een klachtbrief (gedateerd 24 juni – zie voor de volledige brief onderaan dit artikel) in bij UWV, omdat zij nog altijd geen ziektewet uitkering toegewezen had gekregen. Onder meer had zij in haar klachtbrief gevraagd wiens verantwoording het was, indien SMB van Londen weigerde een bedrijfsarts in te schakelen. Samengevat werd door UWV geen antwoord gegeven op de door haar gestelde vragen, werd verteld dat UWV zich aan de procedure had gehouden en dat UWV niets meer voor haar kon doen!
Dat UWV zich aan de procedure had gehouden is een leugen, daar UWV zich niet bezighoudt met de aanvraag van ziektewet uitkeringen van ERD werkgevers. Daarentegen zou UWV wel toezicht moeten houden op de correcte uitvoering van de ziektewet door ERD werkgevers en heeft daarbij middelen ter beschikking om handhaving af te dwingen. Zo kan de uitvoering van de ziektewet bij ERD werkgevers door UWV uit handen worden genomen, zodat deze wel op een correcte manier wordt uitgevoerd. In het geval van SMB van Londen had dit al lang gebeurd moeten zijn. UWV kon wel degelijk wat voor haar doen en was dit volgens de wet verplicht!

De zieke werkneemster heeft wederom een klacht ingediend bij UWV en haar vraag voor een ziektewet uitkering neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Zij is mede door de gebrekkige “dienstverlening” van UWV behoorlijk overspannen geworden. Overigens heeft De Loonslaaf deze brieven voor haar geschreven, omdat haar toestand dit momenteel niet toelaat.

Lang leve de dienstverlening van UWV!

De betreffende correspondentie staat hieronder weergegeven, waarbij de naam van de werkneemster onherkenbaar is gemaakt.

Het (uitgebreide) vervolg is te lezen in:
De Nationale ombudsman liegt en bedriegt!


Tweede klachtbrief aan UWV

11 juli 2019

Geachte mevrouw Knegt,

Middels deze brief wil ik reageren op uw brief van 3 juli 2019, waarin u mijn klacht aangaande de “dienstverlening” van het UWV hebt “behandeld”.

Deze brief heb ik niet zelf geschreven, omdat ik gezien mijn situatie niet in staat ben het overzicht te houden en de zaken netjes op papier te zetten; niet alleen ben ik ziek en in behandeling van zowel een oogarts als een neuroloog, maar tevens levert de “dienstverlening” van het UWV helaas een bijdrage aan mijn netelige en zeer kwetsbare positie, waarbij stress en lichamelijke ongemakken de boventoon voeren.

Deze brief is geschreven door de eigenaar van de website www.deloonslaaf.com en de brief zal in de toekomst op deze website worden gepubliceerd. Ik geef u hierbij de mogelijkheid te reageren op deze brief, zodat uw reactie kan worden meegenomen in het nog te plaatsen artikel. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen niet (inhoudelijk) op deze brief te reageren, dat dan zal worden vermeld in het artikel.

Voor de volledigheid heb ik uw brief van 3 juli 2019 en mijn klachtbrief van 24 juni 2019 onderaan deze klachtbrief geplaatst, zodat de belangrijkste informatie aangaande de “dienstverlening” van het UWV in deze brief terug te vinden is.

Als eerste zal ik hieronder inhoudelijk uw brief behandelen, door passages uit uw brief te citeren en vervolgens van commentaar te voorzien.

Citaat 1:
Wij hebben elkaar gesproken omdat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Al enige tijd bent u bezig om uw ziekmelding te laten behandelen door uw ex-werkgever.

Het is correct dat ik ontevreden ben over de “dienstverlening” van het UWV, omdat van “dienstverlening” totaal geen sprake is, zoals uit mijn brief zal blijken. Om deze reden heb ik “dienstverlening” dan ook geplaatst tussen aanhalingstekens. Het is niet helemaal juist, dat dat ik al enige tijd bezig ben om mijn ziekmelding te laten behandelen door mijn voormalige werkgever SMB van Londen te Arnhem. Het is waar dat ik in het verleden per aangetekende brief heb geëist dat SMB van Londen een bedrijfsarts zou inschakelen en dat ik dit nog een aantal keren op advies van het UWV aan SMB van Londen heb gevraagd, maar SMB van Londen lapt wet- en regelgeving structureel aan zijn laars en weigert tevens gehoor te geven aan zowel mijn oproepen als de vraag van het UWV een bedrijfsarts in te schakelen.
Daarbij was het naar mijn mening niet mijn taak om ervoor te zorgen dat SMB van Londen zich aan de regels zou houden, omdat ik geen mogelijkheden heb drukmiddelen uit te oefenen. Gezien mijn situatie had ik er enkel belang bij dat ik in de ziektewet zou komen bij het UWV, zodat ik mijn energie zou kunnen richten op het herstel van mijn gezondheid. Om die reden had ik in mijn brief van 15 juni 2019  aan het UWV geschreven:

“Hoewel ik ziek ben moet ik blijkbaar toch strijden voor een uitkering bij het UWV, terwijl ik naar mijn mening aan alle wettelijke voorwaarden heb voldaan om voor een uitkering bij het UWV in aanmerking te komen. Indien dit niet het geval mocht zijn, dan verneem ik dat graag van u, maar in dat geval bent u daar wel laat mee.”

Totdat ik uw antwoord op mijn klachtbrief had ontvangen, had ik van geen enkele werknemer bij het UWV vernomen, dat ik niet aan alle wettelijke voorwaarden had voldaan. Het UWV had dus niet adequaat gereageerd op bovenstaand citaat uit mijn brief van 15 juni. Bij mijn initiële aanvraag van mijn uitkering bij het UWV werd ik ook niet geïnformeerd, dat ik niet zou hebben voldaan aan de voorwaarden om voor een uitkering in aanmerking te komen. In uw antwoord op mijn klachtbrief werd ik voor het eerst in een aan mij gerichte brief erop geattendeerd dat mijn werkgever Eigen Risico Drager (ERD) was en dus verantwoordelijk was voor het betalen mijn ziektewet uitkering en reïntegratie, ook al was ik daar niet meer in dienst. Deze mededeling ontving ik pas ruim twee maanden nadat ik mijn uitkering bij het UWV had aangevraagd en dus pas naar aanleiding van mijn klachtbrief! Ik was (en ben nog altijd) bezig om een ziektewet uitkering aan te vragen en was zeker niet bezig mijn ziekmelding te laten behandelen door mijn (ex-)werkgever, zoals u schrijft in uw brief.

Citaat 2:
Deze werkgever is Eigen Risico Drager (ERD). Omdat deze werkgever u maar niet laat oproepen door de bedrijfsarts, heeft u UWV om hulp gevraagd. U vindt dat wij u niet voldoende helpen. U vraagt ons om u te ondersteunen om een Ziektewet-uitkering toegewezen te krijgen.

In citaat 2 beweert u dat ik het UWV heb gevraagd mij te ondersteunen een ziektewet uitkering toegewezen te krijgen. Uw bewering is onjuist! Ik heb nooit bij het UWV om ondersteuning gevraagd om een ziektewet uitkering toegewezen te krijgen, omdat naar mijn mening het UWV hiervoor verantwoordelijk was. Overigens is het UWV ook bij ERD werkgevers verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van een ziektewet uitkering, zoals verder zal blijken!

Citaat 3:
Ik begrijp dat het belangrijk voor u is om te weten waar u aan toe bent. Uit mijn onderzoek is gebleken dat wij conform de daarvoor geldende procedure hebben gehandeld. De ERD werkgever is verplicht uw ziekmelding in behandeling te nemen. Dit hebben wij de werkgever twee maal schriftelijk laten weten. Ook heeft een medewerker van de afdeling Ziektewet diverse malen telefonisch contact gehad met de werkgever. De werkgever heeft in één van deze gesprekken toegezegd dat u wordt opgeroepen. Zodra een ERD werkgever dit aangeeft, houdt de inmenging van UWV op.

In citaat 3 beweert u, dat uit uw onderzoek blijkt, dat het UWV conform de daarvoor geldende procedure heeft gehandeld. Uw bewering is heel vreemd, daar het UWV geen procedure opstart voor het geven van een ziektewet uitkering in het geval dat betrokkene een (ex-) werknemer van een ERD werkgever is, omdat het juist de ERD werkgever is, die een procedure dient te starten en te volgen!
Verder schrijft u dat het UWV mijn voormalige werkgever meerdere malen heeft gevraagd mijn ziekmelding in behandeling te nemen en dat mijn werkgever heeft toegezegd dat ik zou worden opgeroepen (door een bedrijfsarts) en dat daarmee de inmenging van het UWV ophield.
Met deze laatste bewering wordt uw brief met vele onwaarheden zeer interessant! U had immers in uw brief ook verwijzingen gegeven naar de website van het UWV, waar informatie kon worden gevonden voor ERD werkgevers en (ex-)werknemers van ERD werkgevers die in de ziektewet terecht zouden komen. Enkele essentiële passages heb ik hieronder aangehaald, waarbij ik de belangrijkste stukken tekst geel heb gemarkeerd.

Informatie voor (ex-)werknemers van ERD werkgevers:

https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-en-werkgever-is-eigenrisicodrager/index.aspx

Mijn (ex-)werkgever is eigenrisicodrager en ik ben ziek
Is uw (ex-)werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet en wordt u ziek? Dan beoordeelt de bedrijfsarts van uw (ex-)werkgever of u een Ziektewet-uitkering krijgt. Als u die krijgt, betaalt uw (ex-)werkgever uw uitkering. Maar UWV blijft eindverantwoordelijk. UWV controleert of uw (ex-)werkgever handelt volgens de regels van de Ziektewet. Belangrijke beslissingen over uw uitkering, krijgt u van UWV.

Informatie voor ERD werkgevers:

https://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-ziektewet/tijdens-eigen-risico-dragen-ziektewet/detail/uwv-controleert-eigenrisicodragers

Verzuimprotocol, -begeleiding en re-integratie
Tijdens uw eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw (ex-)werknemers.
U moet een verzuimprotocol opstellen, zodat uw werknemer weet wat hij moet doen als hij ziek is. Bespreek dit protocol met uw werknemer. Uw werknemer weet dan ook wat hij kan verwachten van u. Wij controleren of uw verzuimprotocol voldoet aan de Controlevoorschriften Ziektewet 2010. En we controleren of u uw verzuimprotocol uitvoert volgens de regels die u in uw verzuimprotocol heeft opgenomen. {…}

Toezicht en controle
UWV blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Daarom controleren wij regelmatig of u de Ziektewet juist uitvoert. Heeft u de uitvoering van de Ziektewet uitbesteed aan een andere organisatie? Dan controleren wij bij die organisatie. U ontvangt het resultaat van onze controle.

Wat controleren wij?

Wij voeren schriftelijk en op de werkplek controles uit. Voor de schriftelijke controle ontvangt u een vragenlijst, met vragen over onder andere uw verzuimadministratie. Ook ontvangt u een selectie van uw ziekmeldingen per burgerservicenummer. Over deze ziekmeldingen vragen wij u dan om informatie, zodat we die kunnen vergelijken met onze administratie. {…}

Beoordeling wanneer u zelf de Ziektewet uitvoert

Als u zelf de Ziektewet uitvoert, ontvangt u ons verslag van de uitgevoerde controle.
Wij geven daarin een oordeel over de uitvoering van de Ziektewet.
Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken.
{…}

Wij geven aan welke verbeteringen u moet doen. Binnen de termijn die wij opgeven geeft u aan welke actie(s) u gaat of heeft ondernomen om de verbeteracties uit te voeren. Wij controleren dan of u de verbeteringen juist heeft uitgevoerd. Als dat niet het geval is, kunnen wij besluiten om u instructies te geven. Leidt de uitvoering van deze instructies niet tot verbetering? Dan kunnen wij u vragen om waar het nog niet goed gaat, deze zaken eerst door ons te laten beoordelen. Dit geldt dan voor een afgesproken periode. Levert dat geen verbetering op, dan kunnen wij de uitvoering van de Ziektewet geheel of gedeeltelijk van u overnemen. De kosten hiervan moet u aan ons betalen.

Uit bovenstaande informatie van de website van het UWV zijn onderstaande twee conclusies te trekken:

  • Het UWV is eindverantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de ziektewet door ERD werkgevers en draagt tevens zorg voor de handhaving voor de correcte uitvoering van de ziektewet;
  • De ERD werkgever moet de werknemers op de hoogte stellen van de verzuimprotocollen, zodat de werknemer weet wat deze moet doen in geval van ziekte en weet wat deze van de werkgever kan verwachten;

Het blijkt dat de door u gegeven informatie in uw brief nagenoeg volledig onjuist is! Het UWV is immers ook in mijn geval er voor verantwoordelijk dat SMB van Londen op correcte wijze de ziektewet uitvoert. Op de website van het UWV wordt bij ERD werkgevers aangegeven, dat zij eens per twee jaar worden gecontroleerd aangaande het correct uitvoeren van de ziektewet. Indien dit niet op een juiste manier gebeurt, kan het UWV deze taken overnemen! Dit betekent in mijn geval, dat het UWV zorg dient te dragen voor een correcte uitvoering van mijn ziektewet uitkering door SMB van Londen.

In uw brief wordt helaas niet de mogelijkheid gegeven om schriftelijk te reageren op uw brief van 3 juli 2019, maar wel geeft u mij de mogelijkheid om met u te bellen. Gezien de onzin die u in uw brief aan mij durft te schrijven, bent u voor mij geen gesprekspartner. Helaas geldt dit eveneens voor de vele andere werknemers van het UWV.

Gezien de vele onwaarheden die in uw brief staan, heeft het er alle schijn van dat u opzettelijk mijn klachten aangaande mijn aanvraag voor een ziektewet uitkering frustreert in opdracht van de directie van het UWV. Het UWV laat zich kennen als een zeer logge en grote instantie, waarbij de vele werknemers op hun eigen eilandje werken en niet het grotere plaatje willen en/of kunnen zien. Het grotere plaatje is eenvoudig:

Het UWV heeft de taak om de loonslaven op een onmenselijke wijze onder druk zetten om aan het werk te gaan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zo vele werknemers in deze maatschappij last hebben van overspanning en/of burnout. Daarnaast raken steeds meer zieke werknemers sinds de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in de problemen, omdat zij niet worden geholpen en daardoor hun inkomsten kwijtraken. Het maakt de directie van het UWV dan ook niets uit dat bijvoorbeeld tijdelijke werkkrachten uit Polen frauderen met uitkeringen, waardoor onterecht uitkeringen worden uitbetaald.

Tevens is het opvallend, dat op de website van het UWV wel informatie te vinden is voor het geval (ex-) werknemers fraude plegen met uitkeringen, maar geen informatie is te vinden in het geval dat een werkgever fraudeert! Hieruit blijkt wederom, dat het UWV enkel is geïnteresseerd in het onder druk zetten van de loonslaven, maar frauderende werkgevers zoveel mogelijk met rust laat. Om deze reden loont het voor SMB van Londen wet- en regelgeving aan hun laars te lappen, want het toezicht en de handhaving in Nederland voor werkgevers is een wassen neus.

Ik geef u tot uiterlijk aanstaande vrijdag 19 juli de tijd om per e-mail en/of schriftelijk te reageren op deze brief. Daarna wordt uw reactie (in eerste instantie) niet meer meegenomen bij het plaatsen van het artikel op de website van www.deloonslaaf.com.

Met vriendelijke groet,
Werkneemster


BRIEF van UWV aan Werkneemster – 3 juli 2019  (antwoord op klachtbrief van Werkneemster)

3 juli 2019

Onderwerp
Uw klacht

Geachte mevrouw Werkneemster,

Wij hebben elkaar gesproken omdat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Al enige tijd bent u bezig om uw ziekmelding te laten behandelen door uw ex-werkgever.

Deze werkgever is Eigen Risico Drager (ERD). Omdat deze werkgever u maar niet laat oproepen door de bedrijfsarts, heeft u UWV om hulp gevraagd. U vindt dat wij u niet voldoende helpen. U vraagt ons om u te ondersteunen om een Ziektewet-uitkering toegewezen te krijgen.

Ik begrijp dat het belangrijk voor u is om te weten waar u aan toe bent. Uit mijn onderzoek is gebleken dat wij conform de daarvoor geldende procedure hebben gehandeld. De ERD werkgever is verplicht uw ziekmelding in behandeling te nemen. Dit hebben wij de werkgever twee maal schriftelijk laten weten. Ook heeft een medewerker van de afdeling Ziektewet diverse malen telefonisch contact gehad met de werkgever. De werkgever heeft in één van deze gesprekken toegezegd dat u wordt opgeroepen. Zodra een ERD werkgever dit aangeeft, houdt de inmenging van UWV op.

De medewerker vertelde mij dat zij dit op 21 juni 2019 met u heeft besproken. U vertelde mij vandaag dat u sinds eind juni 2019 niets meer heeft gehoord van de werkgever. Ik adviseer u er nogmaals bij de werkgever op aan te dringen zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-en-werkgever-is-eigenrisicodrager/index.aspx en https://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-ziektewet/tijdens-eigen-risico-dragen-ziektewet/detail/werknemer-is-ziek

Mevrouw Werkneemster, het spijt mij dat wij u in deze situatie niet verder kunnen helpen.
Wij spraken af dat ik schriftelijk reageer op uw brief. Als u nog vragen heeft over deze brief of als ik u verder ergens mee kan helpen, kunt u uiteraard contact met mij opnemen op telefoonnummer 088-8982XXX. Heeft u andere vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV telefoon werknemers 088-8989294 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Hoogachtend,
Namens Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Mevrouw J. Knegt
Klachtenambassadeur


KLACHTBRIEF van Werkneemster aan UWV – 24 juni 2019

Onderwerp: klacht over werkwijze van UWV

Datum: 24 juni 2019

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij dien ik een klacht in aangaande de “dienstverlening” van het UWV.

Op 1 mei 2019 heb ik een uitkering aangevraagd bij het UWV, maar bijna twee maanden later is mij nog altijd geen uitkering toegekend door het UWV: het UWV verzuimt mij te informeren waar de knelpunten zitten en hoe deze dienen te worden opgelost.

Op 9 april 2019 had ik mij officieel ziek gemeld, terwijl ik 37 uur per week in dienst was bij SMB Van Londen te Arnhem. SMB Van Londen heeft gedurende mijn dienstverband nagelaten een bedrijfsarts in te schakelen en gaf mij aan het einde van diezelfde maand (april) per aangetekende brief te kennen, dat mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst niet werd verlengd. Mijn tijdelijke dienstverband van zes maanden eindigde tevens aan het einde van april 2019.

SMB Van Londen lapt structureel wet- en regelgeving aan zijn laars. Onder meer laat SMB Van Londen werknemers met middelen schoonmaken, die niet wettelijk als schoonmaakmiddel zijn toegestaan. Dit is ook de reden dat ik ziek ben geworden en momenteel bij twee medisch specialisten in behandeling ben. Daarnaast weigerde destijds en weigert SMB Van Londen nog altijd een bedrijfsarts in te schakelen. Daarbij hield SMB  Van Londen bij mij geen aanzegtermijn in acht aangaande het opzeggen van mijn tijdelijke arbeidscontract. Blijkbaar loont het voor werkgevers om wet- en regelgeving aan hun laars te lappen.

Op eigen initiatief en op aanraden van het UWV heb ik meerdere malen per e-mail (zelfs per  aangetekende brief) aan SMB Van Londen gevraagd om alsnog een afspraak bij de bedrijfsarts maken. Nota bene: een werkgever is verplicht een werknemer de mogelijkheid van een open inloopspreekuur bij een bedrijfsarts aan te bieden.

Hieronder staat een overzicht van de contacten met SMB Van Londen, waarin ik vraag een bezoek bij een bedrijfsarts te regelen. Tevens geef ik een opsomming van de acties van en met UWV, die hiermee verband houden.

Communicatie met SMB van Londen

1 mei 2019

SMB Van Londen per e-mail en aangetekende brief gevraagd een bedrijfsarts in te schakelen.

Op 2 mei 2019 een e-mail terug ontvangen, maar mijn vraag om een bedrijfsarts in te schakelen werd volledig genegeerd.

12 juni 2019

Op verzoek van UWV gebeld en gemaild met SMB van Londen om een afspraak met een bedrijfsarts te maken.

13 juni 2019

Gemaild door SMB Van Londen dat de arbodienst was ingelicht om een afspraak te maken met mij (er werd niet verteld welke arbodienst).

Per retourmail heb ik gevraagd aan SMB Van Londen om de naam en het adres van de arbodienst.

21 juni 2019

Gemaild door SMB Van Londen, dat er geen afspraak met arbodienst gemaakt kon worden omdat ik uit dienst was.

Naar SMB Van Londen gemaild dat ik nog altijd een afspraak wilde met een bedrijfsarts.

Communicatie en acties met UWV

7 mei 2019

Kopie van doorverwijzing van UWV naar SMB van Londen voor Ziektewet-uitkering.

21 mei 2019

Bericht naar UWV dat ik nog steeds geen oproep van een bedrijfsarts had gekregen.

24 mei 2019

Herhaald verzoek van ZW UWV Breda aan SMB Van Londen om ziekmelding in behandeling te nemen.

27 mei 2019

Bericht van mij naar ZW UWV Breda, dat een kopie van de brief van 24 mei aan SMB Van Londen door mij in goede orde was ontvangen.

6 juni 2019

Bericht van mij naar UWV dat ik nog steeds geen oproep voor een bedrijfsarts had ontvangen.

11 juni 2019

Bericht door UWV dat mijn dossier was doorgestuurd naar een collega van de ZW.

12 juni 2019

Gebeld door UWV, SMB van Londen had kaartje ivm bedrijfsarts gestuurd.

Dit was, zonder dat ík het wist, al op 3 juni door UWV ontvangen.

Per bericht had ik aan UWV bevestigd, dat ik op verzoek van UWV gebeld had met SMB Van Londen voor afspraak met bedrijfsarts.

15 juni 2019

Expliciet bericht van mij naar UWV dat UWV nu daadwerkelijk actie dient te ondernemen. Tevens had ik in dit bericht vragen aan het UWV gesteld, waarvan ik verwachtte dat het UWV mijn vragen zou beantwoorden.

17 juni 2019

Gebeld door UWV dat mevrouw Bosveld van SMB Van Londen deze ochtend niet bereikbaar zou zijn.

Ik had UWV bericht, dat UWV zich liet afwimpelen door SMB Van Londen.

CONCLUSIE AANGAANDE DE WERKWIJZE SMB VAN LONDEN:

SMB Van Londen weigert een bedrijfsarts in te schakelen. Niet alleen liegt en misleidt SMB Van Londen, maar wil tevens niet doorgeven bij welke arbodienst dit zou moeten gebeuren.

Mijn bericht van 15 juni aan het UWV

Op 15 juni 2019 heb ik het UWV gevraagd daadwerkelijk actie te ondernemen aangaande mijn uitkering. Onderstaand citaat komt uit dit bericht:

“Hoewel ik ziek ben moet ik blijkbaar toch strijden voor een uitkering bij het UWV, terwijl ik naar mijn mening aan alle wettelijke voorwaarden heb voldaan om voor een uitkering bij het UWV in aanmerking te komen. Indien dit niet het geval mocht zijn, dan verneem ik dat graag van u, maar in dat geval bent u daar wel laat mee.

De reden dat ik geen uitkering krijg, heeft wellicht te maken met de misdragingen van mijn voormalige werkgever, die zowel gedurende mijn dienstverband als daarna, wet- en regelgeving aan zijn laars lapt. Onder meer weigerde mijn werkgever (SMB Van Londen) ten tijde van mijn ziekmelding een bedrijfsarts in te schakelen, terwijl mijn klachten dermate ernstig waren (en nog altijd zijn), dat het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht zou zijn. Continu wordt ik door mijn voormalige werkgever Van Londen aan het lijntje gehouden met betrekking tot het maken van een afspraak bij een bedrijfsarts. Het is duidelijk dat Van Londen geen afspraak bij de bedrijfsarts wil regelen (en mij ook geen open spreekuur aanbiedt, zoals de wet dat verplicht) en evenmin bereid te zijn een “ziek uit dienst” formulier van het UWV in te vullen.”

Naar aanleiding van mijn bericht van 15 juni dat bovenstaand citaat bevat, heeft het UWV geen reactie gegeven aangaande mijn vraag of ik al dan niet aan de wettelijke voorwaarden heb voldaan om in aanmerking te komen voor een uitkering! Daaruit concludeer ik, dat ik aan alle wettelijke voorwaarden heb voldaan om voor een uitkering in aanmerking te komen, anders zou ik dat zeker van het UWV hebben vernomen.

Wat is dan het probleem om mij een uitkering toe te wijzen? Het probleem is blijkbaar, dat SMB Van Londen niet wil meewerken aan het invullen van het formulier “ziek uit dienst” en weigert een bedrijfsarts in te schakelen. In de door SMB Van Londen gestuurde e-mail van 21 juni beweert SMB Van Londen zelfs dat dit niet mogelijk is, omdat ik niet meer in dienst ben. Het UWV wil juist dat SMB Van Londen een bedrijfsarts inschakelt.

Ik ben uiteindelijk het slachtoffer van alle getreiter, misleiding en de incompetente werkwijze.

Ik vind het ongehoord dat het UWV het toestaat, dat een voormalige werkgever de aanvraag van mijn uitkering kan tegenhouden, terwijl diezelfde werkgever wet- en regelgeving aan zijn laars lapt.

Ik verwacht van het UWV schriftelijk antwoord op onderstaande vragen:

Vraag 1:
Wiens verantwoordelijkheid is het dat SMB Van Londen medewerking verleent aan de eisen van het UWV om in mijn geval een bedrijfsarts in te schakelen en het formulier “ziek uit dienst” in te vullen? Met andere woorden: indien SMB Van Londen weigert mee te werken, wie zal dit dan (al dan niet middels een juridische procedure) moeten afdwingen? Kunt u bij het geven van het antwoord op de vraag het betreffende wetsartikel en/of relevant citaat toevoegen?

Vraag 2:
Heeft SMB Van Londen reeds het formulier “ziek uit dienst” ingevuld?
Overigens lijkt mij dit niet waarschijnlijk, omdat SMB Van Londen geen bedrijfsarts had ingeschakeld en zich niet adequaat kan verantwoorden.

Vraag 3:
Is het mogelijk om na het einde van het dienstverband een bedrijfsarts in te schakelen? Indien dit mogelijk is, welke termijn geldt hier voor? Indien een bedrijfsarts niet meer ingeschakeld kan worden, wie is dan verantwoordelijk?

MIJN CONCLUSIE AANGAANDE DE DIENSTVERLENING VAN HET UWV

U kunt zich wellicht voorstellen, dat in mijn geval totaal geen sprake is van zogenaamde “dienstverlening” van het UWV; ik zit ziek thuis en zit niet te wachten op ambtenaren, die niet of slechts gedeeltelijk reageren op mijn berichten en daardoor medeplichtig zijn bij het frustreren voor de aanvraag van mijn uitkering.

MIJN EIS BIJ MIJN KLACHT

Ik eis dat het UWV mij ondersteunt en actief helpt om mij een ZW-uitkering toe te wijzen!

Met vriendelijke groet,
Werkneemster

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s