Nederland is een dictatuur – deel 10

OP WELKE WIJZE DE RECHTER WEL HAD MOETEN OORDELEN

Eenvoudig geformuleerd had de door Nucletron/Elekta ingehuurde advocaat, de heer mr. drs. A.J.P. van Beurden, geëist dat ik onvoorwaardelijk mijn medewerking diende te verlenen bij de aanvraag van het octrooi (patent) en dat ik aan Nucletron/Elekta boetes diende te betalen, omdat ik mij niet zou hebben gehouden aan de arbeidsovereenkomst. De eis van Nucletron werd voor het belangrijkste deel door de zeer oneerlijke en derhalve gemene rechter ingewilligd, mr. R.J.B. Boonekamp. In de voorgaande artikelen hebt u kunnen lezen, dat het vonnis van de rechter nergens op sloeg en dat hij via vele (opzettelijke) misstappen uiteindelijk mij in mijn ongelijk had kunnen stellen. Hij had zelfs het lef mij te veroordelen tot het betalen van de proceskosten aan Nucletron/Elekta! Als de rechter eerlijk en integer was geweest, dan had hij in zijn vonnis gezet, dat de arbeidsovereenkomst nietig was en dat in de vaststellingsovereenkomst de nog enige geldige afspraken waren vastgelegd.

Hoewel er juridisch gezien zowel fouten in de arbeids- als in de vaststellingsovereenkomst stonden, was het doel van de vaststellingsovereenkomst heel duidelijk: het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en het verlenen van algehele en finale kwijting. Volgens het Haviltex Arrest waren de fouten in beide door Nucletron/Elekta opgestelde overeenkomsten niet mij aan te rekenen, zodat een eerlijke rechter de eisen van Nucletron had moeten afwijzen. Praktisch gezien betekende dit, dat Nucletron voor zijn eigen fouten had moeten opdraaien. Door toedoen van incompetente managers met veel te grote ego’s bleek Nucletron/Elekta mijn diensten nog nodig te hebben, nadat zij mij hadden kapot gemaakt en weggepest. In dat geval zou het mechanisme van vraag en aanbod in werking treden, waarbij ik door de situatie een soort monopolie positie had gekregen. Ik was de enige werknemer ter wereld, die aan de vraag van Nucletron kon voldoen! Dit betekende, dat ik voor mijn diensten kon vragen wat ik wilde, want ik was immers niet verplicht mijn diensten te verlenen aan Nucletron. Gezien wat de narcistische managers bij Nucletron bij mij hadden aangedaan, zou ik mijn diensten enkel voor een flink bedrag aanbieden. Helaas bleek mijn avontuur anders te zijn verlopen en nog lang niet voorbij te zijn.

CONTRACTBREUK

Niet alleen had Nucletron/Elekta zich schandalig misdragen en daarbij misdaden jegens mij gepleegd ten tijde van mijn dienstverband, maar ook nadat ik uiteindelijk uit wilsgebrek mijn handtekening had gezet onder de vaststellingsovereenkomst, bleef Nucletron zich jegens mij misdragen. Na het eindigen van mijn arbeidsovereenkomst, bleef Nucletron mij lastig vallen, omdat Nucletron mijn diensten toch nog nodig bleek te hebben. Daarbij werd zelfs afdreiging toegepast door advocaten in opdracht van Nucletron. Nucletron had zich dus niet gehouden aan de vaststellingsovereenkomst en daarmee eenzijdig contractbreuk gepleegd. Dat Nucletron destijds toch door een oneerlijke rechter in het gelijk was gesteld, doet niet ter zake. U kunt op deze website zelf lezen hoe de vork in de steel zit en hoe de betrokken witte boorden professionals (inclusief rechters) zich willens en wetens jegens mij hadden misdragen en mij nooit in mijn gelijk zullen stellen.

Deze witte boorden professionals durfden zich te misdragen en zelf misdaden jegens mij te begaan, omdat zij uit ervaring wisten dat zij ermee weg zouden komen. Anonimiteit is immers in het huidige systeem gewaarborgd. Niemand zou ooit ontdekken, welke professionals hun geld verdienen door zich te misdragen en daarbij wetgeving aan hun laars te lappen. Eventuele getuigen (collega’s) zouden hun mond nooit durven open doen, omdat zij niet alleen bang waren hun behaalde positie te verliezen, maar ook nog eens volgens hun arbeidsovereenkomst een plicht tot geheimhouding waren aangegaan. Het huidige systeem wordt actief in stand gehouden door een beroepsbevolking, die als brave loonslaven stilzwijgend van hoger hand hun orders aannemen. Veruit de meeste mensen in deze beroepsbevolking zijn bang hun positie te verliezen. Daarbij is de middels arbeidsovereenkomsten opgelegde geheimhouding voor werknemers troef! De massale geheimhouding van wantoestanden en misdaden die het daglicht niet kunnen verdragen, is de ware kracht van de dictatuur waaronder het grootste deel van de beroepsbevolking in Nederland gebukt gaat. De aristocratie gebruikt dit op geheimhouding gebaseerde systeem om heimelijk hun agenda te kunnen uitvoeren.

Gezien mijn vele ervaringen met het huidige rechtssysteem, zag ik er geen heil in om wederom een rechtszaak te beginnen, nadat ik het hervinden van mijn gezondheid weer een beetje op de rit had. Nucletron had toch gekregen wat het wilde hebben en dat kon nooit meer worden teruggedraaid. Ook naar de rechter stappen, omdat Nucletron contractbreuk had gepleegd, was voor mij volkomen zinloos. De hoogtes van schadevergoedingen zijn een lachertje in dit land, ook wanneer van kwade opzet sprake is. De rechterlijke macht is er voor de aristocratie, de grote bedrijven en heeft de opdracht mee te helpen het op angst en corruptie gebaseerde systeem in stand te houden. Omdat het systeem is ontworpen om de mensen uit te buiten, zal een proletariër in het huidige systeem dan ook vrijwel nooit zijn recht kunnen halen.

BETROKKEN PARTIJEN GEWAARSCHUWD VOOR PUBLICATIE

In plaats van het spel mee te spelen volgens de spelregels van het door de aristocratie gecontroleerde zielloze en tot op het bot corrupte en verrotte systeem, besloot ik het spel op mijn manier verder te spelen. Ik wilde het tot op het bot verrotte en corrupte systeem middels een nog te starten website openbaar gaan maken. U ziet hier het voorlopige resultaat. Ik ben dus een klokkenluider! Klokkenluiders worden door het op anonimiteit en geheimhouding gebaseerde systeem niet gewaardeerd. Middels deze website geef ik een deel van het anonieme systeem een gezicht. Hierbij noem ik de namen van de betrokken “professionals”, die zich jegens mij hadden misdragen. Tevens kunt u uitgebreid lezen op welke manier deze professionals zich jegens mij hadden misdragen. Het doel van deze website is tweeledig: een aan mij te betalen schadevergoeding en het anonieme, corrupte systeem aan de grote klok hangen. Met dit laatste wil ik bereiken, dat een kritieke massa mensen gaat inzien dat zij het door de aristocratie gecontroleerde systeem buitenspel moeten zetten, wil de mensheid een kans maken om een voor ieder mens en alle levende wezens op aarde een waardig bestaan te realiseren.

Hoewel mijn avontuur met Nucletron tot dusver genoeg bewijs levert dat het systeem tot op het bot verrot en corrupt is, besloot ik het avontuur uit te breiden. In “onze” zogenaamde rechtstaat zijn er naast de rechterlijke macht ook tuchtcolleges. De Orde van Advocaten en het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zijn officiële door de overheid (en dus de aristocratie) in het leven geroepen tuchtcolleges. Advocaten dienen zich te houden aan de Advocatenwet, waarbij de Orde van Advocaten toeziet dat advocaten zich aan deze Advocatenwet houden. Voor BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) geregistreerde zorgverleners is het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg het toegewezen orgaan, dat moet toezien dat zorgverleners zich aan de regels houden. Zowel het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg als de Orde van Advocaten nemen enkel een zaak in behandeling als een klacht wordt ingediend tegen een advocaat of BIG geregistreerde zorgverlener.

U begrijpt wellicht al, dat ik tegen de twee door Nucletron ingehuurde advocaten voor iedere advocaat afzonderlijk een procedure was gestart bij de Orde van Advocaten. Bovendien vond ik de dreigementen van de advocaat, die dreigde beslag te leggen op al mijn tegoeden en eigendommen, dermate ernstig, dat ik ook aangifte bij de politie had gedaan wegens afdreiging. Van een tuchtrechtelijke procedure tegen de door Nucletron/Elekta ingehuurde bedrijfsarts had ik al eerder verslag gedaan, waarvan u het eerste deel hier kunt lezen. Verderop in deze reeks artikelen kunt u een samenvatting lezen van de misdragingen van de bedrijfsarts én het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waarbij ik tevens expliciet uitspreek dat de betreffende bedrijfsarts én het Tuchtcollege corrupt zijn.

Ik vond het wel zo eerlijk om diverse betrokken partijen te waarschuwen, dat ik mijn avontuur in de nabije toekomst openbaar zou gaan maken en hierbij de namen van alle betrokken partijen zou noemen. Diverse betrokken partijen had ik dan ook begin februari 2016 een aangetekende brief gestuurd met een manuscript, waarin uitgebreid mijn avontuur bij Nucletron/Elekta was beschreven. In mijn begeleidende brief had ik aangegeven, dat men kon reageren op het manuscript. Deze brief was opgestuurd aan onderstaande personen:

 • De heer John Lapré, destijds algemeen directeur bij Elekta (voorheen Nucletron).
 • Mevrouw Thea Kalteren, zelfstandig bedrijfsarts.
 • Mevrouw mr. A.H. de Bosch-Kemper-Hilster, advocaat bij Vereenigde Octrooibureaux N.V. te Den Haag.
 • De heer drs. A.J.P. van Beurden, advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.

Ik vond het onzinnig om de politie, het Openbaar Ministerie, de Orde van Advocaten en het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te waarschuwen. Overigens was het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg toch gewaarschuwd, doordat de advocaat van mevrouw Thea Kalteren, de heer Pascal Willems, mijn manuscript ter verweer had ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Doordat ik de partijen de kans had gegeven te reageren op mijn manuscript, konden ze zelf bedenken, dat er wellicht een mogelijkheid zou bestaan om hun naam uit de publiciteit te houden. Hieraan zou natuurlijk een prijskaartje hangen, want geld was helaas nog het enige waarmee ik schadeloos kon worden gesteld.

Alle vier bovengenoemde personen hadden gereageerd op mijn brief met manuscript. De reacties waren zeer verschillend, echter geen van alle door mij bovengenoemde personen vond het blijkbaar nodig om een serieuze poging te doen hun naam uit de publiciteit te houden. Ik vond dit bizar, omdat het niet alleen ging om hun persoonlijke naam, maar in drie gevallen ook om de naam van de onderneming waarbij ze in dienst waren. Wanneer ik eenmaal mijn verhaal in de publiciteit had weten te brengen, zou de reputatieschade voor genoemde ondernemingen aanzienlijk kunnen zijn met alle gevolgen van dien. Blijkbaar achtten de betrokken professionals zich beschermd door het systeem. Wellicht waanden zij zich onaantastbaar of dachten zij dat ik het lef niet zou hebben om met mijn verhaal de publiciteit op te zoeken. Wanneer ik het lef wel zou hebben, dan was het nog maar de vraag of het mij zou lukken de publiciteit te halen. De bevolking wordt immers overspoeld met eindeloze en zinloze informatie uit diverse media, zodat voor mij de kans uitermate klein zou zijn grootschalige aandacht te krijgen voor mijn avontuur.

Hieronder (in de volgende artikelen) worden de reacties van betrokken professionals omschreven. Voor iedere professional afzonderlijk wordt beschreven op welke manier deze zich jegens mij had misdragen en in sommige gevallen zelfs misdaden jegens mij had begaan. Vervolgens wordt de rol van het systeem beschreven, die uiteindelijk de misdragingen en misdaden mogelijk had gemaakt of naderhand accepteerde, door deze misdragingen (en misdaden) door de vingers te zien.

REACTIE VAN DE HEER JOHN LAPRÉ

De heer John Lapré was na het vertrek van Jos Lamers de hoogste baas van Nucletron/Elekta geworden en daarmee verantwoordelijk voor de misdragingen van het personeel. Hieronder kunt u de reactie lezen van de heer John Lapré op mijn brief met manuscript. Zijn brief was gedateerd op 16 februari 2016:

Beste René,

Hierdoor bevestigen wij de goede ontvangst van jouw brief van 3 februari jl met als bijlage jouw manuscript. Het lijkt ons niet nuttig om op de inhoud van jouw manuscript in te gaan en volstaan daarom met op te merken dat wij ons niet herkennen in de door jou geschetste feiten en omstandigheden.

Wat daar ook van zij, wij wijzen jou op de verplichting tot naleving van de vaststellingsovereenkomst, in het bijzonder het geheimhoudingsbeding (artikel 7 van de vaststellingsovereenkomst juncto artikel 15 en 18 van de arbeidsovereenkomst) en de verplichting van partijen om zich niet ongunstig over elkaar uit te laten (artikel 8 van de vaststellingsovereenkomst). Volledigheidshalve wijzen wij jou erop dat je gebonden bent aan de verplichtingen voortvloeiende uit de vaststellingsovereenkomst, zolang deze niet in rechte is vernietigd. Mocht je jouw verplichtingen niet nakomen door bijvoorbeeld in de publiciteit te treden, dan zullen wij ons beraden op onze positie.

Ten slotte nog het volgende. Voor zover je – ondanks het voorgaande – toch in de publiciteit treedt, dan verzoeken wij jou dringend de namen van de door jou genoemde (oud-) medewerkers van Nucletron/Elekta te fingeren, teneinde te voorkomen dat je hen onnodig (reputatie-)schade toebrengt.

Met vriendelijke groet,

John Lapré

Executive Vice-President Brachytherapy

President Nucletron B.V.

Samengevat had de heer Lapré geschreven, dat hij het niet nuttig vond in te gaan op mijn manuscript en zich niet herkende niet in de door mij geschetste feiten en omstandigheden. De heer Lapré ontkende mijn avontuur dus volledig. Vervolgens wees hij mij wel op mijn verplichtingen, die ik was aangegaan middels de vaststellingsovereenkomst. Volgens hem was ik door het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst ook gebonden aan de artikelen 15 en 18 uit mijn arbeidsovereenkomst, die respectievelijk gingen over mijn plicht tot geheimhouding en de boetebepaling, indien ik mij niet aan de arbeidsovereenkomst zou houden. Daarbij wees hij mij erop, dat ik mij diende te houden aan de vaststellingsovereenkomst, zolang deze niet door een rechter nietig was verklaard. Ten slotte verzocht hij mij dringend de namen van medewerkers van Nucletron/Elekta te fingeren, indien ik toch tot publicatie zou overgaan, teneinde te voorkomen dat ik onnodig (reputatie-)schade zou toebrengen.

Bovenstaande reactie van de heer Lapré was zeer interessant. De heer Lapré had middels mijn uitgebreide brief en manuscript vernomen, dat Nucletron zich niet alleen als een slecht werkgever jegens mij had misdragen, maar tevens meerdere misdrijven jegens mij had gepleegd. Wanneer de heer Lapré eerlijk en integer was geweest, dan had hij ingezien dat dit gedrag niet bij een nette en respectabele werkgever paste, zoals Nucletron/Elekta pretendeerde te zijn. Hij had dan niet alleen een poging gedaan om de door mij geleden schade te compenseren, maar ook hij had maatregelen getroffen om herhaling van dergelijke misstanden te voorkomen. De heer Lapré ontkende echter de misdragingen van Nucletron/Elekta, zodat ik ook niet kan geloven dat hij zich zou hebben ingezet dergelijke misstanden bij Elekta in de toekomst te voorkomen.

Desondanks dat de heer Lapré de misdragingen van Nucletron/Elekta ontkende, vond hij het blijkbaar wel nodig om mij te wijzen op de zowel volgens hem door mij aangegane plicht tot geheimhouding als de boetebepaling. Hierbij noemde hij mijn arbeidsovereenkomst, terwijl deze toch echt per 31 oktober 2012 nietig was geworden, zoals overeen was gekomen in de vaststellingsovereenkomst. Daarbij noemde de heer Lapré ook de volgens de vaststellingsovereenkomst aangegane verplichting van partijen om zich niet ongunstig over elkaar uit te laten. Betekende deze verplichting dat waarheid aangaande misdragingen en misdrijven jegens werknemers door managers bij Nucletron/Elekta ook niet door mij naar buiten mocht worden gebracht? Het wordt nog meer bizar, daar de heer Lapré van mening was, dat ik mij diende te houden aan de vaststellingsovereenkomst, terwijl het Nucletron/Elekta zelf was, die zich na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet aan de vaststellingsovereenkomst had gehouden door mij na mijn dienstverband lastig te blijven vallen en derhalve contractbreuk had gepleegd! Het doet niet ter zake, dat een oneerlijke rechter aan deze contractbreuk had meegewerkt en zelfs Nucletron/Elekta in het gelijk had gesteld. Dat deze vaststellingsovereenkomst middels afdreiging (een misdrijf) was verkregen, werd natuurlijk ook volledig door de heer Lapré genegeerd. Toch gaf de heer Lapré in zijn brief impliciet toe dat werknemers van Nucletron/Elekta zich jegens mij misdragen hadden, omdat hij mij dringend verzocht hun namen onherkenbaar te maken in het geval ik toch tot publicatie zou overgaan. Of blufte de heer Lapré hier? In ieder geval weiger ik mijn medewerking te verlenen aan leugens, bedrog en misdrijven tegen onschuldige loonslaven. Aan bluffen weiger ik mijn medewerking te verlenen. Wanneer Nucletron/Elekta inderdaad niets te verwijten viel, dan zou mijn avontuur aangaande Nucletron/Elekta toch enkel over rozengeur en maneschijn gaan en hoefde ik toch geen namen van werknemers onherkenbaar te maken?

Natuurlijk hebt u de namen van de werknemers die zich jegens mij misdroegen reeds kunnen lezen. Indien de namen van de betrokken medeplichtigen onherkenbaar waren gemaakt, dan was deze reeks artikelen voor de meeste mensen niet interessant genoeg om aandacht aan te besteden. Deze website “De Loonslaaf” heeft tot doel het tot op het bot verrotte en corrupte systeem een gezicht te geven en dat kan alleen door het noemen van namen van (rechts)personen, ondernemingen en instanties. Zolang mensen met machtsposities zich ongestraft onder het mom van geheimhouding en anonimiteit kunnen blijven misdragen, doordat de witte boorden elkaar daarbij de hand boven het hoofd blijven houden, zal het verrotte systeem in stand worden gehouden. Dit systeem zal met het verstrijken van de tijd in kracht toenemen, totdat de mensen in een vervolmaakte dictatuur leven.

Elekta te Veenendaal presenteert zichzelf als een onderneming dat het beste met de mensheid voor heeft en dit doet door apparatuur op de markt te brengen om kanker te bestrijden. Helaas laat mijn avontuur zien, dat Elekta wordt geleid door mensen die primair uit zijn op geld. Tevens zijn deze mensen voornamelijk bezig de door hun ego gecreëerde werkelijkheid gebaseerd op leugens en bedrog te beschermen, door misbruik te maken van de contractueel vastgelegde plicht van werknemers om geheimhouding te betrachten. Daarbij weten deze grote ego’s uit ervaring dat veruit de meeste werknemers bang zijn om hun positie te verliezen en liever een oogje dichtknijpen, dan dat zij het risico lopen om in de problemen te komen. Het interesseert deze grote ego’s en machtswellustelingen niet of daarbij slachtoffers worden gemaakt, zolang zij hun eigen egocentrische belangen maar worden gediend.

Hieronder kunt u in het overzicht zien, welke misdragingen en misdrijven Nucletron/Elekta jegens mij had gepleegd met het doel mij ziek en overspannen te maken, zodat ik uiteindelijk voor een luttel bedrag door wilsgebrek middels een vaststellingsovereenkomst zou “instemmen” mijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook zijn hieronder de misdragingen door Nucletron/Elekta jegens mij vermeld, die na mijn dienstverband hebben plaatsgevonden.

 • De manager (Wilko van Erp) van de afdeling waarop ik werkte, besloot op een gegeven moment mij weg te pesten, door mij onder meer het werken onmogelijk te maken. Dit wegpesten was niets anders dan opzettelijke (psychische) mishandeling, dat volgens de wet een misdrijf is.
 • Wilko van Erp had mij een slechte jaarlijkse beoordeling gegeven aangaande mijn functioneren. Vervolgens deed hij er alles aan om het door mij aangevraagde onderzoek bij mijn collega’s naar mijn functioneren (360 graden review) te frustreren.
 • Wilko van Erp kreeg bij zijn pesterijen volledige medewerking van de manager van personeelszaken (Erik Lubberman) en zijn ondergeschikte (Monique Struick).
 • Nadat ik op een gegeven moment niet meer kon en mij op 25 juli 2012 had ziekgemeld, vernam ik een dag later per aangetekende brief en email van personeelszaken, dat mijn ziekmelding niet werd geaccepteerd. Dit mocht volgens de wet niet! In artikel 14, lid 1, sub b van de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de werkgever de plicht heeft om zich voor een aantal taken te laten bijstaan door deskundigen, waaronder het inroepen van deskundige bijstand wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is zijn werk uit te voeren.
 • In de aangetekende brief en email van personeelszaken stond tevens, dat ik werd “uitgenodigd” voor een gesprek met personeelszaken, waarbij Wilko van Erp aanwezig zou zijn. Dit mocht eveneens niet, omdat personeelszaken na mijn ziekmelding een bedrijfsarts had moeten inschakelen.
 • Het gesprek met personeelszaken had nooit mogen plaatsvinden. Personeelszaken bleek niet geïnteresseerd te zijn in mijn problemen en Erik Lubberman “bood” mij enkel aan voor een luttel bedrag middels een vaststellingsovereenkomst mijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het zogenaamde “aanbod” om mijn arbeidsovereenkomst te beëindigen was gezien de situatie pure afdreiging, dat volgens de wet een misdrijf is
 • Omdat ik in eerste instantie de door personeelszaken “aangeboden” vaststellingsovereenkomst weigerde, werd ik alsnog naar een door personeelszaken ingeschakelde bedrijfsarts gestuurd.
 • De bedrijfsarts in kwestie bleek mevrouw Thea Kalteren te zijn. Volgens mijn versie duurde het gesprek bij haar maximaal 3 minuten. Hoewel volgens het aan mevrouw Kalteren gerichte opdrachtformulier mijn huidige functie “onherstelbaar beschadigd was” en “geen andere functie beschikbaar was”, stuurde zij mij terug aan het werk. Ongeacht of ik wel of niet ziek was, had mevrouw Kalteren mij nooit naar mijn werk terug mogen sturen, daar ik door de voor mij onwerkbare situatie in ieder geval situatief arbeidsongeschikt was. In plaats dat mevrouw Kalteren mij situatief arbeidsongeschikt had verklaard, had zij het over werkhervatting, omdat volgens haar in mijn geval geen beperkingen waren, die resulteerden in enige mate van arbeidsongeschiktheid, terwijl zij middels het aan haar gerichte opdrachtformulier tevens op de hoogte was dat mijn werkgever zich jegens mij had misdragen door mijn ziekmelding in eerste instantie niet te accepteren en mij direct daarop een vaststellingsovereenkomst had “aangeboden”.
 • Mevrouw Kalteren had niet onderzocht of ik ziek en/of overspannen was, terwijl zij dat gezien mijn situatie volgens de richtlijnen wel had moeten doen.
 • Hoewel mevrouw Kalteren in haar spreekuurverslag had geadviseerd dat met de werkgever tot een adequate oplossing diende te worden gekomen, werd dit advies door Erik Lubberman van personeelszaken niet opgevolgd. Ik kon enkel “kiezen” uit of op mijn bestaande werkplek onder dezelfde ziekmakende omstandigheden mijn werkzaamheden te hervatten of de vaststellingsovereenkomst “accepteren”.
 • Nadat ik vrije dagen had opgenomen om een advocaat te raadplegen, werd ik helaas door deze advocaat verkeerd geadviseerd. Kort daarop “accepteerde” ik wegens wilsgebrek de vaststellingsovereenkomst.
 • Nadat de vaststellingsovereenkomst was ondertekend, bleek Nucletron/Elekta mijn diensten nog nodig te hebben. Ik werd daardoor ook na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door Nucletron/Elekta lastig vallen, terwijl nota bene overeen was gekomen, dat partijen elkaar algehele en finale kwijting over en weer hadden verleend.
 • Omdat ik weigerde voor een luttel bedrag mijn diensten aan Nucletron/Elekta te verlenen, werden achtereenvolgens twee advocaten op mij af gestuurd om mij middels leugens, misleiding en dwang over te halen (of te dwingen) onvoorwaardelijk mijn diensten aan te bieden. De betreffende advocaten waren achtereenvolgens mevrouw mr. A.H. de Bosch-Kemper-Hilster, in dienst van Vereenigde Octrooibureaux N.V. te Den Haag en de heer drs. A.J.P. van Beurden werkzaam bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.
 • De heer drs. A.J.P. van Beurden paste overduidelijk afdreiging toe om mij te dwingen onvoorwaardelijk mijn diensten aan Nucletron/Elekta te verlenen. Hij dreigde met torenhoge boetes en beslag te laten leggen op al mijn tegoeden en bezittingen.
 • Omdat ik niet aan de dreigementen van de heer van Beurden gehoor had gegeven, werd ik gedaagd in kort geding. Voor zover ik weet, had de heer Van Beurden nooit daadwerkelijk de opdracht gegeven beslag te laten leggen op mijn tegoeden en bezittingen.

De heer Lapré vindt het blijkbaar gerechtvaardigd dat een werkgever zich misdraagt en zelfs misdaden pleegt jegens een werknemer, die zich nauwelijks kan verdedigen wegens de op hem rustende plicht tot geheimhouding op alle bedrijfsactiviteiten. Nadat ik de heer Lapré erop had gewezen dat ik de publiciteit zou opzoeken, werd wederom door de heer Lapré met rechtsmaatregelen gedreigd. De wereld van de heer Lapré bestaat derhalve uit leugens, bedrog, misleiding en het inboezemen van angst middels dreigementen, die door geheimhouding en angst van collega’s in stand gehouden moet worden. Toch had de heer Lapré een zeer belangrijke functie binnen Elekta weten te bemachtigen.

Ik hoop dat u begrijpt dat Elekta te Veenendaal niet in uw gezondheid is geïnteresseerd. Elekta maakt immers met opzet hun eigen ongewenst geworden werknemers ziek, omdat dit blijkbaar financieel het voordeligst is! We zullen zien of dit op langere termijn waar blijkt te zijn. Elekta heeft er zelfs belang bij dat u kanker krijgt. Indien kanker voorgoed zou verdwijnen, dan zou daarmee eveneens het bestaansrecht van Elekta verdwijnen.

Net als bij zoveel andere bedrijven, overheidsinstellingen, stichtingen en zelfs goede doelen, zijn het de egocentrische machtswellustelingen die de machtsposities binnen deze organisaties nastreven en bijna altijd weten te bemachtigen. Deze grote ego’s zullen er alles aan doen het door hen gecreëerde zelfbeeld van zogenaamde eer, goede naam en reputatie te behouden, terwijl de werkelijkheid aangaande hun gedrag en handelen meestal niet iets is om trots op te zijn.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s