“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 1

Deze reeks artikelen laat voornamelijk aan de hand van afbeeldingen zien, dat de geschiedenis door de huidige machthebbers grondig is veranderd. Dit betekent, dat de officiële geschiedenis is gebaseerd op leugens, zoals deze tegenwoordig nog altijd op (basis)scholen, universiteiten en in de reguliere media in hapklare brokken wordt voorgeschoteld. De ware geschiedenis van de mensheid wordt door de overwinnaars voor het volk verborgen gehouden, met het doel dat de massa niet in de gaten heeft, dat zij worden geleefd door een systeem, dat is ontworpen door diezelfde overwinnaars van een vreselijke en waarschijnlijk langdurige wereldoorlog. Deze oorlog was een waarachtige wereldoorlog en eindigde ogenschijnlijk ergens rond de 170 jaar geleden, waarbij de mensheid de totale vernietiging nabij was.

Deze wereldoorlog had tot gevolg, dat de mensheid wat betreft technologie en menselijkheid heel veel had verloren. Doordat zoveel was vernietigd, was het mogelijk dat als het ware een soort “reset” kon plaatsvinden. Deze reset had tot gevolg dat ogenschijnlijk de mensheid wat betreft technologie en menselijkheid nagenoeg vanaf nul een beschaving diende op te bouwen. Ogenschijnlijk, omdat de winnaars van deze wereldoorlog wel de volledige beschikking hadden over (ware) wetenschap en (ware) technologie, die voor deze wereldoorlog bekend was bij het merendeel van de mensen over de gehele wereld. Anders gezegd, de zogenaamde industriële revolutie is gebaseerd op leugens. De industriële revolutie, nagenoeg alle belangrijke uitvindingen en “wetenschappelijke” ontdekkingen en ontwikkelingen zijn georkestreerd door de overwinnaars om de technologische ontwikkelingen een bepaalde kant op te sturen.

Deze georkestreerde technologische ontwikkelingen hadden tot doel om de macht te centraliseren, waarbij de overwinnaars ervoor zorgden, dat zij de door hen gecreëerde machtsposities innamen. Het doel was om uiteindelijk de gehele aarde te kunnen controleren, waarbij de mensen als zielloze slaven zouden kunnen worden uitgebuit, gebruikt en misbruikt. Om deze reden zijn zowel de moderne technologie en de systemen in de westerse maatschappij nagenoeg allemaal gecentraliseerd. De overwinnaars hebben het zelfs voor elkaar gekregen, dat de basisbehoeften van de westerse mens centraal worden gecontroleerd. Het gevolg is dat mensen vanaf hun geboorte in hun onwetendheid verplicht zijn mee te doen aan een systeem, waarbij de macht met het verstrijken van de tijd steeds verder wordt gecentraliseerd.

Tot op heden lukt het de overwinnaars goed om hun agenda door te drukken, omdat het huidige systeem is gebaseerd op angst en afhankelijkheid. Wanneer een individu zich om één of andere reden niet kan of wil conformeren aan het huidige systeem, dan belandt deze vroeg of laat in een achterstandsbuurt of zelfs dakloos en ontredderd op straat en dient daarbij als afschrikmiddel voor de andere mensen. De overwinnaars van deze oorlog worden op aarde vertegenwoordigd door de koninklijke bloedlijnen, aristocratie, adel… ze worden met meerdere namen aangeduid. Deze “mensen” zijn meedogenloze machtswellustelingen, die niets ontziend te werk gaan om hun doelen te bereiken. Het doel van de nazaten van deze overwinnaars is om de mensen te bedriegen waar ze bij staan, zodat de mensen niet zien dat zij in slavernij leven met de bijbehorende angstcultuur.

Omdat de geschiedenis door de overwinnaars relatief recentelijk is veranderd, zijn de bewijzen van de ware geschiedenis van de mensheid op aarde onder meer terug te vinden in de vorm van beroemde (en bewust genegeerde) bouwwerken, die over de gehele wereld zijn verspreid. Er zijn nog vele andere bewijzen van verdwenen beschavingen uit het verleden. Niet alleen bouwwerken, maar ook artefacten (door intelligentie gemaakte voorwerpen), skeletten en nog veel meer zaken kunnen niet worden geplaatst in de huidige versie van de “wetenschappelijke werkelijkheid”, die door de overwinnaars aan het volk wordt verkocht. Deze bewijzen werden en worden nog altijd zoveel mogelijk door de machtselite weggewerkt, genegeerd, aangepast of zelfs vernietigd. De officiële geschiedenis zit dus vol tegenstrijdigheden. Mensen die naar de ware geschiedenis op zoek zijn dienen derhalve de officiële bronnen te beschouwen als bewuste misleiding. Dit betekent dat het verhaal volledig is verzonnen of verdraaid, maar dat voorwerpen en gebouwen wel degelijk echt kunnen zijn, zij het dat de toegekende ouderdom van deze voorwerpen en gebouwen meestal op leugens is gebaseerd.

Bij het lezen van deze reeks artikelen zullen voornamelijk twee factoren een rol spelen, dat de lezer moeite zou kunnen hebben de getoonde bewijzen te zien voor wat ze werkelijk zijn: bouwwerken gemaakt door een relatief recent verdwenen cultuur of beschaving.

De eerste factor is het ongeloof. Het is voor het merendeel van de mensen immers niet te geloven én te bevatten dat zij zo zijn voorgelogen… hun hele leven lang! Als de geschiedenis is gebaseerd op leugens, welke leugens regeren dan nog meer? Het ego van de moderne verwesterde mens kan hier moeilijk mee overweg. Een ego houdt namelijk angstvallig en krampachtig de door het individu gecreëerde “werkelijkheid” in stand, nadat deze “werkelijkheid” na jaren van conditionering is aangenomen. Het is voor een individu zeer moeilijk te bevatten, dat de door het ego aangenomen werkelijkheid niets anders is dan een door de machthebbers gewenste illusoire werkelijkheid met bijpassende cultuur- en tijdsgeest, die middels indoctrinatie en propaganda met de paplepel verplicht (leerplicht) en vrijwillig wordt aangenomen. Het negeren en ontkennen van confronterende waarheden en meegaan met de massa is op dit moment in Nederland nog de makkelijkste weg.

De tweede factor is het gevolg van dat de mensen tegenwoordig bijna niets meer kunnen met hun handen. Omdat de meeste mensen bijna niets meer eigenhandig kunnen vervaardigen en/of repareren, kunnen zij ook niet inschatten wat erbij komt kijken om voorwerpen en bouwwerken (uit het verleden) te vervaardigen of te bouwen. Aan kinderen wordt de illusie gegeven, dat zij intelligent zijn, indien zij goed kunnen leren op school, terwijl kinderen die goed met hun handen kunnen werken, goed kunnen tekenen, muzikaal zijn of gewoon handig zijn op school niet worden gestimuleerd deze vaardigheden te ontwikkelen; een kind is immers alleen intelligent, indien het goed kan leren. Dit leren houdt in, dat deze kinderen de door de machthebbers gewenste “werkelijkheid” heel gehoorzaam voor waar aannemen en goed kunnen reproduceren. Ouders willen natuurlijk intelligente kinderen, die later succesvol zijn in hun leven. Helaas betekent dit succesvol zijn, dat zij een goed betaalde positie toegewezen krijgen in het systeem, dat tot op het bot verrot en corrupt is en alles wat leeft op aarde dreigt te misvormen, te vervuilen of zelfs te vernietigen.

Zogenaamde intelligente kinderen gaan studeren, waar zij in essentie de “werkelijkheid” met bijbehorende spelregels van het door de aristocratie gecreëerde systeem leren, zodat zij later in een goed betaalde functie meehelpen het volk onder de duim te houden. Om deze reden zijn er zoveel ambtenaren, adviseurs, controleurs, toezichthouders, managers, juristen, politici en ander gespuis. Vooral de witte boorden hebben over het algemeen geen notie van vakmanschap en wat er bij komt kijken om daadwerkelijk iets wezenlijks in de stof te fabriceren. Waar zijn de mensen die het echte werk doen en zelf iets moois in de stof maken? Wie smeden het ijzer en zorgen voor het voedsel? Het gevolg is, dat de moderne mens nagenoeg niet kan inschatten welke bouwkundige prestaties in het verleden zijn gemaakt, omdat zij bijna niets meer eigenhandig kunnen maken. De machthebbers hebben nooit de bedoeling gehad, dat het onderwijssysteem de mensen nuttige zaken leert. Er zijn tegenwoordig nog maar weinig kinderen die leesbaar kunnen schrijven, maar wat zijn zij handig op die smartphone!

De gecentraliseerde systemen maken het vrijwel onmogelijk om in groepen te leven, die nastreven zoveel mogelijk in hun eigen basisbehoeften te voorzien en zoveel mogelijk autonomie na te streven, teneinde de machtswellustelingen en hun onmenselijke systemen te ontlopen. Autonomie betekent, dat de meeste spullen niet in een winkel worden gekocht, maar zelf worden gefabriceerd. Dit kan alleen wanneer de mensen in een maatschappij zich niet bezig houden met elkaar controleren, adviseren en het leven zuur te maken, waarbij ook nog eens met fiat geld betaald moet worden voor een stuk grond om op te leven. Blijkbaar waren in het verleden wel beschavingen waar de mensen nuttig bezig waren, zodat zij prachtige, nuttige en technisch hoogstaande bouwwerken konden neerzetten.

Na het zorgvuldig doornemen van deze reeks artikelen geven deze gedeeltelijk of geheel antwoord op onderstaande vragen:

 • Waarom waren zoveel archeologische sites bedolven onder een dikke laag zand, modder, stenen of andere afzettingen?
 • Hoe kan het dat vele grote en robuuste gebouwen uit de oudheid zijn verwoest?
 • Hoe was het mogelijk, dat voorheen primitieve mensen vanuit het niets ineens zulke prachtige kathedralen konden bouwen?
 • Hoe was het mogelijk, dat mammoeten in de permafrost werden gevonden met bloemen in hun maag, die zij net voor hun onfortuinlijke dood hadden gegeten?
 • Waarom waren over de gehele wereld gebouwen te vinden die volgens de antieke Romeinse (en Griekse) bouwstijl waren gebouwd?
 • Waarom zijn over de gehele wereld bouwwerken onder water te vinden?
 • Waarom kwam in de negentiende eeuw de industriële revolutie pas echt op gang?
 • Waarom heeft de heersende machtselite het niet eerder in de geschiedenis voor elkaar gekregen dat wereldwijd de macht werd gecentraliseerd?

Het doel van dit artikel is, dat de lezer verder zelf op onderzoek uitgaat en gaat inzien, dat hij of zij diegene is, die de verandering in gang zal moeten zetten om een betere wereld te creëren. Wanneer een individu bij verkiezingen een vakje rood maakt, een handtekening zet of (fiat) geld geeft aan een goed doel en het daarbij laat, dan is deze niet alleen medeplichtig aan de teloorgang van de flora en fauna op aarde, maar ook aan het passief meewerken aan de totstandkoming van een wereldwijd dictatoriaal schrikbewind.

HET UITSTERVEN VAN DE MAMMOET

Op school werd leerlingen begin jaren tachtig geleerd, dat de mammoet aan het einde van de laatste ijstijd (ongeveer 12.000 jaar gelden) was uitgestorven. Hoe dat precies in zijn werk was gegaan werd helaas niet uitgelegd. Tegenwoordig wordt door wetenschappers beweerd, dat de laatste mammoet zo’n 4000 jaar geleden was uitgestorven. Het is echter onmogelijk dat het complete skelet van een mammoet vlak onder de oppervlakte in relatief vruchtbare aarde zo lang bewaard zou zijn gebleven. De bodem zit vol leven, dat leeft van restanten van organismen. Natuurlijk is niet de grond overal hetzelfde en het klimaat ook niet, zodat het bodemleven niet overal hetzelfde is. In een regenwoud zit veel meer en ander leven in de bodem dan in een droge woestijn of permafrost gebied. Wanneer een onbehandelde houten paal rechtop in de Nederlandse bodem wordt gezet, dan ziet men dat de paal het snelst vergaat in de grond vlak onder het maaiveld. Naarmate men dieper gaat, blijft de paal beter geconserveerd, doordat bij het toenemen van de diepte zowel minder bodemleven als zuurstof aanwezig is.

Volgens “The Siberian Times” van 6 juni 2017 zou een steppen mammoet zijn gevonden in de plaats Oy in Rusland. De restanten van deze mammoet zouden ongeveer 400.000 jaar oud zijn! Op de foto’s bij het artikel was echter te zien dat de resten van de mammoet vlak onder het maaiveld in redelijk vruchtbare grond waren gevonden. Om deze reden waren de overblijfselen behoorlijk aangetast door het bodemleven. Als de organismen zich ten goede doen aan de overblijfselen van een gestorven mammoet, hoe konden de restanten dan vele duizenden jaren oud zijn? Het antwoord is, dat dit niet mogelijk is! De botten en slagtanden op de foto zijn waarschijnlijk in de buurt van de 200 jaar oud! Vanwege het auteursrecht kunt u het artikel en de foto’s vinden onder de link:

https://siberiantimes.com/other/others/news/villager-digs-his-garden-and-finds-400000-year-old-steppe-mammoth-tusks/

Restanten van mammoeten (vooral kiezen) worden ook in Nederland in de grond gevonden. Dit is logisch, omdat Nederland een rivierendelta is. Mensen en dieren die hier duizenden jaren hebben geleefd en duizenden jaren geleden zijn gestorven, zouden door door de afzettingen van gletsjers en rivieren kunnen zijn bedekt, waardoor delen van het skelet bewaard gebleven zouden kunnen worden. Ook op de Doggersbank in de Noordzee worden nog altijd door vissers botten van landdieren naar boven gehaald, waaronder restanten van mammoeten.

Tijdens het einde van de laatste ijstijd zou het zeeniveau door het smeltende landijs zijn gestegen, zodat hierdoor bijvoorbeeld de Doggersbank onder water was komen te staan. Dit roept wederom vraagtekens op hoe lang geleden de Doggersbank dan onder water was komen te staan, want zeker in dat relatief ondiepe en niet zo koude zeewater zouden die botten na duizenden jaren toch wel (gedeeltelijk) moeten zijn vergaan.

Overigens waren nog vele andere diersoorten uitgestorven, maar de mammoet is interessant, omdat de slagtanden gewild zijn en deze veel voorkomt. In Rusland wordt door mensen naar restanten van mammoeten gezocht, omdat andere mensen bereid zijn veel geld voor de ivoren slagtand van een mammoet te betalen. Zo worden in Rusland niet alleen mammoeten uit de grond gehaald, maar ook bizons en neushoorns. De hoorn van een neushoorn brengt per kilo nog veel meer op dan de slagtand van een mammoet. Het is interessant om de foto’s te bekijken van het artikel bij onderstaande link.

https://www.boredpanda.com/mammoth-tusk-hunting-russia/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

Op de foto’s van het artikel in “Bored Panda” is te zien dat de restanten van mammoeten en andere dieren bedolven zijn onder een dikke laag afzetting of grond, die vele meters dik kan zijn. De steppen mammoet was ook bedolven onder grond. Een levende of dode mammoet verdwijnt niet zomaar onder de grond! Er moet dus iets zijn gebeurd waardoor de mammoeten en andere dieren werden bedolven onder een laag grond. Hoe is het mogelijk, dat gedurende of aan het einde van een ijstijd zoveel grote zoogdieren door grond werden bedolven? In onderstaande video worden eveneens vondsten van dieren gepresenteerd, die door de permafrost behouden zijn gebleven. Bijna alle dieren in de video zijn bedolven onder zand of modder. Vele van deze dieren zijn niet geschikt voor een koud klimaat. De gegeven ouderdom van de stoffelijke resten van deze dieren is gebaseerd op leugens.

UPDATE 21 februari 2022:
Helaas is de betreffende video verdwenen, waarmee ook de link is verbroken. Daarvoor in de plaats  geven onderstaande twee video’s ook een beeld:

Het aan het volk verkochte verhaal over het einde van de ijstijd en het uitsterven van de mammoet klopt niet, temeer daar in Rusland in (voormalige) permafrost gebieden mammoeten worden gevonden met plantenresten in hun maag, die tijdens een bloeiperiode waren gegeten. Een permafrost gebied is continu bevroren, zodat daar geen planten zouden kunnen bloeien. De mammoeten in kwestie leefden eerst in een gebied vol met bloeiende planten en bloemen om zich vervolgens binnen enkele dagen of weken in een permafrost gebied te bevinden, waar overleven niet mogelijk was. Volgens wetenschappers groeiden vijftig miljoen jaar geleden palmbomen boven de poolcirkel. Zou die vijftig miljoen jaar wel correct zijn en hoe zit het dan met het klimaatprobleem?

https://www.news.com.au/world/palm-trees-flourished-in-arctic-study/news-story/8bc2908e064c6cc9314428ef76cc2912

Het rare is ook, dat in permafrost gebieden mammoeten worden gevonden, die gedeeltelijk onder de grond bedolven zijn. Hoe kan een mammoet door grond worden bedolven, indien de grond bevroren zou zijn? Bij het einde van een ijstijd zou het leefgebied van een dergelijke mammoet juist warmer moeten zijn geworden, maar blijkbaar was het tegenovergestelde het geval: het leefgebied van de mammoeten was juist kouder geworden! Ook in Londen blijkt het klimaat kouder te zijn geworden, omdat daar in de middeleeuwen op grote schaal druiven werden geteeld voor de wijnbouw. Diverse straatnamen in Londen verwijzen dat op die plek in het verleden aan druiventeelt werd gedaan.
De gevonden mammoeten in een permafrost gebied zijn dikwijls zo goed geconserveerd, dat bij het ontdooien de vacht vers ruikt en het vlees eetbaar is voor bijvoorbeeld honden. Zou een dergelijk goed behouden mammoet duizenden jaren in de bevroren grond hebben gezeten? Het verhaal van het einde van de ijstijd zit vol tegenstrijdigheden en kan geen verklaring geven voor het stijgen van de zeespiegel wereldwijd.

Over de gehele wereld worden onder water, meestal in de buurt van land, overblijfselen van steden gevonden. Het kan nooit correct zijn, dat de mensheid een primitief volk was dat aan jagen en verzamelen deed, voordat de zeespiegel ergens in het verleden ging stijgen. Als er inderdaad een laatste grote ijstijd zou zijn geweest, dan zouden er blijkbaar nog één of meerdere heftige klimaatveranderingen hebben plaatsgevonden of andere rampen. Het leuke van het internet is, dat steeds meer mensen deze puzzel proberen op te lossen en dat middels het internet informatie wordt verspreid.

Het blijkt dat niet alleen mammoeten dikwijls onder een dikke laag grond zijn bedolven. Hetzelfde geldt voor vele archeologische sites over de gehele wereld, die dan ook vaak uitgegraven dienen te worden. Vele gebouwen, die zogenaamd in de negentiende eeuw (1800 t/m 1899) of eerder zijn gebouwd, blijken eveneens gedeeltelijk door modder of andere afzettingen te zijn bedolven. Het gevolg is, dat deze gebouwen ramen en deuren aan de buitenzijde hebben, die onder de grond zitten. Op internet circuleren diverse foto’s waarop te zien is, dat bij het openbreken van de straten voor bijvoorbeeld rioolwerkzaamheden, de aangrenzende gebouwen één of zelfs meerdere verdiepingen onder de grond bleken te hebben met deuren en ramen in de buitenmuren.

Voordat voorbeelden worden gegeven, blijkt dat ook tegenwoordig bouwwerken geheel of gedeeltelijk overspoeld kunnen worden door zand of modder. In de plaats Srinagar in India heeft in juni 2013 een flinke overstroming plaatsgevonden, zodat diverse gebouwen bedolven werden onder de modder. Onderstaande link verwijst naar een artikel waarin een duidelijke foto is te zien hoe de eerste verdieping van een gebouw in Srinagar voor de helft in de modder is verdwenen, terwijl het gebouw nog volledig in tact is.

https://thewire.in/politics/uttarakhand-srinagar-floods-elections

Terug naar de oude gebouwen, die gedeeltelijk onder de modder blijken te zitten. Op youtube heeft de in Rusland wonende Philipp Druzhinin een gelijknamig kanaal waarin hij de term “mud flood” heeft geïntroduceerd. Hij ontdekte dat in Moskou bij vele oude gebouwen de onderste verdieping(en) waren verdwenen in een laag modder. Hij kwam er al snel achter, dat bij steden over de gehele wereld de onderste verdieping(en) geheel of gedeeltelijk in de modder waren verdwenen. Hieronder staan twee interessante korte filmpjes van zijn youtube kanaal:

Blijkbaar zijn ergens in het verleden niet alleen flora en fauna het slachtoffer geworden van een soort overstromingen, waarbij grote gebieden onder zand en modder werden bedolven, maar werden ook steden getroffen. Het gevolg was dat de mammoet hierdoor uitstierf en gebouwen wereldwijd onder de modder kwamen te zitten. Zoals het er nu naar uitziet, zijn gedurende de wereldoorlog diverse soorten hoog technologische wapens gebruikt, waardoor ernstige schade werd toegebracht aan flora en fauna.

Tartaria – Overzichtspagina
DEEL   1 – Inleiding & Het uitsterven van de mammoet

DEEL   2 – Wereldwijd dezelfde architectuur
DEEL   3 – Bruggen en spoorwegen
DEEL   4 – Bruggen en spoorwegen
DEEL   5 – Bruggen en aquaducten
DEEL   6 – Aquaducten en kanalen
DEEL   7 – Koepels
DEEL   8 – Triomfbogen en poorten
DEEL   9 – Theaters en opera’s
DEEL 10 – Nestel, epaulet en maliënkolder
DEEL 11 – Fragmenten van de vorige beschaving in kleur

Een gedachte over ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 1

 1. Wat een verhaal, en moet heel dicht bij de echte geschiedschrijving staan.
  Ook in Rusland wordt er al heel lang onafhankelijk onderzoek gedaan.
  Een zeer geloofwaardig onderzoek is dat er 500 jaar geleden, onze geschiedenis heeft ook weinig geloofwaardigs te vertellen van voor anno1500, een groot kosmisch lichaam (mogelijk met een komeet) met een diameter van enkele honderden kilometers, in botsing met de aarde kwam.
  De aardkorst in de Stille Oceaan werd doorboord, vloog naar het midden van Azië en explodeerde boven het Arabische schiereiland. (Misschien is de zwarte steen daar wel een restant van?!)

  De catastrofale tsunami van een kilometer hoogte werd veroorzaakt door de botsing,
  Grootschalige overstromingen en krachtige water- en modderstromen, superkolossale vulkaanuitbarstingen, verwoestende aardbevingen en massale uitstoot van vulkanische gassen leidden tot talloze slachtoffers en verwoestingen.
  De eindeloze woestenijen van de Trans-Oeral en Oost-Siberië werd bedekt met ijskoude modder vermengd met boomstammen en de overblijfselen van mammoeten, wolharige neushoorns en andere megafauna…

  Op de bodem van de Stille Oceaan, waar het kosmische lichaam tegen de aarde botste, verrees het Tamu-massief – de grootste vulkaan ter wereld. De Takla-Makan-woestijn, een van de grootste woestijnen ter wereld werd gevormd. De Iraanse hooglanden werden platgebrand door een honderd kilometer lange vuurbal die erover raasde, en werd verwarmd tot de staat van plasma. En heel Noord-Afrika en Arabië, ooit bloeiend en dichtbevolkt, werden bedekt met miljarden tonnen zand.

  Maar dat was nog niet alles. Het kosmische lichaam dat met de aarde in botsing kwam, is blijkbaar gevormd tijdens de vernietiging van een groter object. En het maakte deel uit van de resulterende dichte meteorenregen. Waar onze planeet nu elke 70 tot 100 jaar doorheen gaat.

  Deze kosmische ramp betekende het einde van de bloeiende samenleving van Tartaria.
  Ze vernietigden de eenheid van de volkeren die er woonden.

  Oh ja, Groot-Tartaria heeft zeker wel bestaan, de laatste vermelding van Tartaria op een wereldkaart was in 1888.
  De metropool Groot-Tartarije werd bijna van de ene op de andere dag verwoest. De verovering en herverdeling van de provincies gaat echter tot op de dag van vandaag door, nu zichtbaarder dan ooit.
  Vertegenwoordigers van de familie Oldenburg spelen/speelden een grote rol in dit proces. De hertogen van Oldenburg werden rijk door de doorgang van schepen langs het Stecknitz-kanaal aan te rekenen. Het Stecknitz-kanaal (ook bekend als het Elbe-Lübeck-kanaal) was het belangrijkste deel van de middeleeuwse zoutroute van de Oostzee door de hoofdstad van de Hanze, Lübeck, langs de Elbe door Hamburg naar de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Lange tijd, vóór de doorbraak van het Skagerrak en het Kattegat, bleef het de enige waterader die de wateren van de Oostzee en de Noordzee met elkaar verbond.
  Veel belangrijker is echter niet waar deze familie hun kapitaal mee verdiende, maar hoe ze, in tegenstelling tot anderen, erin slaagden deze rijkdom te behouden tijdens de rampen die de planeet troffen. Misschien wisten ze iets? Van tevoren?
  En wie zijn hun nakomelingen?

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s