Nederland is een dictatuur – deel 1

Een overzicht van de reeks artikelen “Nederland is een dictatuur” vindt u hier.

U leest het goed! Nederland is een dictatuur, waarbij de heersende krachten of ware machthebbers parasiteren op de energie van de mensheid! Helaas is deze bewering geen grapje, maar bittere realiteit. Het is de kunst om de dictatuur te gaan doorzien, terwijl u vanaf uw geboorte onderhavig bent geweest aan zeer geraffineerde indoctrinatie, propaganda en leugens met het doel u zo onwetend mogelijk te houden. Het systeem in Nederland is ontworpen om de bevolking te onderdrukken, uit te buiten en in slavernij te houden. Hoewel steeds meer mensen wakker beginnen te worden en gaan doorzien dat zij niet in vrijheid leven, is op het moment van schrijven van deze reeks artikelen het overgrote deel van de mensen zich nog onbewust van de ernst van de situatie. Deze mensen zijn nog in de veronderstelling dat het systeem is ontworpen om de mensheid en/of de bevolking te dienen. Tevens denken deze mensen dat zij in vrijheid leven, omdat zij één maal per vier jaar met een potlood of een druk op de knop een vakje rood mogen maken, terwijl zij als kuddedieren volledig door het systeem worden geleefd. De zogenaamde vrijheid van de mensen ligt enkel binnen het vrijheidsbeperkende systeem, dat door het opleggen van wet- en regelgeving iedere dag de mensen weer een stukje van hun resterende vrijheid ontneemt. Overigens beperken de krachten achter deze dictatuur zich niet alleen tot Nederland. Over de gehele wereld worden de mensen afhankelijk gemaakt van centraal gecontroleerde systemen, waarbij de centralisatie van macht mogelijk wordt gemaakt door de snelle technologische ontwikkelingen.

De richting van de technologische ontwikkelingen wordt gestuurd door de achter de schermen heersende krachten, zodat deze ontwikkelingen passen binnen de agenda van de machthebbers. In plaats van dat de technologische ontwikkelingen de mensen voorspoed, welvaart en vrije tijd zouden hebben kunnen geven, is moeder aarde de totale vernietiging nabij en gaat de westerse bevolking geleidelijk aan ten onder aan welvaartsziekten, vervuiling en onderlinge verdeeldheid en strijd. De agenda van de machthebbers heeft enkel ten doel om de gehele mensheid op aarde volledig te onderwerpen aan het door hen ontworpen systeem, dat bestaat uit vele subsystemen en met de dag krachtiger wordt. Om als individu in de westerse maatschappij te kunnen overleven, zal deze zich moeten conformeren aan het door de machthebbers opgelegde systeem met bijbehorende vrijheidsbeperkende wetten en regels. Wanneer de heersende krachten erin slagen de mensen volledig hun mogelijkheden te ontnemen om zelf te beschikken over hun basisbehoeften, dan kan de bevolking volledig worden gecontroleerd middels de machtscentra. De volledige dictatuur en onderdrukking zal dan voor de onderdrukte mensen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zonder dat daarbij op grote schaal slachtoffers vallen.

De basisbehoeften voor ieder mens zijn eten, drinken, beschutting tegen warmte en koude, waarbij geleefd zou moeten worden in harmonie met zichzelf en de mensen om hen heen. Deze basisbehoeften hadden de mensen vele generaties terug nooit uit handen mogen geven aan een groep machtswellustelingen, maar helaas was dat destijds na een hevige strijd toch gebeurd. Na deze strijd leefden de mensen in diverse feodale stelsels, waarbij de bevolking werd overheerst door de machthebbers, die in kastelen en paleizen door het hele land lokaal de bevolking onder de duim hielden. Destijds was voor de bevolking duidelijk te zien waar de macht lag en wie de onderdrukkers waren. Tegenwoordig leeft het nageslacht van deze machthebbers heimelijk tussen de mensen en zorgen zij ervoor dat hun telgen op de machtige posities in het systeem komen. Daarbij wordt het volk de illusie gegeven, dat ieder geschikt of getalenteerd individu kans maakt op een goede positie in het systeem en dat het systeem er voor de mensen uit het volk is.

Aan de hand van het avontuur dat René Mäkel naar aanleiding van zijn laatste werkgever heeft beleefd, kunt u niet anders dan de conclusie trekken, dat ook u in een dictatuur leeft. In dit avontuur wordt onder meer ingegaan wat de rechten zijn van een werknemer en hoe deze zijn recht kan halen (of juist niet), indien een werkgever zich jegens een werknemer durft te misdragen en daarbij zelfs meerdere misdrijven pleegt. Bij het aandachtig lezen van dit avontuur, zult ook u tot de conclusie komen, dat het rechtssysteem een wassen neus is. René Mäkel is een proletariër en het rechtssysteem is er derhalve niet om hem van dienst te zijn, maar de heersende klasse. De vraag is of u de huidige voor het oog verborgen klassenmaatschappij accepteert én accepteert dat het rechtssysteem, dat een subsysteem is van het gehele systeem, enkel is ontworpen om de agenda van de ware machthebbers te dienen. Indien u dit accepteert, dan zult wellicht u en in ieder geval de jongere generaties in de nabije toekomst leven in een zichtbare dictatuur. In deze dictatuur zal net als in vroeger tijden duidelijk zijn waar de macht ligt en de vrijheid van de bevolking tot een minimum zijn beperkt.

WAT IS EEN DICTATUUR?

Voordat u kunt lezen over het avontuur van René Mäkel, is het handig om een (beperkte) definitie te geven van een dictatuur. Om te beginnen hoeft een dictatuur niet negatief te zijn. Een dictatoriaal bewind kan het beste voor hebben met alle bewoners van een bepaald grondgebied. Dit zou een lastige opgave kunnen zijn, indien er groeperingen of stammen op dat grondgebied leven, die graag aan de macht zouden willen komen en daarbij andere groepen of stammen zouden willen benadelen, uitbuiten of zelfs vernietigen. In een dergelijk geval kan het niet anders, dat een vredelievende dictator signalen moet afgeven in de vorm van geweld om escalatie van geweld te voorkomen. Libië is hier helaas een goed voorbeeld van. Nadat dictator Moammar al-Qadhafi door ingrijpen van de westerse landen was gedood, was de welvaart als sneeuw voor de zon verdwenen en is een bloedige onderlinge machtsstrijd nog altijd aan de orde van de dag.

Helaas zijn de meeste dictaturen niet vredelievend voor de bevolking. Een dictatuur kan duidelijk te herkennen zijn voor de onderdrukte bevolking, maar het kan ook zijn dat de dictatuur zo geraffineerd in elkaar zit, dat deze niet direct voor de onderdrukte bevolking te doorzien is. Ongeacht of een niet vredelievende dictatuur openlijk (h)erkend wordt door de bevolking of dat deze door geraffineerde propaganda niet meer door de massa is te herkennen, heeft een dergelijke onderdrukkende dictatuur altijd de onderstaande eigenschappen:

  1. Het belangrijke deel van bevolking leeft in angst en onwetendheid;
  2. De bevolking heeft een beperkte vrijheid;
  3. De bevolking is onwetend over de geheimen van de machthebbers;
  4. Corrupte mensen uit het volk steunen uit egocentrische belangen het corrupte systeem;
  5. Een selecte groep mensen (de machthebbers) heeft de werkelijke macht.

Bovenstaande vijf punten zijn helaas volledig van toepassing voor de huidige maatschappij in Nederland, dat volgens de indoctrinatie en propaganda een democratisch en vrij land zou moeten zijn. De kunst is om bovenstaande punten voor uzelf te gaan doorzien. Onderstaande uitleg zal wellicht enige opheldering geven. Overigens zal het ego bij veel mensen een belemmering zijn, zodat zij onderstaande uitleg geheel of ten dele zullen ontkennen. Deze mensen willen niet inzien dat zij slaaf zijn in een zeer geraffineerde dictatuur.

AD 1 – In een onderdrukkende dictatuur leeft het belangrijke deel van de bevolking in angst en onwetendheid. Voor Nederland betekent dit, dat van de beroepsbevolking de mensen bang zijn om hun behaalde positie (baan, beroep, functie of aanzien) in het systeem te verliezen, terwijl deze functies actief het onderdrukkende systeem in stand houden. Vooral de mensen die een beter betaalde functie in het systeem hebben weten te bemachtigen (ten koste van anderen), zullen doorgaans er alles aan doen om hun mooie positie te behouden. De mensen die geen actieve functie hebben weten te bemachtigen (uitgezonderd de mensen die nog te jong of te oud zijn) en dus werkloos zijn, hebben een passieve functie: zij moeten als afschrikmiddel dienen voor de mensen, die wel een actieve functie hebben weten te bemachtigen.

Tevens zullen de meeste mensen zich gedragen zoals hun directe omgeving dat van hen verlangt. Een goed voorbeeld is een religieuze gemeenschap of een bedrijf, waarbij van de leden of werknemers bepaalde gedragspatronen worden verwacht. Indien een individu niet aan deze verwachtingspatronen kan of wil voldoen, dan zullen de andere leden van de gemeenschap dit kenbaar maken en eventueel gepaste maatregelen nemen.

AD 2 – De vrijheid van ieder individu behorend tot het volk is vanaf de geboorte uitermate beperkt, omdat ieder individu uit het volk in Nederland geen recht heeft op een stuk grond om op (en van) te leven. Hierdoor is het niet mogelijk op volwassen leeftijd met behulp van deze grond in zijn eigen basisbehoeften te kunnen voorzien. Wanneer een groep mensen volledig in zijn eigen basisbehoeften zou kunnen voorzien (autonomie), dan kan zonder druk geen macht over deze mensen worden verkregen. In Nederland en de andere verwesterde landen blijft het niet daarbij, omdat het kind mededrager wordt van de nationale staatsschuld, vanaf het moment dat het door de onwetende ouder wordt aangegeven bij de burgerlijke stand. Na enkele jaren moet het kind ook nog eens voldoen aan de leerplicht, zodat het op latere leeftijd geld kan verdienen om bestaansrecht te mogen hebben in het systeem. Met dit geld kan dan gedeeltelijk de basisbehoeften worden gekocht, waaronder een (huur)woning op een stuk grond.

AD 3 – Om een kwaadaardige dictatuur in stand te houden zijn geheimen een machtig wapen. Praktisch gezien betekent dit, dat het volk zo dom en onwetend mogelijk dient te worden gehouden. Zo probeerden de machthebbers in vroeger tijden de bevolking ongeletterd te houden en hielden zij zo lang mogelijk het verspreiden van de boekdrukkunst tegen. In Nederland worden de mensen middels het verplichte onderwijs klaargestoomd om gehoorzaam en gedwee een functie te kunnen vervullen in het systeem dat draait om fiat geld. Nadat de mensen uit het volk hun leerplicht hebben vervuld, zullen zij gedwongen dit fiat geld moeten gaan najagen om te kunnen (over)leven. De waarheid is, dat collectief gezien de mensen nooit hun schulden kunnen afbetalen en dat de staatsschuld moet blijven groeien om het fiat geldsysteem in stand te houden. Het onderwijssysteem maakt de goed te conditioneren (zogenaamd intelligente) mensen tot specialisten in hun vakgebied, terwijl de basis van dat vakgebied is gebaseerd op leugens. Dit geldt niet alleen voor economie, maar voor nagenoeg alle vakgebieden, inclusief genees- en natuurkunde.

AD 4 – Doorgaans is in een dictatuur de groep machthebbers met de werkelijke macht te klein om een meerderheid mensen onder controle te kunnen houden. Ook is sprake van een dictatuur, indien de meerderheid van de mensen het (bewust of onbewust) volledig eens is met het te voeren beleid en daarbij een minderheid mensen (ernstig) wordt benadeeld. Wanneer een kleine groep mensen de werkelijke macht in handen heeft weten te krijgen, dan zal deze groep altijd mensen uit de massa nodig hebben om de massa onder controle te houden. Deze mensen uit de massa kunnen in onwetendheid of bewust het (verborgen) dictatoriale bewind van de machthebbers steunen. In Nederland waren tijdens de Tweede Wereldoorlog de NSB’ers die bewust de machthebbers steunden, terwijl de mensen uit het volk in het huidige systeem simpelweg corrupt zijn, die wel weet hebben van de machthebbers en deze bewust steunen. Helaas werken veel mensen uit het volk door propaganda en indoctrinatie in onwetendheid én uit zelfbehoud mee het dictatoriale systeem in stand te gouden.

AD 5 – In een dictatuur heeft altijd een selecte groep mensen de macht. De waarheid is, dat de aristocratie middels het huidige systeem in Nederland en bijna de gehele wereld nog altijd de macht in handen heeft en het volk uitbuit, onderdrukt en tegen elkaar uitspeelt. De adel gebruikt de overheid als dekmantel en beheerst het gehele systeem, inclusief de politiek, de rechterlijke macht, de media en de bekende goede doelen! Stemmen tijdens de verkiezingen staat gelijk aan het accepteren van het theater, dat wordt geregisseerd door de aristocratie, waarbij het volk de illusie wordt gegeven dat de politiek de belangen behartigt van de stemgerechtigden.

HET DOORZIEN VAN DE DICTATUUR

Eén van de mogelijkheden om de dictatuur in Nederland te gaan doorzien, is het aandachtig lezen van een uitgebreid verslag van een individu uit het proletariaat, die in één avontuur veel onrecht heeft moeten doorstaan. U kunt dan lezen, dat dit individu tevergeefs heeft gestreden om zijn recht te halen, zodat hij uiteindelijk niet anders kon dan opgeven. De reguliere en door de aristocratie gecontroleerde media zullen u wel eens avonturen van burgers laten zien, waarbij hen onrecht is aangedaan, maar de verslaglegging is altijd beperkt en oppervlakkig. U mag niet in de gaten krijgen, dat het verborgen feodale stelsel ten grondslag ligt aan deze wantoestanden.

De aristocratie heeft mensen nodig, die helpen het systeem in stand te houden en zelfs in hun onwetendheid helpen het systeem met de dag krachtiger maken. Veel mensen leven nog altijd met de illusie, dat intelligente mensen goed op school kunnen leren en dat daardoor uiteindelijk de geschiktste mensen op bepaalde (vooral machtige) posities in het systeem komen. Afgezien van welke definitie voor intelligentie wordt gekozen, is het onderwijssysteem niet ingericht om de meest wijze en integere mensen op de machtsposities in het systeem te plaatsen. Middels het huidige onderwijssysteem gebeurt helaas precies het tegenovergestelde, zodat voornamelijk mensen die goed te conditioneren zijn op belangrijke posities in het systeem worden geplaatst. Daarbij zullen de ambitieuze grote ego’s, narcisten en psychopaten vaak een machtspositie nastreven. Mocht u nog in de waan zijn, dat psychologische tests eerlijke en integere mensen helpt te selecteren, dan is wellicht deze reeks artikelen over “Psychologische tests” interessant voor u.

De in het onderwijs succesvol geconditioneerde mensen hebben bewezen, dat zij zich als goed geprogrammeerde kunstmatige intelligentie kunnen gedragen, net zoals een computer zonder bewustzijn dat doet. Hierdoor zouden zij kunnen voldoen aan alle geschreven- en ongeschreven wetten, regels, voorschriften, procedures… ga maar door. Helaas blijkt te vaak, dat deze grote ego’s zich niet aan de regels houden wanneer zij eenmaal een machtspositie hebben weten te bemachtigen. Mensen met status en aanzien krijgen daardoor te vaak voorkeursbehandelingen en mensen behorend tot het proletariaat worden regelmatig doelbewust door deze grote ego’s benadeeld.

Indien mensen met een minder hoge functie getuige zijn van deze wantoestanden, dan houden zij bijna altijd hun mond, omdat zij bang zijn hun positie in het systeem te verliezen. Ook de mensen met een hoge functie zullen er alles aan doen om hun functie te behouden. Daarbij zullen zij liegen, bedriegen, manipuleren en samenzweren ten koste van iemand met een lagere functie in het systeem, teneinde hun functie en daarmee het systeem in stand te houden.

Om er toch voor te zorgen dat die paar enkele zeer integere en sterke mensen hun mond zullen houden, is geheimhouding troef! Tegenwoordig is het bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst normaal, dat de werknemer een plicht tot geheimhouding aangaat. Indien de aspirant werknemer (sollicitant) dat weigert, dan gaat de arbeidsovereenkomst niet door. Doordat het systeem in Nederland in stand wordt gehouden door de beroepsbevolking, is het systeem enkel door deze plicht tot geheimhouding verworden tot een dictatuur. Helaas misbruikt de overheid ook deze plicht tot geheimhouding om activiteiten te kunnen uitvoeren, die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik ben gedurende mijn leven meerdere mannen tegengekomen, die die voor defensie op geheime missies in het buitenland zijn geweest, terwijl deze missies destijds niet goedgekeurd waren door de Tweede Kamer. Deze mannen mochten niets over hun geheime missies vertellen, omdat zij middels hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht hadden.

Indien u bovenstaande (nog) niet doorziet of niet wilt geloven, dan kunt u dit zelf aanschouwen door in deze reeks   artikelen “Nederland is een dictatuur” een avontuur van René Mäkel te lezen. In dit avontuur met vele facetten maken zogenaamde grote namen zich schuldig aan misdrijven, leugens, bedrog en censuur jegens René. In deze artikelen worden betrokken bedrijven, instanties en personen met naam en toenaam genoemd met het doel het systeem uit de anonimiteit te halen en een gezicht te geven.

Een gedachte over “Nederland is een dictatuur – deel 1

  1. Volledig mee eens! We mogen hier kiezen op vrijblijvende kreten uitbrakende koppen, en het slaafse journaille papegaait ze wel na i.p.v. ze op hun praktijk af te rekenen. O.m. VK, NRC en Trouw hebben hun opinie- en discussiepagina’s de deur uitgedaan, want hun linkse doctrines werden stelselmatig onderuitgehaald, waar ze geen antwoord op hadden. Referenda werden genegeerd, de bevolking is volledig monddood gemaakt. De volksverlakkende en landverradende NSB is na WOII helemaal niet verdwenen, maar is gemetamorfoseerd in partijen als de VVD, CDA, PvdA, D66, GL als stevig in het zadel zittend kartel, dat werkelijk alle bestuursorganen die ertoe in een ijzeren greep heeft en houdt. En het ergste is nog de import van de fascistische islam, het grootste gevaar dat ons bedreigt. Hoe deze incompetente regering keer op keer met leugens, bedrog en vele miljarden kostende debacles wegkomt zegt voldoende, Berlusconi maakt een diepe buiging voor ons, net als de Stasi, waarvan ze de overtreffende trap hebben voortgezet. En dat dus dankzij een door en door verrot politiek systeem dat ze angstvallig in stand houden, want hun enige houvast.

    Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s